HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Ambla-Aravete Kooli põhimäärus

Ambla-Aravete Kooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2018, 1

Ambla-Aravete Kooli põhimäärus

Vastu võetud 22.03.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimi

  Asutuse nimi on Ambla-Aravete Kool (edaspidi kool).

§ 2.   Asukoht ja tegutsemiskohad

  (1) Kool asub Järva maakonnas Järva vallas. Kooli ametlik postiaadress on Pikk tänav 37, Ambla alevik, Järva vald, 73502 Järva maakond.

  (2) Kool tegutseb kahes hoones:
  1) lasteaiarühmad Aravete alevikus aadressil Lasteaia tänav 4;
  2) lasteaiarühm(ad) ning põhikooli I, II ja III kooliaste Ambla alevikus aadressil Pikk tänav 37.

§ 3.   Kooli tegutsemise vorm ja õiguslik seisund

  (1) Kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena. Koolis toimub statsionaarne õpe.

  (2) Kool juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, Järva valla õigus- ja haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Kool on Järva Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi asutus) hallatav asutus.

§ 4.   Kooli ülesanded

  (1) Kooli ülesanne on:
  1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  2) hoida ja tugevdada lasteaialapse ja õpilase tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  3) arvestada väljakujunenud traditsioone, et luua tugevatele olemasolevatele traditsioonidele kooli jätkusuutlikkus;
  4) tagada õpilasele ja lasteaialapsele toetavas ning sõbralikus õpikeskkonnas õppimine vastavalt tema võimetele;
  5) tagada koostöö tugisüsteeme vajava lasteaialapse, õpilase, õpetaja ja klassijuhataja vahel;
  6) toetada lasteaialapse ja õpilase individuaalset arengut, sh toetada erivajadustega last, et tagada tema valmisolek õpingute jätkamiseks järgneval haridusastmel ja elukestvaks õppeks;
  7) tagada lasteaialastele ja õpilastele tervisekaitse-eeskirjade ja –normide kohane toitlustamine ning õppekorraldus;
  8) luua mitmekülgsed võimalused õppekavaväliseks huvitegevuseks kooli juures.

  (2) Koolil on oma ülesannete täitmiseks õigus osaleda vallavalitsuse nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Koolil on oma nimega pitsat.

  (2) Kooli pitsat on sõõrikujuline, läbimõõduga 35 mm. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri "Ambla-Aravete Kool", sõõri alumisel äärel kiri "Järva vald". Pitsati keskel kasutatakse valla vappi.

  (3) Kool võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse kehtestab ja kasutamise korra kinnitab direktor kooskõlastatult Järva Vallavalitsusega kui täitevorganiga (edaspidi vallavalitsus).

§ 6.   Asjaajamise alused

  (1) Koolis peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid, samuti nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (2) Kooli asjaajamise korralduse kehtestab direktor.

§ 7.   Arengukava

  (1) Järjepideva arengu tagamiseks koostab kool koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ja pedagoogilise nõukoguga kooli arengukava.

  (2) Arengukava koostatakse kolmeks aastaks. Arengukavas määratakse kooli arengu eesmärgid ning põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava ja arengukava uuendamise kord. Arengukava koostamisel lähtutakse Järva valla arengukavast ja kooli sisehindamise tulemustest.

  (3) Arengukava kinnitab Järva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

§ 8.   Sisehindamine

  (1) Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada lasteaialaste ja õpilaste arengut toetavad tingimused ning kooli järjepidev areng. Sisehindamist tehakse vähemalt üks kord arengukava perioodi jooksul.

  (2) Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne kehtestamist arvamuse andmiseks hoolekogule ja vallavalitsusele.

2. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 9.   Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 10.   Hariduse liik ja tase

  (1) Hariduse liik on üldharidus.

  (2) Hariduse tase on alusharidus ja põhiharidus. Põhikoolis on 1.-9. klass.

§ 11.   Õppe ja kasvatuse korraldus

  (1) Koolis toimub õpe:
  1) lasteaiarühmades koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel;
  2) põhikoolis riikliku õppekava alusel.

