Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kaevetööde eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2013, 75

Kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 16.04.2007 nr 11

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” 22. paragrahvi 1. lõike punkti 36¹ alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kaevetööde eeskirja reguleerimisala

  (1) Kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevetööde tegemist (edaspidi kaevetööd) Paikuse valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõikidele kaevetöid teostavatele isikutele.

  (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata:
  1) kaevetöödel füüsiliste või juriidiliste isikute valduses/omandis oleval maa-alal juhul, kui maa-alal (maapõues) ei asu tehnovõrke ja tehnorajatisi ja ei ole tegemist nende rajamisega;
  2) kalmistutel või maa-aladel, kus kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega, v.a tehnorajatiste remonttööd, ehitiste püstitamine, laiendamine, rekonstrueerimine või lammutamine.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) Kaevetööd – kaevamine maapinnast arvestatuna enam kui 30 cm sügavusel, kui tööde tegemisel rikutakse tee- või pinnakate (asfalt, sillutis, muru jne) või muudetakse maapinna kõrgust ning tööd, mis on seotud puude väljajuurimise või istutamisega.
  2) Kaevaja – füüsiline või juriidiline isik, kes teeb kaevetöid.
  3) Avariikaevetööd – kaevetööd, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis on ulatuslike ebasoovitavate tagajärgede tõttu edasilükkamatud.
  4) Vastutav isik – kaevaja poolt kirjalikult määratud isik, kes vastutab kaevetööde eest. Vastutavaks isikuks võib olla Euroopa Liidu kodanik või kehtivat töö- ja elamisluba omav muu isik. Kui vastutavat isikut ei ole määratud, loetakse vastutavaks isikuks kaevaja tegevjuht või juhatuse esimees. Kui kaevaja on füüsiline isik, võib ta ise olla ka vastutavaks isikuks.
  5) Kaeveluba – vallavalitsuse määratud ametniku antud luba, mis annab õiguse kaevetööde tegemiseks, määrab kaevetööde tingimused ja tähtaja.
  6) Loa andja – vallavalitsuse määratud ametnik, kelle pädevuses on kaeveloa andmine ja sellega seotud menetlustoimingud.
  7) Tehnorajatis – maapõue või maapinnale inimtegevuse tulemusena paigaldatud torustik, pumpla, kaablivõrk või muu taoline rajatis.
  8) Teostusmõõdistamine – paigaldatud tehnorajatise mõõdistamine.
  9) Kaevik – kaevetööde tulemusena maapõue moodustunud üle 30 cm sügavusega süvend.
  10) Kaeveala – maa-ala, kus paikneb kaevik ja kaevikuga vahetult piirnev maa-ala, kus hoitakse kaevetöödeks materjale, sõidukeid, masinaid, mehhanisme ja seadmeid, samuti ohutusala kaevetööde teostajale(tele).
  11) Geodeetilised märgid – riikliku kaitse all olevad horisontaal- ja vertikaalmõõdistamise koordineeritud märgid.
  12) Topo-geodeetiline plaan – mõõdistamise teel koostatud situatsiooni ja maa-aluste trassidega mõõtkavas plaan.

2. peatükk Kaeveloa taotlemine ja väljastamine 

§ 3.   Kaevetööde üldnõuded

  (1) Kaevetööd tuleb teha lühima tehnoloogiliselt võimaliku aja jooksul.

  (2) Kaevetöid on lubatud teha ainult kaeveloa alusel.

  (3) Ehitus- ja remonttööde tegemisega kaasnevatest kaevetöödest põhjustatud avaliku tee, haljasala, pargi, parkla või puhkeala (edaspidi üldkasutatav ala) täielik või osaline sulgemine toimub Paikuse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kehtestatud tingimustel.

§ 4.   Kaeveloa taotlemine

  (1) Kaeveloa saamiseks esitab taotleja või kaevetööde eest vastutav isik vallavalitsusele vormikohase kaeveloa taotluse (vorm lisa 1) hiljemalt 5 (viis) ning ühistranspordi töö ümberkorraldamise korral 14 (neliteist) päeva enne kaevetööde algust.

