Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Paikuse Kultuurirahastu

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2013, 77

Paikuse Kultuurirahastu

Vastu võetud 22.01.2007 nr 4

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” 6. paragrahvi 1. lõike ja 22. paragrahvi 1. lõike 5. punkti alusel.

§ 1.  Paikuse Kultuurirahastu mõiste

 (1) Paikuse Kultuurirahastu (edaspidi Kultuurirahastu) moodustatakse Paikuse vallas (edaspidi vald) tegutsevate kultuuri- ja spordiühenduste ning eraisikute poolt korraldatavatele ettevõtmistele valla eelarvest rahalise toetuse võimalikult pädevaks jaotamiseks.

 (2) Kultuurirahastu jaotab vallaeelarves tegevusala ridadel “Paikuse Spordikeskus” ja “Kultuuriüritused” projektipõhiseks sihtfinantseerimiseks ettenähtud rahalisi vahendeid (artikkel 4500) ning jaotuse otsustajaks on Paikuse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt vallavalitsuse juurde moodustatav seitsmeliikmeline ekspertgrupp.

§ 2.  Ekspertgrupp

 (1) Paikuse Kultuurirahastu ekspertgrupi (edaspidi ekspertgrupp) moodustatakse 2-aastaseks perioodiks ning selle koosseisu kuuluvad:
 1) 2 (kaks) volikogu esindajat;
 2) 1 (üks) vallavalitsuse esindaja;
 3) neli (4) Paikuse vallas kultuuri, spordi või muus avalikkusele positiivset huvi pakkuvas valdkonnas tegutsejate poolt valitud liiget.

 (2) Ekspertgrupi töö juhtimiseks valib ekspertgrupp oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe. Nende äraolekul juhib ekspertgrupi tööd ekspertgrupi mistahes muu liige ekspertgrupi koosoleku otsuse alusel.

 (3) Ekspertgrupi valitavad liikmed valitakse järgmiselt:
 1) liikmed valitakse huvigruppide üldkoosolekul;
 2) hiljemalt 1 (üks) kuu enne ekspertgrupi olemasoleva koosseisu volituste tähtaja lõppu kuulutab volikogu kultuuri- ja spordikomisjon valla infolehes "Paikuse Postipaun" ja internetis valla kodulehel www.paikuse.ee välja komisjoni liikmekandidaatide esitamise tähtaja, milleks on huvigruppide üldkoosoleku toimumiseni jääv aeg;
 3) ekspertgrupi liikmekandidaadiks võib esitada vallas kultuuriliste, sportlike ja avalikkusele suunatud ettevõtmistega seotud isikuid;
 4) kandidaadi esitajaks võib olla isik või institutsioon, kes on seotud taoliste Paikuse vallas toimuvate üritustega;
 5) hiljemalt 2 (kaks) nädalat enne ekspertgrupi olemasoleva koosseisu volituste tähtaja lõppu korraldab volikogu kultuuri- ja spordikomisjon huvigruppide üldkoosoleku ekspertgrupi uue koosseisu valitavate liikmete valimiseks;
 6) spordi või kehakultuuri valdkonnas tegutsejad, kelleks loetakse muuhulgas võimlemine, aeroobika, tants jmt, valivad kaks (2) ekspertgrupi liiget;
 7) kultuuri valdkonnas tegutsejad, kelleks loetakse muuhulgas muusikakultuur, sõnakunst, kujutav kunst, rahvakultuur, 6. alapunktiga hõlmamata noorsootöö, kogukonnaelu edendamine jmt, valivad kaks (2) ekspertgrupi liiget;
 8) valimised on salajased;
 9) valimised korraldab volikogu kultuuri- ja spordikomisjon.

 (4) Juhul, kui volikogu kultuuri- ja spordikomisjon ettenähtud ajal huvigruppide üldkoosolekut välja kuulutanud või korraldanud ei ole või ettenähtud 4 (nelja) liiget valitud ei ole, otsustab 1. paragrahvis nimetatud vahendite kasutamise vallavalitsus.

§ 3.  Kultuurirahastu tööpõhimõtted

 (1) Kultuurirahastu toetab vallas toimuvaid projektipõhiseid üritusi, mille jaoks vallaeelarves tegevusala “kultuuriüritused” real “ühisüritused” (artikkel 5525) vahendeid ette nähtud ei ole.

 (2) Kultuurirahastu jagab toetusi neli korda aastas.

 (3) Toetuse taotluste esitamise tähtajad on 15. veebruar, 15. mai, 15. august ja 15. november.

 (4) Kultuurirahastust toetuse saamiseks tuleb kultuurirahastu ekspertgrupile kirjalikult esitada vormikohane taotlus (vormid lisa 1 ja 2), millest peavad nähtuma taotleja andmed, ürituse kirjeldus ning ürituse täielik eelarve.

 (5) Ekspertgrupp eelistab:
 1) tegevust, mis toimub Paikuse kultuuriruumis;
 2) tegevust, mille tulemus jääb Paikuse kultuuriruumi;
 3) tegijat, kes tegutseb Paikuse kultuuriruumis;
 4) konkreetseid projekte versus tegevustoetus;
 5) laiemale avalikkusele suunatust.

 (6) Ekspertgrupp ei toetaaruandevõlglasi, kollektiivsete projektide puhul individuaaltaotlusi egainstrumentide, tehnika või muu vara soetamisel füüsilisi isikuid (välja arvatud kunstitarbed projekti väljundi tarbeks).

