HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Hiiu valla õpilaste premeerimise ning õpilas- ja üliõpilasstipendiumide määramise kord

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2014, 31

Hiiu valla õpilaste premeerimise ning õpilas- ja üliõpilasstipendiumide määramise kord

Vastu võetud 20.03.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab Hiiu valla eelarvest makstava rahvastikuregistri järgi Hiiu vallas elavatele üldhariduskoolide õpilastele preemia ning kutsehariduskoolides õppivatele õpilastele ja üliõpilastele stipendiumi määramise tingimused ja korra.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) preemia - rahaline auhind;
 2) stipendium - õpinguteks, treeninguteks või loometööks makstav toetus.

§ 3.  Preemia taotlemise alused

  Preemiat saab taotleda õpilasele, kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
 1) põhikooli kiituskirjaga lõpetaja;
 2) gümnaasiumi kuld-või hõbemedaliga lõpetaja;
 3) huvikooli kiituskirjaga lõpetaja;
 4) vabariikliku aineolümpiaadi/ uurimistöö konkursi 1. kuni 10. koha saavutanu ja/või rahvusvahelisel aineolümpiaadil/ uurimistöö konkursil osaleja;
 5) õpilane, kes on huvialategevuses ja/või ühiskondlikus tegevuses esindanud Hiiu valda vabariiklikul/ rahvusvahelisel tasandil.

§ 4.  Stipendiumi taotlemise alused

  Stipendiumi saavad taotleda vabariigis või välisriikides õppivad või õppima asuvad kutsehariduskoolide õpilased ja üliõpilased, kes vastavad vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
 1) kes on edukad õppe-, uurimis-, teadus-, loometöös või spordis;
 2) kelle uurimis- ja/või teadustöö on olulise tähendusega Hiiu vallale;
 3) kes õpivad välisriikides või asuvad õppima välisriiki.

§ 5.  Preemia ja stipendiumi taotlemine

 (1) Preemiataotlused vastavalt § 3 esitavad hallatavad asutused Hiiu Vallavalitsusele iga aasta 25. maiks.

 (2) Stipendiumitaotlusi saavad õppurid esitada Hiiu Vallavalitsusele 10. oktoobriks.

 (3) Stipendiumide taotlemiseks esitavad kandidaadid Hiiu Vallavalitsusele järgmised dokumendid:
 1) taotlus koos põhjendusega (stipendiumi kasutamise eesmärk, jms);
 2) CV;
 3) õppeasutuse või juhendaja soovitus;
 4) § 4 punkti 3 alusel stipendiumi taotlemisel õpilasvahetust vahendava organisatsiooni poolt kinnitatud lepingu koopia või välisriigi õppeasutuse kinnitus;
 5) taotleja arveldusarve number.

 (4) Informatsioon preemiate ja stipendiumide taotlemise kohta avaldatakse Hiiu Valla Teatajas, valla veebilehel ning haridus- ja kultuuriosakond teavitab koole, kus käesoleva määruse § 1 nimetatud õppurid õpivad.

§ 6.  Preemia ja stipendiumi määramine

 (1) Preemiate ja stipendiumide määramiseks moodustatakse vallavalitsuse korraldusega komisjon.

 (2) Komisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku preemiate ja stipendiumide arvu ja suuruse määramiseks.

 (3) Preemiate ja stipendiumide eraldamise otsustab vallavalitsus lähtuvalt komisjoni ettepanekust.

§ 7.  Preemia ja stipendiumi üleandmine

 (1) § 3 punktis 1 ja 2 nimetatud preemia antakse üle üldhariduskoolide lõpetajate pidulikul lõpuaktusel.

 (2) § 3 punktides 3 ja 4 nimetatud preemiate üleandmise korraldab haridus- ja kultuuriosakond koostöös vastava üldhariduskooliga.

 (3) Stipendiumi saajat teavitatakse otsusest kirjalikult, raha kantakse stipendiumi saaja arvelduskontole.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Käesoleva määruse § 6 lõikes 1 nimetatud komisjoni töökorra kinnitab vallavalitsus.

 (2) Kärdla Linnavolikogu 27. detsember 2007 määrusega nr 39 kinnitatud “Kärdla linna õpilaste premeerimise ning õpilas- ja üliõpilasstipendiumide määramine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.  Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Valk
Vallavolikogu esimees