SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 248

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 19.02.2007 nr 9
RT IV, 03.04.2013, 78
jõustumine 01.03.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.03.2016RT IV, 29.03.2016, 2401.04.2016

Käesolev määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” 22. paragrahvi 1. lõike 5. punkti ja Paikuse Vallavolikogu 21.03.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 19 lg 2 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 24 - jõust. 01.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Rakendusala

  Käesolev kord sätestab koduteenuste loetelu, nende osutamise tingimused ja korra Paikuse vallas.

§ 2.  Mõisted

  Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimuste ja korra rakendamisel kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) toimetulek - isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
 2) koduteenused - isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla (lisa 1 Paikuse valla poolt osutatavate koduteenuste loetelu);
 3) hoolekandetöötaja – vallaeelarvest tasustatav töötaja, kes osutab koduteenuseid;
 4) põhiteenus – isiku hooldamine igapäevase toimetuleku tagamiseks;
 5) tugiteenus – isiku toimetuleku toetamine;
 6) täielik kõrvalabi – koduteenuste osutamine igapäevaselt hooldustöötaja poolt;
 7) osaline kõrvalabi – koduteenuste osutamine mitte igapäevaselt hooldustöötaja poolt.

2. peatükk KODUTEENUSTE OSUTAMINE 

§ 3.  Elukohajärgsus

  Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele rahvastikuregistri järgi Paikuse vallas alaliselt elavatele isikutele, kellel puudub perekonnaseadusega sätestatud abistajate ring või seadusjärgsed abistajad ei saa objektiivsetel põhjustel seadusega pandud kohustust täita.

§ 4.  Abivajadusest teatamine

  Koduteenuseid taotlev isik esitab Paikuse Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotluse, milles põhjendab oma soovi kõrvalabi saamiseks. Koduteenuste vajadusest võivad teatada ka naabrid, sugulased või muud isikud.

§ 5.  Toimetuleku hindamine

 (1) Pärast taotluse või teate saamist on sotsiaalmetoodik kohustatud ühe nädala jooksul võtma kontakti kõrvalabi vajava isikuga ning hindama teenuse taotleja toimetulekuvõime ja vajadused.

 (2) Hindamisel kogutud andmetega täidab sotsiaalmetoodik kliendikaarti (vorm lisa 2) B osa ning esitab taotluse vallavalitsuse pereabikomisjonile.

§ 6.  Teenusele suunamine

 (1) Pereabikomisjoni ettepanekul sotsiaalmetoodik suunab kliendi materjalid Paikuse Päevakeskuse (edaspidi päevakeskus) juhatajale.

 (2) Päevakeskuse juhataja lülitab taotleja teenuse saajate ajagraafikusse, täites eelnevalt kliendikaardi A osa.

§ 7.  Otsusest teavitamine

  Põhjendatud otsus teenusele võtmise või sellest keeldumise kohta tehakse asjaosalisele isikule talle arusaadaval viisil teatavaks hiljemalt 1 kuu jooksul taotluse esitamisest.

§ 8.  Vastutav asutus

 (1) Koduteenuste kvaliteetse osutamise korraldamise eest vastutab Päevakeskus (juhataja).

 (2) Koduteenuseid osutab päevakeskuse hooldustöötaja, kaasates vajadusel teisi vallavalitsuse spetsialiste ning lähtudes oma töös seadustest, käesolevast korrast, töölepingust, ametijuhendist ning kliendiga sõlmitud hoolduslepingust.

 (3) Ametnikud on kohustatud hooldustöötajaga oma pädevuse piires koostööd tegema.

§ 9.  Tasu

  Vallavalitsuse poolt teenusele suunatud kliendile osutatakse tema kliendikaardi A osa 9. punktis ettenähtud koduteenuseid tasuta.

3. peatükk LEPING KLIENDIGA 

§ 10.  Leping

 (1) Koduteenuseid osutatakse üksnes kliendi nõusolekul. (2) Koduteenuste osutamiseks sõlmitakse kirjalik leping Päevakeskuse ja kõrvalabi vajava isiku vahel.

 (2) Lepinguga määratakse teenuste loetelu, kestvus ja tingimused vastavalt käesolevaga kinnitatud koduteenuste loetelule ning poolte õigused ja kohustused.

 (3) Koduteenuse osutamise lepinguks loetakse päevakeskuse juhataja ja kliendi poolt allkirjastatud kliendikaarti, mis sisaldab A ja B osa, sealhulgas täielikult täidetud 10. punkti.

§ 11.  Koduteenuste vajaduse ülevaatamine

 (1) Koduteenuste osutamise leping kuulub ülevaatamisele kliendi vajadustest lähtuvalt, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.

 (2) Lepingu tähtaja möödumisel tuleb kõrvalabi vajava isiku huvidest lähtuvalt lepingu tingimused üle vaadata, otsustades ühtlasi ka lepingu pikendamise küsimuse.

 (3) Lepingut võib täiendada või muul viisil muuta poolte kokkuleppel ka varem, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused fikseeritakse lepingus ja kinnitatakse poolte allkirjadega.

 (4) Lepingu ülevaatamine ja muutmine toimub koduteenuste määramise üldises korras, alates abivajaduse hindamisest.

 (5) Lepingu ennetähtaegne lõpetamine on võimalik üksnes kliendi nõusolekul.

§ 12.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 1. märtsist 2007.

Lisa 1

Lisa 2