  (2) Taotlusele peavad olema lisatud järgmised dokumendid:
  1) kõigi asjaosalistega kooskõlastatud ja kinnitatud tehnorajatiste projekt; tee ehituse või rekonstrueerimise puhul teeprojekt;
  2) ehitusluba või kirjalik nõusolek juhul, kui seda ei taotleta koos kaeveloaga;
  3) eramaal toimuvate kaevetööde korral maaomaniku kooskõlastus;
  4) muud loa andja määratud kooskõlastused ja dokumendid (trasside mahamärkimine, tööjoonis, teekatte ja haljastuse taastamise joonis jmt);
  5) taotleja ja alltöövõtja esindaja allkirjaga tööde ajakava;
  6) taotlus liikluse ajutise piiramise või sulgemise (edaspidi tee ajutise sulgemise) ning ühistranspordi ümberkorralduse kohta ning politsei ja päästeameti kooskõlastusega liikluskorralduse ajutine skeem juhul, kui neid ümberkorraldusi on vaja;
  7) juhul, kui kaevetööde käigustekib ehitus- ja lammutusprahti, pinnase ja jäätmete ladustamise või äraveo skeem ja ajakava.

  (3) Juriidilisest isikust taotleja puhul esitatakse taotlus juhatuse esimehe, juhatuse liikme või tegevjuhi ning vastutava isiku allkirjaga.

§ 5.   Kaeveloa väljastamine

  Kaeveloa (vorm lisa 2) väljastab loa andja 3 (kolme) tööpäeva jooksul kaevaja poolt vormikohase kaeveloa taotluse esitamise päevast arvates.

§ 6.   Kaeveloa väljastamise täiendavad tingimused

  (1) Kaevetöödeks võib vallavalitsus esitada täiendavaid tingimusi, sealhulgas:
  1) määrata kaevajale tööde lõpetamise tähtaja, millest kaevaja on kohustatud kinni pidama;
  2) tulenevalt samasse kohta planeeritud teistest heakorra- või kaevetöödest muuta kokkuleppel kaevetööde teostajaga kaevetööde lõpetamise aega;
  3) nõuda kaevetööde tegemist mitmes vahetuses või ajavahemikus.

  (2) Üldreeglina kaevetöid ei lubata, kui kaevetöödega kaasneks teekatte lõhkumine alla viie aasta vanustel teedel. Sellisel juhul kaalutakse kaevetööde aja või tehnoloogia muutmist.

  (3) Erandina võib vallavalitsus lubada uue teekatte läbikaevamist, kui kaevetööde teostamise vajadus on piisavalt põhjendatud.

§ 7.   Kaevetöödeks valmisoleku kontroll

  Enne kaeveloa väljastamist kontrollib loa andja kaevaja ettevalmistust kaevetöödeks (trassi mahamärkimine, ümbersõidutee seisukord, jalakäijate ohutu liikumise võimalus ja muu selline).

§ 8.   Kaeveloa andmisest keeldumine

  (1) Kaeveloa taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotlusele ei ole lisatud kõiki ettenähtud dokumente või kooskõlastusi;
  2) ilmneb, et kaevaja on esitatud valeandmeid.

  (2) Kaeveloa taotluse võib jätta rahuldamata, kui:
  1) kaevetöödega kaasneks teekatte lõhkumine alla viie aasta vanustel teedel;
  2) kaevaja ei ole kaevetöödeks valmis käesoleva eeskirja § 7 mõttes.

  (3) Kaeveloa taotluse rahuldamata jätmisest teatab vallavalitsus taotlejale kirjalikult 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

§ 9.   Kaeveloa kehtivuse peatamine

  Vallavalitsusel on õigus peatada kaevetööd juhul, kui ilmneb, et on esitatud valeandmeid, projekti nõuetest ja kooskõlastustingimustest või kehtivatest õigusaktidest ei ole kinni peetud, kaevetöödega kahjustatakse haljastust, puudub raieluba või avastatakse keskkonnareostus.

3. peatükk Nõuded kaevetööde tegemiseks 

§ 10.   Üldnõuded

  (1) Tee või haljasala korduva lahtikaevamise vältimiseks viiakse võimalikult üheaegselt läbi samale teele (teelõigule) või haljasalale planeeritud erineva otstarbega kaevetööd.

  (2) Tee läbikaevamine toimub kaeveloa andjaga kooskõlastatud tehnoloogia alusel.

§ 11.   Kaevetööde tegemise koha tähistus

  (1) Kaevetööde ala ja sellega külgnev maa-ala ümbritsetakse ohupiiretega ja tähistatakse liikluskorraldusvahenditega. Ajutise piirdeaia kasutamisel paigaldatakse see viisil, mis tagab aia püsivuse. Pimedal ajal peab lahtine kaevik olema valgustatud.