  (2) Õpilase arengu toetamiseks annab kool üldist tuge ning hariduslikust erivajadusest tulenevalt tõhustatud ja erituge.

  (3) Õpe on statsionaarne.

  (4) Õppeaasta koolis algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil. Õpilaste õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat).

  (5) Õpilaste koolivaheajad on üldjuhul haridus- ja teadusministri kinnitatud ajal. Vallavalitsus võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul muuta haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegu.

  (6) Õppekavad on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumendid. Õppekavad kehtestab direktor.

  (7) Õppekavad koostatakse lasteaia osale koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast lähtudes ning põhikooli osale põhikooli riiklikust õppekavast lähtudes. Õppekavade koostamisel arvestatakse kooli arengukava, piirkonna eripära, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.

  (8) Kool kasutab õpilase hindamisel numbrilist ja kirjeldavat sõnalist hinnangut, hindamise täpsustatud kord sätestatakse õppekavas.

  (9) Lasteaiarühmade aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (10) Kooli kodukorra kehtestab direktor ja see on lasteaialastele, õpilastele ning töötajatele täitmiseks kohustuslik. Kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule ja õpilasesindusele.

  (11) Õppe- ja kasvatustegevused toimuvad päevakavade alusel. Päevakavad lasteaialastele ja õpilastele kehtestab direktor. Kooli päevakavad kajastavad mängu, õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste (pikapäevarühm jne) korraldatavate tegevuste järjestust ja ajalist kestust.

§ 12.   Teeninduspiirkond ja elukohajärgne kool

  (1) Lasteaiarühmade teeninduspiirkond on Järva vald.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võib kooli lasteaiarühmadesse võtta lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda.

  (3) Kool on elukohajärgne kool Ambla piirkonna lastele.

  (4) Vabade kohtade olemasolul on kooli kooliastmetesse õigus võtta vastu ka õpilasi, kelle jaoks kool ei ole elukohajärgne kool.

§ 13.   Lasteaialaps ja õpilane

  (1) Lasteaialaps on pooleteise- kuni seitsmeaastane laps, kes võetakse kooli vastu ja arvatakse sealt välja vallavalitsuse kehtestatud korras.

  (2) Õpilane võetakse kooli vastu direktori kehtestatud vastuvõtu tingimuste ja korra alusel.

§ 14.   Lasteaiarühmad

  (1) Kooli direktor moodustab lasteaiarühmad vastavalt vajadusele ja võimalusele koolieelse lasteasutuse seaduse alusel.

  (2) Rühmad moodustatakse õppeaasta alguses vastavalt lasteaiateenust saada soovivate laste vanusele. Rühma registreeritul lasteaialaste arv on
  1) sõimerühmas kuni 14 last;
  2) lasteaiarühmas kuni 20 last;
  3) liitrühmas kuni 18 last.

  (3) Hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

  (4) Vajaduse korral võib vallavalitsus kooli direktori ettepanekul moodustada sobitusrühmi.

§ 15.   Lasteaialapse ja õpilase arengu hindamine, motiveerimine ning tugi- ja mõjutusmeetmed

  (1) Lasteaialapse ja õpilase arengu hindamise põhimõtted sätestatakse kooli õppekavas.

  (2) Õpilast tunnustatakse õpingute jooksul haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras.

  (3) Täiendavad motiveerimis- ja tunnustamismeetmed on sätestatud kooli õppekavas ja kodukorras.

  (4) Eesmärgiga mõjutada last või õpilast kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetama turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib lapse või õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

  (5) Tugi- ja mõjutusmeetmed ning nende rakendamine sätestatakse kooli kodukorras.

3. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDUS 

§ 16.   Pikapäevarühm

  (1) Direktor võib vallavalitsuse nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühma, mis pakub õpilasele järelevalvet, pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

  (2) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori käskkirjaga vanema taotlusel või ümarlaua soovitusel.

§ 17.   Raamatukogu

  (1) Kooliraamatukogu põhikogu ülesannet täidab Ambla Raamatukogu.

  (2) Koolis on õppekava läbimiseks vajalik õppekirjanduse kogu.

