Teksti suurus:

Tsirguliina Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2013, 43

Tsirguliina Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 15.10.2012 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 1 punkti 34 ja rahvaraamatukogu seaduse paragrahv 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Tsirguliina Raamatukogu ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused ning muud tegevuse korraldamise olulised küsimused.

§ 2.   Raamatukogu nimi

  Raamatukogu ametlik nimi on Tsirguliina Raamatukogu (edaspidi raamatukogu).

§ 3.   Raamatukogu koha-aadress

  Raamatukogu koha-aadress on Valga maakond, Tõlliste vald, Tsirguliina alevik, Nooruse tn 1.

§ 4.   Raamatukogu õiguslik seisund ja sümboolika

  (1) Raamatukogu on Tõlliste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Raamatukogu täidab lisaks rahvaraamatukogule ka Tsirguliina Keskkooli õpperaamatukogu ülesannet.

  (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Tõlliste Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja -valitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (4) Raamatukogu võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab raamatukogu direktor (edaspidi direktor) kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 5.   Teeninduspiirkond

  (1) Raamatukogu teeninduspiirkond on Tõlliste vald.

  (2) Väljaspool teeninduspiirkonda elavate isikute teenindamisel lähtutakse raamatukogu kasutamise eeskirjas sätestatust.

2. peatükk RAAMATUKOGU EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 6.   Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 7.   Raamatukogu ülesanded ja töökorraldus

  (1) Raamatukogu põhiülesanne on lugejale vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmebaaside kasutamise võimaldamine.

  (2) Ülesande täitmiseks raamatukogu:
  1) komplekteerib kogud, peegeldab oma kogude koostise elektronkataloogis, peab kogude arvestust ja kindlustab kogude säilimise;
  2) osutab tasuta põhiteenuseid (teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus, Interneti kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine);
  3) korraldab kogudes puuduvate teavikute ja/või koopiate tellimist teistest raamatukogudest;
  4) korraldab raamatukogu töö arvestust;
  5) osutab tasulisi eriteenuseid (kopeerimine ja muu);
  6) korraldab raamatu- ja kultuurivarade tutvustamiseks näitusi ja üritusi;
  7) koostab raamatukogu tegevust kajastavat kroonikat;
  8) osaleb kohaliku kultuurielu koordineerimises olles avatud uuendustele ühiskonnas ja infotehnoloogias;
  9) teeb koostööd teiste raamatukogudega ja valla asutustega;
  10) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri määrusega kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile ning haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kooliraamatukogude töökorralduse alustele.

§ 8.   Avalik internetipunkt

  Raamatukogus asub avalik internetipunkt. Internetipunkti kasutamise eeskirja kehtestab direktor.

3. peatükk JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS 

§ 9.   Raamatukogu tegevuse korraldamine

  (1) Raamatukogu tööd juhib ja korraldab direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi tulemused kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

§ 10.   Direktor

  (1) Direktor vastutab raamatukogu üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning raamatukogule antud vara heaperemeheliku kasutamise eest.

  (2) Direktor:
  1) esindab oma pädevuse piires raamatukogu;
  2) sõlmib oma pädevuse piires lepinguid;
  3) vastutab raamatukogu eelarvest kinnipidamise eest ja esitab vallavalitsusele kehtestatud tähtajaks eelarve projekti;
  4) korraldab raamatukogu asjaajamist;
  5) koostab ja esitab õigusaktidega ettenähtud aruanded;
  6) teeb ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
  7) arendab koostööd teiste valla asutustega, mittetulundusühingute ja sihtasutustega;
  8) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (3) Direktori suunab töölähetusse ja puhkuste ajakava kinnitab vallavanem.

4. peatükk MAJANDUS JA JÄRELEVALVE 

§ 11.   Raamatukogu vara

  (1) Raamatukogu vara moodustavad sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud raamatud, infokandjad, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Raamatukogu valduses olev vara on Tõlliste valla omand. Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

§ 12.   Raamatukogu finantseerimine

  (1) Raamatukogu finantseeritakse:
  1) Tõlliste valla eelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) annetustest;
  4) eriteenuste maksetest;
  5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (2) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

  (3) Tõlliste valla eelarvest tagatakse:
  1) töötajate töötasu;
  2) kogude regulaarne varustatus teavikutega;
  3) raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustus ja majandamiskulud.

  (4) Toetusena riigieelarvest finantseeritakse Kultuuriministeeriumi ettepanekul kulud:
  1) teavikute soetamiseks;
  2) riiklike programmide realiseerimiseks;
  3) üldkasutatava andmesidevõrguga ühenduse loomiseks ja asjakohaste tehniliste vahendite soetamiseks.

§ 13.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu ja direktori tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama vallavalitsuse määratud tähtajaks.

5. peatükk KOGUD, TEENINDUS JA LUGEJA 

§ 14.   Raamatukogu kogud

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamine või müümine toimub volikogu kehtestatud korras.

§ 15.   Raamatukogu teenindus

  (1) Raamatukogu põhiteenuseid osutab raamatukogu tasuta.

  (2) Raamatukogu eriteenused võivad olla tasulised. Tasuliste teenuste nimekirja ja hinnakirja kinnitab vallavalitsus.

  (3) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (4) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse volikogu poolt raamatukogu kasutamise eeskirjas.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUS 

§ 16.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Raamatukogu põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks volikogu.

§ 18.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Tõlliste Vallavolikogu 06.04.2000. a määrusega nr 4 kinnitatud „Tsirguliina Raamatukogu põhimäärus“

  (2) Määrus jõustub 1. novembril 2012. a.

Tõnu Sõrmus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json