  (2) Kaevetöödel kestvusega üle 3 (kolme) ööpäeva paigaldatakse kaevetrassi otstesse nähtavale kohale teatetahvlid, millele on märgitud:
  1) tööde nimetus;
  2) kaevetöö tellija nimi ja aadress;
  3) kommunikatsiooni haldaja nimi ja aadress;
  4) kaevaja nimi, aadress ja telefon;
  5) kaevetööde eest vastutava isiku nimi ja aadress;
  6) tööde alg- ja lõpptähtaeg;
  7) tööpiirkonna pikkus;
  8) tööde järelevalve teostaja nimi ja kontaktandmed.

  (3) Teatetahvli mõõtude kujundamisel ja teostamisel lähtutakse kehtivatest normatiivaktidest. Teel või avalikult kasutataval haljasalal eeskirja kohaseid töid teostades lähtutakse tööde koha märgistamisel majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud liikluskorralduse nõuetest.

  (4) Kaevetööde teostaja peab tagama kaevetööde piirkonnas katastriüksuste piirimärkide, geodeetiliste märkide ja liiklusmärkide alalhoiu, märkide hävingu korral nende taastamise. Kahjustatud, hävitatud või ümberpaigutatud märgid taastatakse või paigutatakse õigesse kohta tagasi kaevaja kulul.

§ 12.   Kaevetööde kohas asuv dokumentatsioon ja teave

  (1) Kaevaja tagab kaevetööde iseloomust olenevalt järgmiste dokumentide olemasolu kaevetööde teostamise kohas:
  1) kaeveluba;
  2) ehitusprojekt koos vallavalitsuse poolt kooskõlastatud liikluskorralduse ajutise skeemiga;
  3) tehnovõrkude valdaja kooskõlastused kaevetöödeks tehnovõrkude kaitsevööndis;
  4) tööde tegemise periood;
  5) raieluba (juhul, kui raietöö on vajalik).

§ 13.   Heakord ja ohutus

  (1) Kaevaja tagab kaeveala ja sellega piirnevate alade heakorra vastavalt Paikuse vallas kehtivale heakorra eeskirjale.

  (2) Kaevetööde kohaga külgnevad teed hoitakse talvel kaevaja poolt vabad lumest ja jääst liiklejatele ohutus seisukorras.

  (3) Kaevetrassi seinte varisemisohu või külgnevate ehitiste vajumisohu korral rakendab kaevaja kohe varisemist või vajumist ärahoidvaid meetmeid.

  (4) Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijate ohutu juurdepääs üldkasutatavatele aladele, elukohtadele ning muudele hoonetele ja kinnistutele, kui see oli olemas enne kaevetööd.

§ 14.   Materjali käitlemine

  (1) Kaevetrassi täitmiseks ja teekatte taastamiseks vajalik materjal ladustatakse selliselt, et see ei segaks liiklejaid.

  (2) Kasutuskõlblik kasvupinnas kogutakse eraldi, vältides selle segunemist aluspinnase või muu materjaliga.

  (3) Kogutud kasvupinnas ja kivid ladustatakse vastavalt loa andja ettekirjutusele.

  (4) Objektil edaspidiseks kasutamiseks mittekõlblikud materjalid veetakse kohe ära või ladustatakse kohapeal selliselt, et ei segaks liiklejaid ja oleks tagatud ohutus.

  (5) Materjale, töövahendeid, mehhanisme, pinnast ja muud taolist ei tohi ladustada tehnovõrkude kaevude, puude või põõsaste peale ega vastu. Puistematerjali ladustamisel kivisillutisele või murule pannakse alla isoleeriv kangas või kile.

  (6) Materjali ladustamisel tagatakse juurdepääs olemasolevatele tehnovõrkudele, kaevetöödega piirnevale alale ning hoonetele ja rajatistele.

  (7) Vallavalitsusel on õigusteha kaevajale ettekirjutusi tööde käigus eemaldatava materjali (teekate, killustik, kruus, liiv, kasvumuld jne) ladustamise ja taaskasutamise osas.

§ 15.   Kaeveloa taotlemisel esitatud tingimuste muutmine

  (1) Kaeveloa taotlemisel esitatud tingimuste muutmiseks esitab kaevaja vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse hiljemalt kaeveloal märgitud kaevetööde lõpptähtpäeval. Kaevetööde tähtaja pikendamiseks esitatakse koos taotlusega kaevetööde uus ajakava.

  (2) Kaevetööde tähtaega ja muid tingimusi võib muuta üksnes kaeveloa andja nõusolekul. Nõusolek loetakse antuks muudatuste kaeveloale märkimise ning oma allkirjaga kinnitamisega kaeveloa andja poolt.

