PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Üldplaneeringu kehtestamine

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.09.2013
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2013, 76

Üldplaneeringu kehtestamine

Vastu võetud 15.06.2009 nr 8
jõustumine 19.06.2009

M äärus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” 22. paragrahvi 1. lõike 31. punkti, „Planeerimisseaduse” 24. paragrahvi 3. lõike ja Paikuse Vallavolikogu 16. detsembri 2002. a aasta määrusega nr 21 kinnitatud Paikuse valla ehitusmääruse punkti 5.4 alusel.

§ 1.   Üldplaneering

  Paikuse valla üldplaneering kehtestatakse Pärnu maavanemalt 03.06.2009. a heakskiidu saanud redaktsioonis (lisatud).

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 19. juunist 2009. a.

Mait Talvoja
Volikogu esimees

Lisa Seletuskiri

Lisa Paikuse ÜP skeem Vald

Lisa Paikuse ÜP skeem Keskused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json