Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Kadrina Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2019, 29

Kadrina Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 27.03.2019 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 5 ja § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Palgajuhend (edaspidi ka juhend) on Kadrina Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) ametnikele palga ja töötajatele töötasu (edaspidi teenistuja või teenistujad) määramise ja maksmise kord, milles nähakse ette põhipalga vahemikud, muutuvpalga ning muude lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

  (2) Käesoleva palgajuhendi § 11, § 12 lõigetes 1 ja 3, § 14, §16 sätestatut kohaldatakse vallavanemale.

  (3) Palgajuhendi eesmärk on kujundada läbipaistev palgasüsteem, tagada teenistujatele konkurentsivõimelise tasu maksmine, luua head teenistustingimused ja selgus, millistest komponentidest teenistuja palk koosneb, et tagada teenistujate võrdne kohtlemine.

§ 2.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokkuleppimisel ning maksmisel (edaspidi ühtse mõistena „palk“) lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast määrusest.

  (2) Ametiasutus maksab teenistujatele palka sarnastel alustel.

  (3) Teenistuja põhipalk vaadatakse üle üks kord aastas oktoobri- ja novembrikuu jooksul enne eelarve eelnõu volikogule esitamist ja põhipalga muutus vormistatakse ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist.

§ 3.   Palga komponendid

  (1) Teenistujate palk koosneb:
  1) põhipalgast;
  2) muutuvpalgast;
  3) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest ning ületunnitöö, valveaja, öötöö ja riigipühadel töötamise eest.

  (2) Muutuvpalka makstakse:
  1) tulemuspalgana;
  2) lisatasuna täiendavate teenistusülesannete eest;
  3) preemiana.

§ 4.   Põhipalk

  (1) Põhipalk on palga fikseeritud osa, milles lepitakse kokku ja määratakse ametniku ametisse nimetamisel vallavanema käskkirjaga ning töötaja põhipalk lepitakse kokku ja sätestatakse töötaja ja vallavanema vahel sõlmitud töölepingus.

  (2) Teenistuja põhipalga määramisel või kokku leppimisel lähtutakse tema teenistuskohale vastava põhipalga vahemikust, ametikohale esitatud haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele kehtestatud nõuetest.

  (3) Katseajal võib määrata teenistuja põhipalgaks tema teenistuskohale planeeritud palgatasemest 10% madalama palgamäära.

  (4) Teenistuskohale ettenähtud palgavahemiku maksimummäärast kõrgemat põhipalka on lubatud maksta vaid erandjuhtudel, mille põhjendatust hindab vallavanem, eelkõige kui kõrgemat põhipalka saavad palgaturul analoogse kvalifikatsiooniga spetsialistid või on vajadus täita ametiasutuse jaoks oluline teenistuskoht või säilitada raskesti asendatavat kompetentsi või kogemust.

§ 5.   Teenistuskohtade palgagrupid ja põhipalga vahemik

  (1) Teenistuskohad on jaotatud palgagruppideks, millele vastab palgavahemik. Palgavahemikus on määratud põhipalga miinimum- ja maksimummäär. Teenistuskohtade põhipalgavahemikud on järgmised:

PalgagruppTeenistuskohadPõhipalgavahemik
MiinimummäärMaksimummäär
I gruppAbipersonal (sh koristaja, bussijuht, tugiisik)Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäär1100 eurot
II gruppKeskastmespetsialistid (sh lastekaitse-, sotsiaaltöö-, keskkonna-, maakorraldus- ja kantseleispetsialist, raamatupidaja900 eurot1600 eurot
III gruppTippspetsialistid (sh jurist, IT-spetsialist, arendusspetsialist)1300 eurot2000 eurot
IV gruppStruktuuriüksuste juhid (sh abivallavanem, vallasekretär, pearaamatupidaja, sotsiaalosakonna juhataja)1500 eurot2500 eurot

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud palgavahemike alusel määrab vallavanem teenistuja individuaalse põhipalga.

§ 6.   Muutuvpalk

  (1) Muutuvpalk on teenistuja palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana väga heade teenistusalaste saavutuste eest.

  (2) Muutuvpalka makstakse ametiasutuse selleks ettenähtud vahendite olemasolul.

§ 7.   Tulemuspalk

  (1) Tulemuspalk on muutuvpalga üks komponent, mida võib teenistujale maksta silmapaistvate tulemuste eest seatud eesmärkide saavutamisel.

  (2) Tulemuspalka võib maksta ühekordse tasuna kord aastas teenistuja töötulemuste hindamise tulemusel.

  (3) Kui tulemuspalga maksmise aluseks on ametiasutuse või tema struktuuriüksuse kollektiivne tulemus, makstakse tulemuspalka kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (4) Ettepaneku teenistuja tulemuspalga suuruse kohta teeb vahetu juht. Lõpliku otsuse teenistuja tulemuspalga suuruse kohta teeb vallavanem.

  (5) Tulemuspalga maksmisel tuleb käskkirjas näidata selle maksmise põhjendus ning ajavahemik, mille eest tulemuspalk määratakse.