  (3) Kaeveloa taotlemisel esitatud tingimuste muutmisel võib loa andja esitada täiendavaid tingimusi ja nõuda täiendavaid kooskõlastusi käesolevas eeskirjas ettenähtud alustel.

§ 16.   Kaevetööde peatamine

  (1) Juhul, kui kaevetööd ohustavad inimeste elu, tervist, vara või keskkonda, on vallavalitsusel õigus kaevetööd peatada ja nõuda kaevajalt ohtliku olukorra likvideerimist.

  (2) Kaevetööd võib teostusmõõdistamise lõpuni peatada ka juhul, kui kaevaja on asunud kaevikut tagasitäitma enne nõuetekohaste teostusjooniste tegemist ja teostusjooniste tegemine ilma avatud kaevikuta ei ole võimalik.

§ 17.   Nõuded vee ärajuhtimisele

  (1) Kaevetrassist väljapumbatav vesi suunatakse vastavalt projektile või kooskõlastustingimustele torustiku abil sademeveekanalisatsiooni või kraavi. Vee suunamine sademeveekanalisatsiooni/kraavi kooskõlastatakse eelnevalt selle piirkonna vee-ettevõtjaga / sademeveekanalisatsiooni/kraavi haldajaga.

  (2) Kaeveloaga hõlmatud ala ümbritsevale alale võib vett juhtida ainult vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti nõusolekul, mis loetakse antuks, kui see on kooskõlastuses üheselt nähtuv või muul moel kirjalik.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 ettenähtud võimaluste puudumisel veetakse väljapumbatud vesi ära.

  (4) Suvisel ajal tehtavate avariikaevamiste korral on erandkorras lubatud reostamata pinnasevett või veetrassi lekkest tulenevat vett pumbata teele, suunaga lähima restkaevu poole. Sellise erandi kasutamiseks on nõutav keskkonnaspetsialisti sellekohane kirjalik kooskõlastusmärge kaeveloal.

  (5) Reostatud pinnasevee väljapumpamiseks ja äravedamiseks taotletakse Pärnumaa keskkonnateenistuselt eriluba.

  (6) Kaevetööde käigus ei ole lubatud projektiväliselt vähendada olemasolevate kraavide läbilaset või neid likvideerida.

§ 18.   Haljastuse kaitse

  (1) Kaevetööde tegemisel kasvavate puude piirkonnas, kus on tegemist kergesti variseva pinnasega, samuti kaevamisel puudele lähemal kui nende võra projektsioon maapinnal, rajatakse tõkendid, mis väldivad juurestiku kahjustamist pinnase nihkumise tagajärjel. Kaevetööde tsoonis paigaldatakse puudele tüvekaitsed. Kevad- ja suveperioodil kastetakse kaevaja kulul puid, mille võra tsoonis kaevati.

  (2) Kaevetööde vahetus ümbruses asuvate puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest. Kaevetööd puude juurekaelale lähemal kui kaks meetrit tuleb kooskõlastada vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga.

  (3) Kui puude alumised oksad segavad kaevetöid, kooskõlastatakse nende kärpimine vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga. Kõrghaljastuse likvideerimiseks peab olema vallavalitsuse luba või raieluba.

§ 19.   Tehnovõrkude kaitse

  (1) Projektis märkimata tehnovõrgu avastamisel teavitatakse loa andjat ja katkestatakse kaevetööd kuni avastatud tehnovõrgu valdaja kindlakstegemiseni. Töid võib jätkata ainult pärast tehnovõrgu valdaja kirjaliku kooskõlastuse saamist.

  (2) Olemasolevaid tehnovõrke võib ümber paigutada ainult nende tehnovõrkude valdajate poolt kirjalikult kooskõlastatud projekti ning vallavalitsuse antava ehitusloa või kirjaliku nõusoleku alusel.

§ 20.   Nõuded kaevetöödel kasutatavale tehnikale

  (1) Kaevetöödel on lubatud kasutada mehhanisme ja sõidukeid, mis toetuvad teepinnale elastsete rehvide või roomikutega. Keelatud on kasutada mehhanisme, mille rattad, roomikud, tugikäpad, muud osad või koorem võivad rikkuda teekatet või rajatisi. Selliste mehhanismide kasutamine teedel toimuvateks töödeks on lubatud ainult vallavalitsuse kirjalikul nõusolekul.

