SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 191

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord

Vastu võetud 15.10.2007 nr 16
RT IV, 03.04.2013, 74
jõustumine 01.11.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.03.2016RT IV, 29.03.2016, 2401.04.2016

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” 22. paragrahvi 1. lõike 5. punkti ja Paikuse Vallavolikogu 21.03.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 21 lg 2 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 24 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib rahvastikuregistri andmetel Paikuse vallas elavatele raske ja sügava liikumis- või nägemispuudega inimestele isikliku abistaja teenuse osutamist.

§ 2.  Teenuse saajad

 (1) Isikliku abistaja teenust saavad rahvastikuregistri andmetel Paikuse vallas elavad raske ja sügava liikumis- või nägemispuudega inimesed, kes vajavad kõrvalist abi igapäevastes toimingutes.

 (2) Teenust ei osutata tugevate sõltuvusprobleemidega isikutele ja lamajatele haigetele.

§ 3.  Teenuse osutaja

 (1) Teenuse osutamist korraldab Paikuse Vallavalitsus (edaspidi “vallavalitsus”).

 (2) Teenuse osutajale (edaspidi “isiklik abistaja”) esitatavad nõuded ja teenuse hinna kehtestab vallavalitsus.

 (3) Vallavalitsus sõlmib lepingu kliendi ja isiklike abistajaga ning korraldab isiklikule abistajale töötasu maksmise.

§ 4.  Teenuse kirjeldus ja eesmärk

 (1) Isikliku abistaja teenus on avahoolduse üks osa, mis seisneb raske ja sügava liikumis- või nägemispuudega inimese abistamises neis igapäevatoimingutes, mida ta ei ole võimeline ilma kõrvalise abita sooritama. Teenuse eesmärgiks on võimaldada puudega inimesel osaleda ühiskonnas võrdväärselt teistega ja elada täisväärtuslikku elu.

 (2) Puudega inimene võib ise leida endale sobiva isikliku abistaja. Puudega inimene ise peab olema võimeline juhendama ja koordineerima abistaja tööd.

 (3) Vajadusel annab isiklikule abistajale tööülesandeid eestkostja või eestkosteasutus.

 (4) Isiklikuks abistajaks ei määrata puudega inimese perekonnaliiget.

 (5) Isikliku abistaja põhiülesandeks on kliendi abistamine liikumisel, eneseteenindamisel, spetsiifilistes toimingutes (näiteks lugemine, kirjutamine, kõnelemine, asjaajamine jne).

 (6) Kliendile vajalikud teenused ja nende osutamise maht määratakse kindlaks enne teenuse osutamise alustamist ning fikseeritakse teenuse osutaja, kliendi või tema eestkostja ja isikliku abistaja vahel sõlmitavas kolmepoolses lepingus.

 (7) Isikliku abistaja väljaõppe eest vastutab klient.

§ 5.  Teenuse tellimine

 (1) Teenuse tellimiseks pöördub teenuse õigustatud saaja vallavalitsuse poole. Teenuse võib tellida kliendi, tema eestkostja, hooldaja või sotsiaaltöötaja.

 (2) Sotsiaalmetoodik selgitab välja, kas teenuse soovija on õigustatud teenust saama.

 (3) Juhul, kui isik vastab teenuse saamise nõuetele täidetakse sotsiaalmetoodiku juhendamisel kliendikaart (vorm lisa 1), kus fikseeritakse ka abistaja teenuse maht.

 (4) Sotsiaalmetoodik esitab materjali vallavalitsuse pereabikomisjonile.

 (5) Pereabikomisjon vaatab üle teenuse vajaduse ja mahu iga konkreetse kliendi puhul eraldi lähtuvalt kliendi puude raskusest ja tema rehabilitatsiooniplaanist ning protokollib oma ettepaneku osutatavate tegevuste loetelu, mahu ja kestvuse kohta.

 (6) Pereabikomisjoni ettepaneku alusel valmistab sotsiaalmetoodik ette teenuse osutamise lepingu ja esitab selle vallavanemale ja teistele lepinguosalistele allkirjastamiseks.

§ 6.  Lepingu sõlmimine

 (1) Teenuse osutamise aluseks on kliendi või tema eestkostja, isikliku abistaja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kolmepoolne leping (vorm lisa 2).

 (2) Lepingusse märgitakse kliendile osutatavate tegevuste loetelu, maht ja kestvus.

 (3) Juhul, kui teenust osutab vallavalitsuse hallatava asutuse töötaja, lepingut ei sõlmita.

§ 7.  Lepingu lõpetamine

 (1) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel, kliendi soovil või teenuse osutaja ettepanekul kooskõlastatult sotsiaaltöötajaga

 (2) Leping lõpeb kliendi surma korral.

§ 8.  Hinna kujunemine

 (1) Teenuse osutamise hinna kehtestab Paikuse Vallavalitsus

 (2) Vallavalitsus tasub teenuse osutajale valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest teenuse osutamise kulud vastavalt sõlmitud lepingule.

§ 9.  Jõustumine

  Määrus jõustub 1. novembrist 2007 ning seda on lubatud rakendada tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2007.

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2