§ 4.  Toetuse taotlemine

 (1) Nõuded taotlusele:
 1) taotlus peab olema täielikult ja tõeselt täidetud ning andmed kontrollitavad;
 2) projekti eelarve peab olema detailne ja tasakaalus, näidatud peavad olema kõik rahalise katte ja tulu allikad. Kui on esitatud taotlused teistesse projektide rahastamise fondidesse, kuid ei ole veel saadud vastust, tuleb kirjutada vastuse saamise eeldatav tähtaeg. Märgitud peavad olema ka ebakindlad, kuid võimalikud tuluallikad (piletimüük, reklaamimüük jmt).
 3) juhul, kui taotletakse toetust vara soetamiseks, tuleb projektis näidata selle hilisem kuuluvus ja kasutamise põhimõtted.

 (2) Taotlusele on soovitav juurde panna järgmised lisad:
 1) organisatsiooni kirjeldus või individuaaltaotleja elulookirjeldus;
 2) ruumide- ja inventarirendi puhul konkreetne pakkumine või leping;
 3) võrdlevad pakkumised teistelt müüjatelt või teenuste osutajatelt;
 4) koopia omafinantsseerimise ja/või kaasfinantseerimise tõestamis- ja garanteerimisdokumendist või kaasfinantseerimise taotlemist tõendavast dokumendist.

 (3) Taotlemisel tuleb arvestada:
 1) otsustamise protsess on kaks nädalat alates taotluste esitamise tähtajast, mistõttu toetuse kasutamisaeg ei tohi enne seda lõppeda;
 2) toetuse kasutamise aja sisse tuleb arvestada ka toetust vajavad eeltööd.

§ 5.  Taotluste menetlemine

 (1) Taotluste esitamise kutse avaldab ekspertgrupp Kultuurirahastu nimel taotluste esitamise lõpptähtpäevale eelneval kuul valla infolehes " Paikuse Postipaun", samuti Paikuse valla koduleheküljel www.paikuse.ee.

 (2) Toetuse taotlus tuleb esitada kirjalikult või e-postiga Paikuse Vallavalitsuse kantseleisse. Taotlus loetakse õigeaegselt esitatuks ka siis kui taotlus on saadetud posti teel ning ümbrik kannab esitamise tähtaja kuupäeva.

 (3) Ekspertgrupi juht kutsub koosoleku projektide arutamiseks kokku pärast projektide esitamise lõpptähtpäeva hiljemalt selle kuu viimasele esmaspäevale eelneval kolmapäeval.

 (4) Ekspertgrupi liige on kohustatud end põhjendusega taandama sellise taotluse arutamisest, mis on esitatud temaga seotud isiku või ühenduseotsestes huvides. Taolisel huvide konflikti juhul on otsustusõiguslike ekspertgrupi liikmete arv end taandanud isikute võrra väiksem.

 (5) Ekspertgrupp esitab ettepaneku viivitamata vallavalitsusele, näidates iga taotluse kohta ära, milliselt eelarverealt millises mahus toetust eraldada soovitatakse.

 (6) Ekspertgrupi ettepaneku alusel teeb lõpliku otsuse vallavalitsus. Vallavalitsusel on õigus ekspertgrupi ettepanekuga mittenõustumisel otsustada üksnes aktsepteeritavate toetuste määramine ning saata ülejäänud ettepanekud ekspertgrupile põhjendusega tagasi.

 (7) Hiljemalt projektide esitamise lõpptähtpäevale järgneva kuu esimesel nädalal saadab vallavalitsus igale taotlejale ekspertgrupi poolt ettevalmistatud vastuse otsusega. Positiivse otsuse korral lisatakse vastusele eeltäidetud lepingublankett (vorm lisa 3) ja teatatakse lepingu sõlmimise tähtaeg. Negatiivne vastus peab olema põhjendatud.

§ 6.  Toetuse väljamaksmine

 (1) Positiivse hinnangu saanud taotluse esitajaga sõlmib vallavalitsus lepingu ning see on toetuse väljamaksmise aluseks.

 (2) Lepingus sätestatakse toetuse sihipärase kasutamise kohustus ja aruandluse kord.

 (3) Ühe (1) nädala jooksul lepingu sõlmimisest arvates kannab vallavalitsus vastavalt lepingus näidatud summale raha taotleja arvele.

 (4) Ülekannete õigsust jälgib vallavalitsuse raamatupidamisosakonna juhataja.

§ 7.  Aruandlus

 (1) Aruanne (vorm lisa 4) tuleb esitada ühe kuu jooksul viimasest projekti kulust arvates, kui põhjendatud erandjuhul lepingus ei ole sätestatud teisiti.

 (2) Aruandele tuleb lisada koopiad kuludokumentidest. Juhul, kui iga kulutuse kohta arvet või maksekorraldust ei ole, tuleb esitada aruandekohustuslase ja temalt selle projekti raames raha saanud isiku allkirjadega tõend üle antud summa ja selle kasutamise otstarbe kohta.

 (3) Toetuse kasutamise sihipärasust ja aruannete nõuetekohasust kontrollib ekspertgrupp.

 (4) Aruandmise korra rikkumise, aruande esitamise tähtaja ületamise või raha ebasihipärase kasutamise korral on vallavalitsusel õigustoetuse summa taotlejalt tagasi nõuda. Sellekohase ettepaneku tegemise kohustus on ekspertgrupil.

§ 8.  Asjaajamine ja dokumentide säilitamine

 (1) Kultuurirahastu jooksva aasta dokumentatsiooni haldab Paikuse Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon.

 (2) Pärast nimetatud dokumentide säilitamiseks esitamist hoiab neid vallavalitsus.

 (3) Vallavalitsuse kantselei korraldab dokumentide vastuvõtmist ja vastuste saatmist, annab sellekohast infot ning abistab ekspertgruppi tehnilistes küsimustes.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 26. jaanuarist 2007.

Mait Talvoja
Volikogu esimees

Lisa 1 Taotlus

Lisa 2 Taotlus

Lisa 3 Leping

Lisa 4 Aruanne