  (2) Mehhanisme ja sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda teekatet, rajatisi, liikluskorraldusvahendeid ja teisi tee-elemente, veetakse eriveeremiga (treiler). Nimetatud sõidukid võivad teed ületada, kui kasutatakse abivahendeid, mis hoiavad ära tee-elementide ja teekatte rikkumise.

  (3) Kaevaja ei või sulgeda, tõkestada ega ohustada liiklust mistahes esemete, sõidukite või veostega, välja arvatud juhul, kui selleks on vallavalitsuse poolt väljastatud luba või kui tehakse vastav märge kaeveloal või ehitusloal.

§ 21.   Keskkonnakaitse

  (1) Keelatud on teha töid, mille käigus võib teekattele või haljasalale sattuda mootorikütust, määrdeaineid või muid lagundavaid ja keskkonda saastavaid aineid. Taoliste tööde hädavajadusel rakendab kaevetööde teostaja teekatte ja haljastuse kaitsmiseks vajalikke meetmeid.

  (2) Kaevamise käigus reostatud pinnase või potentsiaalset keskkonnaohtu omava objekti avastamisel on kaevaja kohustatud peatama tööd ja informeerima seisukohavõtuks ning meetmete rakendamiseks vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti.

§ 22.   Muinsuskaitse

  Kaevetöödel muinsuskaitsealuse objekti kaitsevööndis on kaevaja kohustatud täitma nii vallavalitsuse kui ka muinsuskaitseametnike ettekirjutusi, sealhulgas tegema ettenähtud uuringuid vajadusel omal kulul.

§ 23.   Ettenägematud asjaolud

  Ettenägematute asjaolude ilmnemisel nagu näiteks lõhkekeha, arheoloogilise leiu, topo-geodeetilisele plaanile kandmata tehnorajatise või muu taolise leidmine või tööde tehnoloogiast tingitud oht inimese elule, tervisele, varale ja/või ümbritsevale keskkonnale (varingud, tehnovõrkude vigastused või purunemised vms), peab kaevaja kaevetööd kohe peatama, rakendama meetmed ohu kõrvaldamiseks ning teavitama nendest asjaoludest vallavalitsust. Kaevaja nõudel teeb kaeveloa andja kaeveloale kaevetööde peatamise kohta kirjaliku märkuse. Vajadusel võib kaevaja taotleda vallavalitsuselt uut kaevetööde lõpetamise tähtaega.

§ 24.   Ümbersõidu korraldamine

  (1) Vallavalitsusel on õigus vajadusel nõuda kaevajalt ümbersõidutee ehitamist, selle sõidukorras hoidmist kaevetööde ajal ning pärast kaevetööde lõppemist ümbersõidutee likvideerimist ja selle alla jäänud maa-ala ümbersõidutee ehitamiseelse seisundi taastamist. Nimetatud kulud kannab kaevaja.

  (2) Juhul, kui ümbersõidutee rajamiseks või liikluse korraldamiseks on vajalik täiendav maakasutus, esitab kaevaja enne loa saamist loa andjale maaomaniku või –kasutaja kirjaliku nõusolekuavalduse või sellekohase lepingu.

  (3) Ajutise ümbersõidutee võib liikluseks avada pärast selle kasutuskõlblikuks tunnistamist vallavalitsuse poolt ning vastava akti vormistamist.

  (4) Ajutine avalikuks kasutamiseks olev ümbersõidutee kuulub kaevajale, kes hoiab ajutiselt selle korras ja vastutab tee seisukorra eest.

  (5) Pärast kaevetööde lõppu likvideerib kaevaja ajutise ümbersõidutee ja heakorrastab maa-ala endisel või projektis ettenähtud kujul.

§ 25.   Teostusmõõdistamine

  (1) Enne kaeviku tagasitäitmist peab kaevaja tagama paigaldatud tehnorajatiste digitaalse teostusmõõdistamise topo-geodeetiliste mõõdistustööde õigust omava isiku poolt.

  (2) Teostusjoonised esitab kaevaja vallavalitsusele 1 (ühes) eksemplaris nii paberkandjal kui ka digitaalselt.

  (3) Juhul, kui kaevaja ei ole esitanud nõuetekohaseid teostusjooniseid 2 (kahe) nädala jooksul kaevetööde lõpetamisest arvates, on vallavalitsusel õigus lasta asendustäitmise korras teostada paigaldatud tehnorajatiste digitaalne teostusmõõdistamine kasutaja kulul.