§ 18.   Huvitegevus

  (1) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud
õppekavaväline tegevus.

  (2) Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid.

  (3) Huvitegevuse toimumine on kajastatud kooli üldtööplaanis.

  (4) Huviringi töö kohta peetakse ringipäevikut. Ringitöö eest vastutab ning ringipäevikut täidab ringijuht. Ringipäeviku täitmist ning ringitundide toimumist ja täitmist kontrollib direktor.

  (5) Kooli organiseeritud õppekava täitmisega seotud väljasõidud on õppetöö osa ning on õpilasele kohustuslikud.

  (6) Kool võib korraldada õppekavavälise tegevusena erinevaid väljasõite (ekskursioonid, teatrietendused, muuseumide külastused jms). Sel juhul on väljasõitudel osalemine lasteaialapsele ja õpilasele vabatahtlik.

4. peatükk KOOLI VASTUVÕTT. LASTEAIALAPSE, ÕPILASE JA VANEMA ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 19.   Kooli vastuvõtt

  (1) Lasteaialaste vastuvõtt lasteaiarühmadesse toimub vanema või teda asendava isiku kirjaliku avalduse alusel vallavalitsuse kehtestatud korras.

  (2) Põhikooliklassidesse võetakse õpilane vastu kooli vastuvõtukorra alusel, mille on heaks kiitnud kooli hoolekogu ja kinnitanud vallavalitsus.

  (3) Esimesse klassi võetakse õpilane, kes on enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit saanud 7-aastaseks. Esimesse klassi võib vanema taotlusel võtta koolikohustuslikust east noorema õpilase nõustamismeeskonna soovitusel.

  (4) Koolikohustuslik on laps kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

§ 20.   Lasteaialapse õigused

  Lasteaialapsel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning alushariduse omandamisel õpetajate igakülgsele abile ja toetusele.

§ 21.   Õpilase õigused

  Õpilasel on õigus:
  1) saada kvaliteetset üldharidust;
  2) olla vaimselt ja füüsiliselt turvalises ning tervislikus keskkonnas;
  3) kasutada kodukorras sätestatud tingimustel kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti;
  4) teha ettepanekuid tegevuste korraldamiseks koolis;
  5) õppida ea- ja jõukohaselt ning saada aega puhkuseks ja huvitegevuseks;
  6) ajutise mahajäämuse tekkimisel saada eeldatavate õpitulemuste saavutamiseks täiendavat
pedagoogilist juhendamist väljaspool õppetunde;
  7) osaleda vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlusel;
  8) kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras;
  9) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate
vaidlusküsimuste korral;
  10) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ning vallavolikogu kehtestatud korras ja ulatuses;
  11) saada eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenust;
  12) saada tervishoiuteenust;
  13) saada teavet ja selgitusi õppekorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  14) olla teavitatud hinnetest;
  15) valida ja olla valitud õpilasesindusse
  16) olla õppeperioodi algul teavitatud õppeainetes läbitavatest peamistest teemadest,
vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
  17) saada õpilaspilet.

§ 22.   Õpilase kohustused

  Õpilane on kohustatud:
  1) osalema aktiivselt õppetöös ning täitma õpiülesandeid nii klassitunnis kui ka väljasõitudel;
  2) omandama teadmisi ja oskusi vastavalt võimetele;
  3) täitma õpetaja antud seaduslikke korraldusi ja ülesandeid;
  4) täitma kooli kodukorda.