§ 8.   Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest

  (1) Teenistujale võib maksta lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest, mis ei tulene ametijuhendist, töölepingust ega õigusaktidest.

  (2) Lisatasu määratakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu maksmine otsustatakse ja vormistatakse üldjuhul enne lisaülesannete täitmisele asumist vallavanema käskkirjaga, milles fikseeritakse lisaülesanded, lisatasu suurus ja ajavahemik, mille jooksul ülesannet täidetakse.

  (3) Lisatasu määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Kui on alust eeldada, et lisaülesanded muutuvad alaliseks, muudetakse teenistuja ametijuhendit ning vaadatakse üle tema põhipalk.

§ 9.   Preemia

  Väga heade teenistusalaste tulemuste või üleriigiliste tähtpäevade või kauaaegse laitmatu teenistuse eest on vallavanemal õigus määrata teenistujale preemiat. Preemia maksmise otsustab vallavanem käskkirjaga.

§ 10.   Lisatasu puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest (asendustasu) ja eritingimustes töötamise tasu

  (1) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest (asendustasu) on puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstav lisatasu, mida makstakse ajutiselt äraoleva või ajutiselt vaba teenistuskoha ülesannete täitmise eest.

  (2) Asendustasu võib maksta teenistujale, kui asendamine ei tulene teenistuja ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

  (3) Puuduva teenistuja asendamisel makstakse asendajale lisatasu kuni 50% puuduva teenistuja põhipalgast.

  (4) Eritingimustes töötamise lisatasu makstakse ületunnitöö, riigipühal ja ööajal töötamise eest seadusest tuleneval alusel.

§ 11.   Tasustamine teenistusalasel koolitusel osalemise ja teenistusülesannete täitmise takistuse korral

  Teenistujale säilitatakse teenistusvaldkonna alasel koolitusel osalemise ajal palk.

§ 12.   Sotsiaalsed garantiid

  (1) Teenistujatele võib maksta hüvitist järgmistel juhtudel:
  1) isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul;
  2) teenistuja perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral. Teenistuja surma korral võib toetust maksta tema lähisugulastele;
  3) sportimise ja tervise edendamiseks;

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hüvitise maksmise ja selle suuruse otsustab vallavanem käskkirjaga. Teenistujatele makstakse hüvitisi võrdsetel alustel ja määras.

  (3) Teenistujale makstakse haigushüvitist haigestumise või vigastuse korral teise kuni kaheksanda kalendripäeva eest 80% teenistuja keskmisest töötasust.

  (4) Teenistusest vabastamisel ametikohale mittevastava tervisliku seisundi tõttu või tema enda algatusel seoses terviseseisundiga, mis ei võimalda püsivalt oma teenistuskohustusi täita või seoses koondamisega makstakse talle hüvitist kolme kuu põhipalga ulatuses. Teenistusest vabastamisel vanaduspensionile jäämise tõttu või tema enda algatusel võib talle maksta hüvitist kuni kolme kuu põhipalga ulatuses. Käesolevas lõikes nimetatud hüvitist makstakse lisaks riigi seadustes ettenähtule juhul, kui teenistuja on töötanud ametiasutuses vähemalt viimased viis aastat enne teenistussuhte lõppemist. Hüvitis makstakse vallavanema käskkirjaga.

  (5) Käesolevas paragrahvis ettenähtud hüvitiste maksmiseks eraldatakse vahendid vallaeelarve reservfondist.

§ 13.   Palga arvestamine ja maksmine

  (1) Teenistujale makstakse palka üks kord kuus hiljemalt kuu viimasel tööpäeval teenistuja poolt kirjalikult teatatud pangakontole.

  (2) Pangakonto muutmisest teavitab teenistuja raamatupidamise osakonda kirjalikult.

  (3) Teenistujal on õigus saada selgitusi talle palga määranud isikult ja raamatupidajalt.

§ 14.   Puhkusetasu

  (1) Puhkusetasu arvutatakse seadusest tuleneval alusel ja korras.

  (2) Puhkusetasu arvutatakse kas teenistuja keskmise palga alusel või jätkatakse teenistujale palga maksmist juhul, kui see on teenistuja jaoks soodsam.

  (3) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja kirjaliku avalduse alusel järgmisel palgapäeval.

§ 15.   Transpordikulude hüvitamine

  (1) Teenistujale võib hüvitada isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulude hüvitamise vajaduse üle otsustab ja hüvitise piirmäära määrab vallavanem käskkirjaga.

§ 16.   Prillide maksumuse hüvitamine

  (1) Teenistujale hüvitatakse prillide või muud nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumus vastavalt Vabariigi Valitsuse 15.11.2000. a määrusele nr 362 „Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

  (2) Täpsema korra prillide või muud nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse hüvitamiseks kehtestab vallavanem käskkirjaga.

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 28. mai 2014 määrus nr 14 “Kadrina Vallavalitsuse palgajuhend“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json