Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2018, 55

Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend

Vastu võetud 26.02.2013 nr 5
RT IV, 01.04.2013, 14
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2013RT IV, 29.12.2013, 1501.01.2014
27.01.2015RT IV, 04.02.2015, 107.02.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015
26.01.2016RT IV, 05.02.2016, 2708.02.2016
25.02.2016RT IV, 05.03.2016, 3008.03.2016
29.11.2016RT IV, 07.12.2016, 610.12.2016
27.03.2018RT IV, 03.04.2018, 3506.04.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 ning lõike 3, avaliku teenistuse seaduse § 5, § 6 lõike 3 punktide 2 ja 3, § 11 lõigete 1, 5, § 63 lõike 2 alusel ja võttes arvesse Keila linna põhimääruse § 50 lõiget 1 ning Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012 määrust nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord”.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrus reguleerib Keila Linnavalitsuse (asutusena) (edaspidi linnavalitsus) struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi asutus) juhtide palga ja töötasu, puhkusetasu ja seadusest tulenevate hüvitiste maksmise tingimusi ja korda.

  (2) Palgajuhendi eesmärk on tagada teenistujatele ja asutuste juhtidele selgus:
  1) millistest komponentidest nende palk või töötasu koosneb;
  2) milline on nende osakaal kogupalgas;
  3) kuidas ja mille alusel nende palk või töötasu kujuneb.

  (3) Teenistujate ja asutuste juhtide palkade määramisel ja töötasude kokkuleppimisel ja maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning palgajuhendist.

§ 2.   Mõisted

  Määruses ja selle lisades kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Teenistuja – linnavalitsusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik, kes teostab avalikku võimu või eraõiguslikus töösuhtes olev (s.o. töölepingu alusel töötav) töötaja, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd.
  2) Asutuse juht – asutuse juhi või tema kohusetäitja ametikohale (juhataja või direktor) Keila Linnavalitsuse poolt nimetatud isik.
  3) Teenistuskoht – linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht, sh ametikoht on ametniku teenistuskoht ja töökoht on töötaja teenistuskoht.
  4) Teenistuskohtade koosseis – linnavalitsuse eelarvevahenditega kaetud teenistuskohtade loetelu, mis annab ülevaate linnavalitsuse eesmärkide täitmiseks vajalikust inimressursist.
  5) Teenistusgrupp – linnavalitsuse teenistuskohad, mis on jaotatud tasemeteks vastavalt täidetavate ülesannete iseloomule ja tööülesannete täitmisega kaasnevale vastutusele.

§ 3.   Teenistusgrupi tasemed

  (1) Esimesel tasemel on teenistujad, kes ei ole struktuuriüksuste juhid.

  (2) Teisel tasemel on linnavalitsuse struktuuriüksuste juhid, kes juhivad valdkonda, lahendavad ja nõustavad iseseisvalt keerukaid ülesandeid.

  (3) Asutuste juhtidele kohaldatakse teisele tasemele kehtivat palgaastmestikku.

§ 4.   Teenistuskohtade jagunemine teenistusgrupi tasemete vahel

  (1) Esimesel tasemel on järgmised teenistuskohad: personalispetsialist, volikogu referent, sotsiaaltööspetsialist, raamatupidaja-eelarvestaja, kaks raamatupidajat, pressiesindaja, majandusjuhataja, õigusnõunik, rahvastikuregistri spetsialist, infospetsialist, linnaarhitekt-keskkonnanõunik, järelvalvespetsialist, ehitusnõunik, maakorraldaja, ehitusinsener, linnaaednik, sotsiaalnõunik, kultuurinõunik, haridusnõunik, pearaamatupidaja, arendusnõunik, infotehnoloogia spetsialist, lastekaitsetöötaja, haridusspetsialist.
[RT IV, 07.12.2016, 6 - jõust. 10.12.2016]

  (2) Teisel tasemel on kaks abilinnapead, linnasekretär, finantsjuht.

§ 5.   Muudatused struktuuris ja teenistujate koosseisus

  (1) Linnavalitsuse struktuuriüksused on:
  1) linnakantselei;
  2) majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistus;
  3) haridus-, kultuuri- ja sotsiaalteenistus;
  4) raamatupidamisteenistus.

  (2) Keila Linnavalitsus võib teha muudatusi linnavalitsuse kui ametiasutuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus Keila Linnavolikogu poolt kehtestatud palgafondi piires.

§ 6.   Linnavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja palgajuhendi kinnitamine

  (1) Linnavalitsuse struktuur kinnitatakse vastavalt määruse lisale 1.

  (2) Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseis kinnitatakse vastavalt määruse lisale 2.

  (3) Linnavalitsuse palgajuhend kinnitatakse vastavalt määruse lisale 3.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (4) Määrus jõustub 1. aprillil 2013.

Lisa 1 Keila Linnavalitsuse struktuur
[RT IV, 07.12.2016, 6 - jõust. 10.12.2016]

Lisa 2 Keila Linnavalitsuse koosseis
[RT IV, 07.12.2016, 6 - jõust. 10.12.2016]

Lisa 3 Keila Linnavalitsuse palgajuhend
[RT IV, 03.04.2018, 35 - jõust. 06.04.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json