HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.05.2017
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2014, 6

Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

Vastu võetud 25.03.2014 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määra kehtestamist ja tasumise korda.

§ 2.   Osalustasu määr

  Osalustasu määr on ühe lapse kohta summa, mis moodustab 7 % Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus.

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu maksmise kohustus algab päevast, mil jõustub lapse lasteasutuse nimekirja arvamine ehk päevast, mil lapsel tekib õigus minna lasteaeda ja lõpeb lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise päevast. Kui laps arvatakse lasteaia nimekirja enne jooksva kuu 15. kuupäeva, siis tasutakse vastava kuu osalustasu täies ulatuses. Kui laps arvatakse lasteaia nimekirja pärast 15. kuupäeva, siis tasutakse vastava kuu osalustasu pooles ulatuses.

  (2) Osalustasu tuleb vanemal tasuda kohta kasutava lapse nimel eelmise kuu eest (aluseks koha kasutamise tabel) jooksval kuul Lääne-Nigula Vallavalitsuse eelarve ja raamatupidamise osakonna poolt esitatud arvete alusel Lääne-Nigula Vallavalitsuse pangakontole või sularahas 15. kuupäevaks.

  (3) Osalustasu tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.

  (4) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus), mis vältab rohkem kui 2 nädalat, tasutakse osalustasu proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

§ 4.   Vanemate poolt kaetava osa soodustuste määrad

  (1) Kui lapse ja vähemalt ühe tema vanema elukoht on Lääne-Nigula vallas siis kehtib alljärgnev soodusosalustasu:
  1) 5% palga alammäärast kuus, kui lasteaias käib üks laps;
  2) kui ühest perekonnast käib lasteaias 2 last, siis teise lapse eest makstakse 3,5 % palga alammäärast kuus;
  3) kui ühest perekonnast käib lasteaias kolm või enam alaealist last, siis kolmas ja iga järgnev laps on osalustasust vabastatud.

  (2) Lõikes 1 nimetatud soodustuse saamiseks lapsevanem avaldust esitama ei pea.

  (3) Lõikes 1 nimetatud soodustused laienevad nende kohaliku omavalitsuse üksuste lastele, kes sõlmivad Lääne-Nigula vallaga sellekohase lepingu.

  (4) Soodustuse saamisest avalduse esitajat kirjalikult ei informeerita. Soodustuse saamisest keeldumisest teatatakse otsuse tegemisest 5 tööpäeva jooksul.

  (5) Soodustuse andmine lõpetatakse, kui lapse või vanema elukoht registreeritakse Eesti Rahvastikuregistris teise omavalitsusse.

§ 5.   Võlgnevused

  Osalustasu võlgnevuse korral toimub lasteasutusest väljaarvamine Lääne-Nigula Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Oru Vallavolikogu 18.10.2012 määrus nr 45 „Lapsevanema omaosalus Linnamäe Lasteaias“, Taebla Vallavolikogu 21.05.2009 määrus nr 77 „Koolieelsete lasteasutuste osalustasu kehtestamine“ ja Risti Vallavolikogu 18.02.2010 määrus nr 4 „Risti Lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“.

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2014.a.

Andres Kampmann
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json