§ 23.   Vanema õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Vanemal on õigus:
  1) nõuda vajalike tingimuste loomist lapse mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  2) tuua lasteaialaps lasteaeda ja viia lasteaiast koju vastavalt kooli kodukorras sätestatule;
  3) tutvuda kooli õppe- ja päevakavaga;
  4) olla kaasatud õpilase individuaalse õppekava koostamisse;
  5) esitada taotlus õpilase õpetamiseks koduõppes;
  6) esitada taotlus õpilase pikapäevarühma vastuvõtmiseks;
  7) saada teavet õpilase õppest puudumiste kohta;
  8) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  9) taotleda isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seadusega sätestatud korras enda ja oma lapse kohta koolis kogutud teabele juurdepääsu või andmeid vastava teabe menetlemise kohta;
  10) olla teavitatud õppeveerandi jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
  11) olla teavitatud õpilase hinnetest;
  12) osaleda vanemate koosolekul vähemalt üks kord aastas;
  13) anda arvamus ajutise õppes osalemise keelu rakendamise korral õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta;
  14) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
  15) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ning alushariduse omandamiseks;
  2) pidama kinni kooli päevakavast ning lapse tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) arvestama ennekõike lapse võimeid ning kalduvusi ja vajadusel küsima nõu õpetajalt või muult asjatundlikult isikult;
  4) tasuma igakuiselt lasteaialapse toidukulu päevamaksumuse ja vallavolikogu kehtestatud määras muude kulude osaliseks katmiseks vanema kaetava osa;
  5) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  6) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  7) tutvuma kooli tegevust reguleerivate aktidega;
  8) tegema kooliga koostööd õpilase õpetamisel ja kasvatamisel;
  9) pöörduma kooli ettepanekul nõustamismeeskonna poole;
  10) taotlema vajaduse korral koolilt ja vallavalitsuselt koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist õigusaktides sätestatud korras;
  11) osalema lasteaialapse või õpilase arenguvestlusel;
  12) rahastama vanema taotlusel koduõppe rakendamise;
  13) teavitama kooli lasteaialapse või õpilase puudumisest ja selle põhjustest hiljemalt puudumise esimesel päeval;
  14) tagama õpilase järelevalve ning õppe korraldamise individuaalse õppekava alusel ajutise õppes osalemise keelu korral.

  (3) Vanem vastutab koolikohustuse täitmise tagamata jätmise eest põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud korras.

5. peatükk ÕPILASESINDUS 

§ 24.   Õpilasesindus

  (1) Kooli õpilastest moodustuval õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt ning kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega õpilaselu küsimusi.

  (2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires, lähtudes oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

  (3) Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses.

  (4) Õpilaskond koostab koostöös kooli huvijuhiga õpilasesinduse põhimääruse eelnõu, mis kiidetakse õpilaskonna poolt heaks koolis korraldatud hääletusel. Õpilasesinduse põhimääruse kinnitab kooli direktor.

  (5) Õpilasesinduse valimised valmistab ette ja viib läbi huvijuht koostöös klassijuhatajatega.

  (6) Õpilasesindus on 6-liikmeline. Iga klass 4.-9. klassini määrab oma klassist ühe esindaja õpilasesinduse liikmeks. Õpilasesindus valib endi hulgast presidendi ja asepresidendi.

  (7) Õpilasesindus annab arvamuse kooli arengukavale, õppekavale ja kodukorrale ning kooli tegevuse ümberkorraldamisele ja lõpetamisele.

  (8) Õpilasesinduse nimetatud esindaja kuulub kooli hoolekogu koosseisu ja on kaasatud kooli õppenõukogu tegevusse.

6. peatükk TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 25.   Koolitöötajad

  (1) Kooli töötajad on direktor, õppealajuhataja, kooliõpetajad, lasteaiaõpetajad (edaspidi õpetajad), tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötajad ning muu teenindav personal.

  (2) Kooli töötajate koosseisu igaks õppeaastaks kinnitab direktor.

  (3) Töötajatega sõlmib töölepingud direktor.

  (4) Direktor, õppealajuhataja, õpetajad ja tugispetsialistid peavad vastama haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

  (5) Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi. Konkursi korra kehtestab lasteaedpõhikooli hoolekogu.

§ 26.   Töötajate õigused

  Töötajal on õigus:
  1) kuuluda oma ainevaldkonna töögruppidesse;
  2) osaleda kooli arendustegevuses;
  3) osaleda tööalasel täiendkoolitusel vastavalt koolitusplaanile.

§ 27.   Töötajate kohustused

  (1) Õpetajate kohustuseks on lasteaialaste ja õpilaste õpetamine ja kasvatamine. Õppe- ja kasvatustöö aluseks on õppekava, lasteaialaste ja õpilaste ning õpetajate vastastikune lugupidamine ja teineteisemõistmine ning koostöö koduga.

