Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2018, 41

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vastu võetud 22.03.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 1 ja § 373 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Hiiumaa valla (edaspidi valla) arengukava ja eelarvestrateegia (edaspidi arengudokument) ning valdkondliku ja hallatava asutuse arengukava koostamise, muutmise ja kinnitamise kord.

§ 2.   Arengukava ja eelarvestrateegia

  (1) Valla arengukava (edaspidi arengukava) on dokument, milles esitatakse majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna, looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalised suundumused ja vajadused ning Hiiumaa maakondliku arengu strateegiline planeerimine.

  (2) Valla eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) on valla finantsplaan arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks planeeritud tegevuste finantseerimiseks.

  (3) Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 373 lõikest 9 koostatakse arengukava arvestades maakonna arengustrateegia nõudeid.

  (4) Kui vallal on pikemaajalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, esitatakse arengudokumendis andmed arengudokumendi kehtivusaega ületavast kohustusest.

§ 3.   Arengudokumentide koostamine, muutmine ja menetlemine

  (1) Arengudokumendi koostamist või muutmist korraldab Hiiumaa Vallavalitsus (edaspidi valitsus) koostöös maakondliku arendusorganisatsiooniga (SA Hiiumaa Arenduskeskus).

  (2) Arengudokumendi koostamisel, muutmisel ja menetlemisel lähtutakse arengukava osas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-de 37 - 374 ning eelarvestrateegia osas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 nõuetest.

  (3) Arengudokument vaadatakse üle üldjuhul üks kord aastas.

  (4) Kõik isikud võivad esitada 10. veebruariks ettepaneku koos põhjendustega arengudokumendi koostamiseks või muutmiseks.

  (5) Valitsus kujundab seisukoha ettepaneku kohta ning esitab Hiiumaa Vallavolikogule (edaspidi volikogu) arengudokumendi koostamise või muutmise algatamise eelnõu.

  (6) Volikogu otsustab hiljemalt 31. märtsiks arengudokumendi koostamise või muutmise.

  (7) Arengudokumendi menetlemise tähtajad kinnitab valitsus korraldusega.

  (8) Avalikustamise perioodil saab huvitatud isik teha arengudokumendi koostamise või muutmise eelnõule (edaspidi arengudokumendi eelnõu) kirjalikke ettepanekuid.

  (9) Kirjalike ettepanekute arutamiseks korraldab valitsus avaliku arutelu.

  (10) Pärast avalikku arutelu kujundab valitsus seisukoha ettepanekute kohta ning esitab arengudokumendi eelnõu volikogule.

§ 4.   Arengudokumendi koostamise erisused

  (1) Arengudokumendi koostamiseks moodustab valitsus kuni 7-liikmelise ajutise komisjoni määrates igale liikmele vastutusvaldkonna.

  (2) Iga komisjoni liige moodustab töörühma talle määratud valdkonnaga tegelemiseks.

§ 5.   Valdkondlik arengukava

  (1) Valdkondlik arengukava on arengudokument, mis käsitleb valla ühte tegevusvaldkonda, võttes arvesse valla arengudokumente ja riiklikke, vastava valdkonna arengut suunavaid arengudokumente.

  (2) Valdkondliku arengukava koostamise või muutmise vajaduse otsustab volikogu.

  (3) Valdkondliku arengukava kinnitab volikogu.

§ 6.   Hallatava asutuse arengukava

  (1) Vallavalitsuse ja osavalla valitsuse hallatava asutuse (edaspidi hallatava asutuse) arengukava koostamist või muutmist korraldab asutuse juht.

  (2) Hallatava asutuse juht esitab valitsusele arengukava või selle muutmise projekti koos tegevuskavaga 10. veebruariks.

  (3) Hallatava asutuse arengukava kinnitab valitsus.

§ 7.   Arengudokumendi seire

  (1) Osavallavanem, osakonna juhataja, hallatava asutuse juht ning maakondlik arenguorganisatsioon (SA Hiiumaa arenduskeskus) esitab valitsusele 10. veebruariks andmed arengudokumendi arengueesmärkide täitmisest ja tegevuste läbiviimisest.

  (2) Vallavanem esitab volikogule ülevaate arengudokumentide täitmisest 31. märtsiks.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017 määruse nr 99 „Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. 8.12.2016 sõlmisid Hiiu vald ja Käina vald ühinemislepingu, mille punkt 5.7 kohaselt oluliste arengudokumentide ja õigusaktide ettevalmistamist ja ühtlustamist alustatakse ettevalmistusperioodil ja selleks moodustavad ühinevad omavalitsused töörühmad. Punkt 5.5 kohaselt kehtivad valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve vastuvõtmiseni ning uue üldplaneeringu kehtestamiseni ühinevate omavalitsuste arengukavad, eelarvestrateegiad, eelarved ja üldplaneeringud, kui need ei ole vastuolus lepinguga. Arvestades asjaolu, et valla arengukava ja eelarvestrateegia dokumentide ühtlustamisega ettevalmistusperioodil ei alustatud, ei rakendata 2018 aastal arengudokumendi koostamisel ja vastuvõtmisel määruse § 3 märgitud tähtaegasid.

  (2) Tunnistada kehtetuks Hiiu Vallavolikogu 18.08.2016 määrus nr 67 "Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord".

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json