  (4) Pärast teostusjooniste esitamist, kui kõik kaevetööd on lõpetatud, teevad kaevaja, kaevetööde järelevalve teostaja ja loa andja kaeveloale märked tööde vastuvõtmise kohta.

  (5) Kui avariitööde käigustrassi asukoht ei muutunud, pole mõõdistamine nõutav.

§ 26.   Kaeviku tagasitäitmine ja heakord

  (1) Kaevetöödel rikutud maa-ala taastatakse endisel kujul kogu ulatuses kaevaja kulul hiljemalt kaeveloal märgitud tähtpäevaks. Kaevetööde või teatud etapi lõppjärgus heakorrastab kaevaja kaevetööde käigus rikutud maa-ala käesoleva eeskirja, vallavalitsuse ettekirjutuste ja ehitusprojekti kohaselt.

  (2) Tänaval, väljakul või parklas asuva kaeviku tagasitäite materjalina võib kasutada ainult materjali, mis oma omaduste poolest sobib tee mulde ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist.

  (3) Teekatte alla jääva kaevetöötrassi täitmist alustatakse kaevetöötrassi põhja tihendamisest enne tehnovõrgu paigaldamist. Kaeviku tagasitäidet tuleb tihendada kihtide kaupa. Tihendatava kihi paksus sõltub kasutatava tihendusseadme tehnilistest näitajatest, kuid ei tohi ületada 30cm. Kaeviku tagasitäitel kihtidena elastsusmoodul iga konstruktsioonikihi peal peab vastama riiklikult kehtestatud nõuetele.

  (4) Taastatava asfaltkatte äär tuleb sirgeks lõigata ja kiht taastada mõlemalt poolt vähemalt 20cm võrra laiemalt, kui olid kaeviku mõõtmed. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalkaldeid ega varisemisi. Erinevate asfaltkatte kihtide vaheline pind ning uue ja vana asfaldikihi vaheline kontaktpind tuleb kruntida bituumeni või bituumenemulsiooniga. Pealmise asfaltkatte vuugikohad tuleb katta bituumeni või bituumenemulsiooniga ning puistata üle graniitsõelmetega. Kogu teekatte konstruktsiooni taastamisel ristlõike laiuses paigaldatakse asfaldikate sooja vuugiga.

  (5) Tänava, väljaku või parkla või selle osa pikisuunalise kaevetöö korral tuleb kaeviku serva ja äärekivi või teekatte serva vaheline alla 1,0 meetri laiune asfaltkate eemaldada ning paigaldada sinna uus asfaltkate koos vajaliku aluskihiga. Kuni 5aasta vanuste asfaltkatete üleskaevamisel tuleb katend taastada mõlemal pool kaevet vähemalt 1,0m laiemalt. Kõnnitee pikisuunalisel kaevamisel tuleb paigaldada uus asfaltkate kogu kõnnitee laiuselt.

  (6) Kaevaja taastab ja korrastab lõhutud või rikutud äärekivid, tehnovõrkude kaevud ja kaaned.

  (7) Kaevaja peab tagama teekatte nõuetekohase taastamiseni häireteta ja ohutu liikluse, sealhulgas vajadusel ajutise teekatte korrashoiu, omal kulul. Tänava, väljaku või parkla või selle osa, millel ei ole kaevetööde lõppemisel või teekatte taastamisel tagatud nõutav teeseisund ja liiklusohutus, peab olema tähistatud. Talviste kaevetööde puhul taastab kaevaja objekti lõplikult hiljemalt 31.maiks. Vallavalitsusel on õigus nõuda asfaltkatte kohest ajutist taastamist juhul, kui lõplik taastamine ei ole kaevetööde lõpetamisel tehnoloogiliselt võimalik.

  (8) Pargis või puhkealal asuva kaeviku tagasitäite materjalina võib kasutada ainult materjali, mis oma omaduste poolest sobib pargi või puhkeala mulde ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist.

  (9) Vallavalitsusel on õigus:
  1) mõõta täitepinnase tihedust ning vajadusel nõuda kaevajalt täiendavat tihendamist;
  2) nõuda kaevajalt laboratoorset õiendit tiheduse mõõtmise ja/või täitepinnase omaduste kohta. Laboratoorsete uuringute kulud kannab kaevaja.