  (2) Töötajate ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks kooli töökorralduse reeglitega, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas tööseaduste ja õpetajate töösuhteid reguleerivate muude õigusaktidega.

§ 28.   Õpetajad

  (1) Koolis töötavad lasteaiaõpetajad, klassiõpetajad ja põhikooli ühe või mitme õppeaine õpetajad.

  (2) Õpetaja tööaja arvestamise ja töötasustamise aluseks on ametikoht. Õpetaja tööaeg jaguneb vahetu õppekasvatustöö ja teiste töölepingust, ametijuhendist ja töökorralduse reeglitest tulenevate või tööandja antud tööülesannete vahel.

  (3) Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat töötajat, võib direktor sõlmida tähtajalise töölepingu tähtajaga kuni üks aasta isikuga, kellel on vähemalt keskharidus. Sellisel juhul korraldab direktor vähemalt kaks kuud enne tähtajalise töölepingu lõppemist õpetaja töökoha täitmiseks uue avaliku konkursi.

7. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 29.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

  (3) Direktor täidab põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega, koolieelse lasteasutuse seadusega ning teiste seadustega ja nende alusel antud õigus- ja haldusaktidega direktorile pandud ülesandeid.

  (4) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse eest ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (5) Direktor täidab vallavolikogu ja vallavalitsuse õigus- ja haldusaktidega pandud ülesandeid:
  1) korraldab kooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist;
  2) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
  3) kehtestab kooli õppekava;
  4) esitab vallavalitsusele kooli eelarve kava ja eelarve muudatuste ettepanekud;
  5) kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
  6) teostab tehinguid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks valla eelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  7) tegutseb kooli nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  8) kinnitab kooli pidaja kehtestatud korras koolitöötajate koosseisu;
  9) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingud;
  10) teeb vallavalitsusele ja hoolekogule vajadusel ettepaneku suurendada lasteaialaste arvu rühmades ja erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  11) kehtestab kooli sisehindamise korra;
  12) vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;
  13) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra.

  (6) Direktori äraolekul asendab teda vallavanema määratud isik.

§ 30.   Juhtkond

  (1) Kooli juhtkonna moodustab ja kinnitab direktor käskkirjaga.

  (2) Juhtkonna peamisteks ülesanneteks on kooli igapäevategevuse, arendamise ja majandamise planeerimine, kooli regulatsioonide ja strateegiate väljatöötamise korraldamine ning sisekontroll.

  (3) Juhtkonna otsused on kooli töötajatele täitmiseks kohustuslikud.

§ 31.   Pedagoogiline nõukogu ja õppenõukogu

  (1) Kooli lasteaiaõpetajad kuuluvad kooli pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on kooli lasteaia osa õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (2) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires kooli põhikooli osa õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

  (3) Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppealajuhataja, kooliõpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

  (4) Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

§ 32.   Hoolekogu

  (1) Kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks ja vajalike eelnõude läbiarutamiseks moodustab vallavalitsus kooli hoolekogu.

  (2) Hoolekogu moodustamise korra ja hoolekogu töökorra kehtestab vallavolikogu.

  (3) Hoolekogu on koolis alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli lasteaialaste, õpilaste, õpetajate, vallavolikogu, vallavalitsuse, lasteaialaste ja õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (4) Hoolekogu ülesanded:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne
kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse põhikooli ja lasteaia õppekavade kehtestamiseks ja muutmiseks,
sealhulgas nõusoleku muuta õppeainete nimistut;
  4) annab arvamuse põhikooli ja lasteaeda vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  5) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  6) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  7) kehtestab õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi korra;
  8) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi korra kohta;
  9) annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
  10) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  11) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  12) annab arvamuse palgakorralduse põhimõtete kohta;
  13) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta;
  14) teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks
lahendamiseks;
  15) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
  16) otsustab koolieelses lasteasutuses käiva lapse toidukulu päevamaksumuse.

  (5) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (6) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

8. peatükk ASUTUSE MAJANDAMISE ALUSED, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 33.   Kooli vara

  (1) Kooli vara moodustavad talle Järva valla poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli kasutuses olev vara on Järva valla omand.

