Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2018, 5

Narva-Jõesuu eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 21.03.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva korraga sätestatakse mittetulundusühingute, seltsingute, sihtasutuste ja eraisikute (edaspidi taotleja) tegevuste toetamine Narva-Jõesuu linna eelarvelistest vahenditest, s.h. toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

 (2) Toetust antakse üldjuhul Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil tegutsevatele eraisikutele, kultuuri-, spordi- ja külaliikumise kollektiividele, eraõiguslikele spordiklubidele ning õigusaktidega sätestatud korras registreeritud mittetulundusühingutele (edaspidi ühing).

 (3) Toetust võib anda ka juhul, kui:
 1) taotleja ei tegutse Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil, kuid tema tegevusest saavad kasu Narva-Jõesuu linna elanikud;
 2) taotleja tegevuskohaks äriregistriandmetel ei ole registreeritud Narva-Jõesuu linn või üksikisik, kelle elukohaks Rahvastikuregistri andmetel ei ole registreeritud Narva-Jõesuu linn, kuid kelle tegevus on suunatud linnaelanikele (näiteks, vajalike ürituste korraldamine, muude teenuste pakkumine või linnale tähtsust omavate tegevuste ja teenuste osutamine).

 (4) Taotluse menetlemisel eelistatakse taotlejad, kelle tegevuse eesmärk on Narva-Jõesuu linna kultuuri, hariduse, spordi, külaliikumise või muu valdkonna edendamine ning teenuste osutamine.

 (5) Taotluse sisu peab olema liigitatav ühte alljärgnevatest valdkondadest:
 1) kultuuri, hariduse, spordi, noorsootöö või külaliikumise valdkonnaga seotud üritused;
 2) kultuuri, hariduse, spordi, noorsootöö või külaliikumise valdkonnaga seotud mittetulundusühingute või üksikisikute poolt osutatavad tegevused;

 (6) Taotluse vastuvõtmisel eristatakse järgmist liiki toetusi:
 1) ürituste korraldamiseks;
 2) ühingu tegevuse toetamiseks (edaspidi tegevustoetus);
 3) rahastamisprogrammi toetatud projekti kaasfinantseerimiseks;
 4) huvitegevuses osalemiseks väljaspool linna;

§ 2.  Eelarve

 (1) Narva-Jõesuu linn toetab eraisikuid, kultuuriprojekte, kultuuriühinguid, kultuurikollektiive, noorteühendusi, mittetulundusühinguid, eraõiguslikke spordiklubisid ja spordiprojekte igal kalendriaastal vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud eelarvele.

 (2) MTÜ liikmetele suunatud ürituste või tegevuste korraldamiseks peab omafinantseering olema vähemalt 15% taotletavast summast.

§ 3.  Kasutatavad mõisted:

 (1) Projekt – konkreetse eesmärgi saavutamiseks kavandatud ühekordse iseloomuga ajaliselt piiritletud tegevuste kogum.

 (2) Toetus – projektide kaas- või omafinantseerimise tagamine.

 (3) Taotleja – füüsiline või juriidiline isik, kes esitab taotluse toetuse saamiseks ning kelle nimel küsitakse fondi või toetusprogrammi esitatavale projektile toetust.

 (4) Kaasfinantseerimine – linna poolne rahaline panus projekti rahastamisele, ning seda üksnes rahastamisprogrammi vastava projekti rahastamisotsuse olemasolul. Kaasfinantseerimine ei pea katma omafinantseeringu osa.

 (5) Tegevustoetus – linna poolne rahaline toetus ühingu tegevuse toetamiseks, s.o. igapäevased haldus- ja majanduskulud, milles arvestatakse liikmete või tegevusega hõlmatud isikute arvu, ruumide majanduskulusid jne.

 (6) Omafinantseering – taotluse esitaja omapoolne rahaline panus .

§ 4.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus (Lisad 1-4), mis esitatakse 01.veebruariks, 01. maiks ja 01. oktoobriks Narva-Jõesuu linnavalitsusele.

 (2) Taotluses peab olema märgitud taotleja nimi, aadress, registrikood või isikukood, sidevahendid, panga rekvisiidid, planeeritava ürituse või programmi nimi, toimumise aeg ja koht, koostööpartnerid, eelarve, taotletav summa ja omafinantseering (välja arvatud majandamiskulud). Mittetulundusühingute põhitegevuse toetuse taotluses peavad olema märgitud ka andmed finantsressursside kohta.

 (3) Toetuse taotlemisel tuleb juriidilisel isikul lisada järgmised dokumendid:
 1) juhatuse otsus (soovituslik);
 2) aasta tegevuskava (tegevustaotluse juurde).

§ 5.  Taotluste menetlemine

 (1) Menetlusse võetakse üksnes tähtaegselt ja vormikohaselt esitatud taotlused.

 (2) Esitatud toetuste nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ning kavandatava tegevuse vastavust käesoleva korra § 1 ja § 2 nõuetele kontrollib Narva-Jõesuu Huvikeskus, kes edastab nõuetekohased taotlused läbivaatamiseks Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt moodustatud komisjonile.

 (3) Kui taotlus ei vasta nõuetele, antakse taotlejale 7 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvaldanud määratud tähtajaks puudusi, tagastatakse taotlus menetlemata.