  (10) Kaevetööde lõpetamisel esitab kaevaja vallavalitsusele:
  1) täitepinnase kihtide laboratoorsed õiendid (tihendamine ja kasutatud materjalid);
  2) taastatud asfaltbetoonkatte omaduste laboratoorse õiendi. Alla 10 m2 suuruste katete puhul võib vallavalitsuse loal laboratoorsetest proovidest loobuda, kui visuaalsel vaatlusel ei teki kahtlusi töö kvaliteedi suhtes;
  3) kasutatud ehitusmaterjalide sertifikaadid;
  4) trassi asendiplaani teostusjoonise digitaalsel kujul L-Est süsteemis ning paberkandjal;
  5) keskkonnaspetsialisti kinnitatud tõendi jäätmete nõuetekohase käitlemise kohta.

  (11) Kui kaevetrassi taastäitmine toimub talvel (miinuskraadidel), võtab kaevaja kevadel täitepinnase välja kuni esimese tihenduskihini ja täidab kaevetrassi uuesti. Enne nimetatud tööde lõpetamist loa andja töid vastu ei võta.

  (12) Kaevetööd loetakse lõpetatuks pärast teekatte ja haljastuse lõplikku ja nõuetekohast taastamist ning kaeveala heakorrastamist. Kaevetööde lõpetamise ja üleandmise fikseerib loa andja kaeveloal.

§ 27.   Haljastuse taastamine

  Haljastuse taastamisel pärast kaevetöötrassi tagasitäitmist kasutatakse ära varem kooritud huumusmuld. Pärast kaevetöötrassi tagasitäitmist ja tihendamist kaetakse taastatav maa-ala vähemalt 10 cm paksuse sõelutud huumusmulla kihiga, külvatakse muruseeme ja rullitakse. Haljastuse taastamisel võib kasutada mätastust või muruvaipa, millele tehakse kasvumullast aluskiht. Jätkuvahed täidetakse kasvumullaga, kastetakse ja rullitakse. Puude juurte piirkonnas tehakse tagasitäide 30–0 cm paksuse kasvumulla kihina, kuid mitte kõrgemale juurekaelast. Murupind ei tohi oma kõrguse tõttu takistada sademevee äravoolu teekattelt.

§ 28.   Tööde vastuvõtmine

  (1) Kaevetöö loetakse lõpetatuks selle vastuvõtmisest loa andja poolt.

  (2) Pärast kõigi kaevetööde, sealhulgas § 26 lg 11 nimetatud tööde ning maa-ala taastamistööde, lõpetamist ja loa andjale teostusjooniste esitamist, teevad kaevaja, kaevetööde järelevalve teostaja ja loa andja kaeveloale märked tööde vastuvõtmise kohta. Nimetatutest viimasena teeb märke loa andja.

  (3) Allkiri kaevetööde vastuvõtmise kohta tähendab, et allkirja andja on tööde nõuetekohasuse üle kontrollinud ja talle on esitatud töö vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid.

§ 29.   Garantii

  (1) Garantiiaeg taastamistöödele on 24 kuud loa andja poolt kaevetööde vastuvõtmise kohta kaeveloale märgitud kuupäevale järgnevast päevast arvates.

  (2) Garantiiajal ilmsiks tulnud vead kõrvaldab kaevaja omal kulul vallavalitsuse poolt määratud tähtpäevaks.

  (3) Juhul kui kaevaja ei ole kõrvaldanud ilmsiks tulnud vigasid vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks, võib vallavalitsus tellida taastamistööd kolmandalt isikult kaevaja kulul.

4. peatükk Avariikaevetööd 

§ 30.   Avariikaevetööde erisused

  Avariilistel kaevetöödel kohaldatakse eeskirja, arvestades käesolevas peatükis sätestatud erisusi.

§ 31.   Avariikaevetöödest teavitamine

  (1) Avariilisi kaevetöid võib kaevaja alustada kaeveloata, teatades kaevetöödest kohe kirjalikult vallavalitsusele (näiteks elektronposti aadressil [email protected] või faksi teel numbrile 445 3188), kaeveala maaomanikele või -valdajatele ja kaeveala vahetusse ümbrusse jäävate tehnorajatiste omanikele. Kui avariiliste kaevetööde alustamise päev langeb riiklikule pühale või puhkepäevale, teatatakse kaevetöödest kohe riiklikule pühale või puhkepäevale järgneval tööpäeval. Teates märgitakse avarii asukoht (aadress) ja põhjus, kaevetööde algus- ja lõpptähtpäev ja kaevetööde eest vastutava isiku nimi, ametikoht ja kontaktandmed.