  (3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Järva vallavara valitsemise korrale.

  (4) Kool hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid, lähtudes koolile eelarveaastaks ettenähtud vahenditest.

§ 34.   Kooli eelarve ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Koolil on Järva valla eelarves iseseisev eelarve.

  (2) Kooli rahalised vahendid moodustuvad valla eelarvest, lasteaialaste vanemate poolt kaetavast osast, laekumistest fondidest, sihtasutustelt, annetustest ja kooli põhimääruses sätestatud õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (3) Kool võib vastu võtta eraldisi fondidest, sihtasutustelt ja annetusi äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt. Direktor peab eraldisest ja annetusest teavitama vallavalitsust, tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse raamatupidamises ja kajastamise eelarve täitmise õigusaktides ja vallavalitsuse raamatupidamise siseeeskirjas kehtestatud korras.

  (4) Kooli finantstegevust korraldab direktor.

  (5) Koolil on õigus osutada õppekavaväliseid tasulisi teenuseid. Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (6) Koolis korraldatava tegevuse, mis ei ole õppekava osa (õppekavaväline tegevus), korral võib kulusid katta õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel.

  (7) Õppekavavälise tegevuse kohta, mis toimub osalejate kaasrahastamisel, esitatakse osaleja vanemale teade. Õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisest laekuvad summad kogutakse allkirja vastu klassijuhataja ja rühmaõpetaja poolt ja edastatakse teenusepakkujale.

§ 35.   Aruandlus

  (1) Kool esitab aruanded oma tegevuse kohta õigusaktidega kehtestatud ulatuses, korras ja tähtaegadel.

  (2) Kool esitab vallavalitsusele tegevusaruande, mis on valla majandusaasta aruande üks osa.

§ 36.   Järelevalve

  (1) Kooli tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet vallavalitsus.

  (2) Õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatakse riiklikku järelevalvet haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

9. peatükk KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 37.   Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli korraldab ümber ja tegevuse lõpetab vallavolikogu, kuulates enne ära hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse.

  (2) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- ja linnavalitsusi teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

  (3) Kooli põhikooli osa korraldatakse ümber või selle tegevus lõpetatakse 1. juulist sama aasta 31. augustini.

  (4) Vallavolikogu ja vallavalitsus tagavad tegevuse lõpetanud kooli lasteaialastele ja õpilastele võimaluse jätkata õpinguid muus koolis või lasteaias.

§ 38.   Kooli pidamise üleandmine

  (1) Vallavolikogul on õigus anda kooli pidamine üle riigile või teisele vallale või linnale.

  (2) Kooli pidamine antakse üle vana ja uue pidaja kokkuleppel arvestades seaduses sätestatud tingimusi ja tähtaegu.

  (3) Kooli pidamine antakse üle pärast viimase õppeveerandi lõppu. Kooli pidamise üleandmise otsus teatatakse kooli õpilastele ja töötajatele hiljemalt kaks kuud enne uue õppeaasta algust.

  (4) Kooli pidamise üleandmisel tagab uus kooli pidaja õpilastele võimaluse jätkata üldhariduse omandamist koolis ja koolieast noorematele lastele lasteaias päevahoidu.

10. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD 

§ 39.   Kooli põhimääruse muutmise kord

  (1) Kooli põhimääruse muutmise eelnõu koostab kooli direktor või vallavalitsuse haridusvaldkonna ametnik.

  (2) Põhimääruse muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks hoolekogule, õpilasesindusele, pedagoogilisele nõukogule ja õppenõukogule.

  (3) Põhimääruse või selle muutmise eelnõule peab enne vallavolikogule esitamist arvamuse andma vallavalitsus ja vallavolikogu vastav komisjon.

11. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 40.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Ambla Vallavolikogu 16. detsembri 2010 määrus nr 22 "Ambla Lasteaed-Põhikooli põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Ambla Vallavolikogu 20. juuni 2012 määrus nr 7 "Aravete lasteaed MESIMUMM põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.

§ 41.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2018.

Jüri Ellram
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json