 (4) Nõuetekohased taotlused vaatab vastav komisjon läbi kolme nädala jooksul peale § 4 lõikes 1 sätestatud tähtaegasid ja esitab linnavalitsusele oma ettepaneku toetuste määramiseks.

§ 6.  Toetuste määramine

 (1) Toetuste määramine vormistatakse linnavalitsuse korraldusega.

 (2) Ürituste korraldamiseks aasta esimeses kvartalis võib toetus olla eraldatud enne eelarve vastuvõtmist.

 (3) Toetuse eraldamisest või toetuse eraldamisest keeldumisest teavitab linnavalitsus taotlejat kirjalikult 7 päeva jooksul peale vastava korralduse vastuvõtmist.

 (4) Toetust ei eraldata taotlejale, kes:
 1) ei ole tähtajaliselt esitanud aruannet saadud toetuse kasutamise kohta;
 2) kasutas saadud toetust mitte sihtotstarbeliselt;
 3) kellel on võlgnevusi eelmistel perioodidel eraldatud toetuse osas.

 (5) Toetust eraldatakse eelarveliste vahendite olemasolul, välja arvatud käesoleva määruse § 6 lg 2 toodud juhtudel.

 (6) Mittetulundusühingute põhitegevuse toetamisel on oluline osa ühingu liikmete arvu suurusel ning tegevusvaldkonna mitmekesisusel.

 (7) Toetust makstakse ainult linnavalitsuse ja taotleja vahel sõlmitud toetuse kasutamise lepingu alusel.

§ 7.  Lepingu sõlmimine

 (1) Taotlejaga, kelle taotlus rahuldatakse, sõlmib Narva-Jõesuu linnavalitsus toetuse kasutamise lepingu kahe nädala jooksul arvates toetuse määramise korralduse teatavakstegemisest.

 (2) Kui taotleja ei ole toetuse kasutamise lepingut allkirjastanud kolme nädala jooksul arvates toetuse määramise korralduse teatavakstegemisest, siis kaotab taotleja õiguse talle eraldatud toetusele ja linnavalitsusel on õigus antud toetus ümber jagada.

§ 8.  Toetuse kasutamise järelevalve

 (1) Kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab Narva-Jõesuu Huvikeskus.

 (2) Toetuse saaja on kohustatud kolmekümne (30) päeva jooksul alates projekti lõppemisest või eelarveaastal viimase projekti lõppemisest mitte hiljem kui järgmise aasta 10. jaanuariks esitama Narva-Jõesuu linnavalitsusele sisulise ja finantsaruande toetuse tegeliku kasutamise kohta, samuti näitama teistest allikatest laekunud summad.

 (3) Esitatud aruande kontrollib Narva-Jõesuu Huvikeskus, kelle ettepanekul linnavalitsus aktsepteerib selle, millega kinnitab, et toetus oli kasutatud sihipäraselt. Aruande aktsepteerimine vormistatakse linnavalitsuse korraldusega.

 (4) Kui rahastamise perioodi jooksul selgub, et toetust ei ole võimalik sihtotstarbeliselt kasutada, kuid toetuse saaja soovib seda kasutada muul antud määruse kohaselt abikõlblikul otstarbel, esitab toetuse saaja enne raha kasutamist põhjendatud taotluse rahastuse sihtotstarbe muutmiseks. Taotluses esitatakse selgitus, miks ei saa toetust sihtotstarbeliselt kasutada ning asendusena planeeritud tegevuste ülevaade. Toetust võib muudetud otstarbel kasutada juhul, kui Huvikeskus/linnavalitsus on lugenud muudatuse põhjendatuks, muul juhul toetus tagastatakse.

 (5) Linnavalitsusel on õigus Narva-Jõesuu Huvikeskuse ettepanekul mitte aktsepteerida aruannet ja nõuda toetus tagasi juhul, kui toetust ei kasutatud sihipäraselt või ei peetud kinni lepingulistest kohustustest.

§ 9.  Toetuste eelarvesse planeerimine

  Rahalised vahendid mittetulundusühingute, seltsingute, sihtasutuste ja üksikisikute toetusteks planeeritakse Narva-Jõesuu linna eelarves kuulates ära kolmanda sektori ettepanekud. Ettepanekuid järgmise eelarveaasta kohta saab esitada Narva-Jõesuu Huvikeskusele septembrikuu jooksul ning Huvikeskus esitab ettepanekute koondnimekirja Narva-Jõesuu kultuuri- ja spordikomisjoni oktoobrikuu koosolekule.

§ 10.  Määruse rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.10.2012 määrus nr 83 „Narva Jõesuu Linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord“.

 (2) Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavolikogu 09.12.2015 määrus nr 35 „Mittetulundusühingute, seltsingute, sihtasutuste ja üksikisikute toetamise kord“.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Veikko Luhalaid
linnavolikogu esimees

Lisa 1 Taotlus mittetulundusliku tegevuse toetamiseks

Lisa 2 Taotlus avalike ürituste läbiviimise toetamiseks

Lisa 3 Taotlus projektide kaasfinantseeringu toetamiseks

Lisa 4 Rahalise toetuse kasutamise aruanne

/otsingu_soovitused.json