  (2) Muinsuskaitsealal või kinnismälestisel või nende kaitsevööndis toimuvate kaevetööde puhul esitatakse teave täiendavalt ka Muinsuskaitseametile. Looduskaitseobjekti alal toimuvate kaevetööde puhul esitatakse teave ka objekti valitsejale.

  (3) Kaevaja esitab vormikohase kaeveloa taotluse vallavalitsusele hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast kaevetööde alustamist. Kaeveloa taotlusele lisatakse kaeveala topo-geodeetiline plaan.

  (4) Avariikaevetööde teostamiseks ei ole nõutav kaeveluba, kui avariitööde teostamine ning teekonstruktsiooni ja haljastuse taastamine toimub 1 (ühe) ööpäeva jooksul kaevetööde alustamisest ehk taastatakse eelnev olukord. Juhul kui ei jõuta taastada teekonstruktsiooni ja haljastust 1 (ühe) ööpäeva jooksul, taotletakse kaeveluba.

§ 32.   Avariikaevetööde akt

  (1) Avariikaevetööde kohta koostab avariilise tehnovõrgu valdaja või tema ülesandel selle avariitööde teostaja avariikaevetööde akti (lisa 3) ning edastab selle vallavalitsusele kinnitamiseks 1 (ühe) ööpäeva jooksul arvates avariikaevetööde alustamisest.

  (2) Avariikaevetööde aktile kirjutab alla tehnovõrgu valdaja või valdaja esindaja.

  (3) Kui avariikaevetööd toimuvad teel, mille teekate on alla 5 (viie) aasta vana, kooskõlastatakse avariikaevetööde akt vallavalitsusega ning võimaluse korral tehakse seda enne kaevetööde algust. Andmed teede teekatte vanuse kohta väljastab vallavalitsuse pädev ametnik. Loa andja nõudel tehakse kaeve- ja/või taastamistööd vastavalt kooskõlastustingimustele (vajadusel tehakse töid ümber) ning vallavalitsusele kinnitamiseks esitatakse nõuetele vastav akt.

  (4) Loa andja kinnitab nõuetekohaselt koostatud avariikaevetööde akti 1 (ühe) tööpäeva jooksul arvates selle kättesaamisest.

§ 33.   Teave avariikaevetööde kohal

  (1) Avariikaevetööde kohas tagab vastutav isik vähemalt järgneva dokumentatsiooni olemasolu:
  1) avariilise tehnovõrgu asukoha joonised või skeemid;
  2) tehnovõrkude valdaja luba kaevetöödeks vastava tehnovõrgu kaitsevööndis.

5. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 34.   Kaevaja vastutuse ulatus

  (1) Kaevaja kannab vastavalt kehtivatele õigusaktidele täielikku vastutust käesoleva eeskirja täimise eest, sealhulgas teostatud töö, kasutatud tehnoloogia, ohutustehnika, tähtaegade, kvaliteedi, liiklusohutuse ning ehitusprojekti ja selle juurde kuuluvate kooskõlastuste nõuetekohase täitmise eest.

  (2) Haljastuse rikkumise või teekatte rikkumise tuvastamisel on vallavalitsusel õigus nõuda kaevajalt haljastuse või teekatte taastamist või kahju hüvitamist 3 (kolme) aasta jooksul arvates ajast, mil õigustatud isik kahjust ja kahju hüvitama pidanud isikust teada sai või pidi teada saama.

  (3) Kaevetöödel kolmandatele isikutele tekitatud otsese varalise kahju hüvitab kaevaja vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 35.   Järelevalve ja sanktsioonid

  (1) Juhul, kui eeskirja rikkuja ei ole eeskirja täitmise ettekirjutust nõuetekohaselt täitnud, on vallavalitsusel õigus lasta ettekirjutuses märgitud tööd teostada asendustäitmise korras ettekirjutuse adressaadi kulul või rakendada sunniraha.

  (2) Eeskirja rikkumise kui väärteo eest on seadusega ette nähtud rahatrahv.

  (3) Eeskirja täitmist kontrollib, järelevalvet teostab ja väärtegusid menetleb vallavalitsus vastava pädevusega ametnike kaudu.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 36.   Määruse jõustumine

  (1) Käesoleva määruse jõustumisel kaotab kehtivuse Paikuse Vallavolikogu 20. märtsi 2000 määrusega nr 8 kinnitatud „Heakorra eeskirja” 2. osa „Kaevetööde eeskiri”.

  (2) Määrus jõustub 1. maist 2007.

Mait Talvoja
Volikogu esimees

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

Lisa Lisa 3

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json