HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Puka Kunstikooli põhimäärus

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2019, 58

Puka Kunstikooli põhimäärus

Vastu võetud 21.03.2019 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja huvikooli seaduse § 7 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kooli nimi on Puka Kunstikool (edaspidi kool).

  (2) Kool on Otepää Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalhuvikool, mille ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise ning põhimääruse kinnitamise või muutmise otsustab Otepää Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (3) Kooli asukoht on Otepää vald.

  (4) Kool juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ning muudest õigusaktidest.

  (5) Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 2.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Kooli tegevuse eesmärk on anda kunstialast huviharidust ja edendada kohalikku kunstielu.

  (2) Kooli ülesanne on huvihariduse omandamise võimaluste loomine, toetades õppuri võimetekohase taseme saavutamist ning tagada kunstialaseks edasiõppimiseks vajalik ettevalmistus.

  (3) Kool võib oma põhitegevuse kõrval ja seda kahjustamata korraldada üritusi, seminare ja kursusi, tegeleda õppematerjalide koostamise ja kirjastamisega, välja üürida inventari ning osutada põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

  (4) Kooli teeninduspiirkond on Otepää vald. Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õppureid kooli tingimusel, kui nende rahvastikuregistri järgse elukoha omavalitsus või seaduslik esindaja osaleb huvihariduse kulude katmisel.

§ 3.   Struktuur

  (1) Kunstihariduse andmine toimub õppeastmete kaupa:
  1) eelkool;
  2) põhiõpe;
  3) täiendusõpe.

  (2) Struktuuriüksuste ülesandeks on õppe läbiviimine vastavalt õppekavale.

§ 4.   Õppeperiood ja õppevaheajad

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.

  (3) Õppeperioodi ja õppevaheajad kinnitab direktor, olles eelnevalt selle kooskõlastanud vallavalitsusega.

§ 5.   Üldine õppekorraldus

  (1) Kooli õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab õppenõukogu. Õpperühmad moodustab direktor.

  (2) Õppuri vastuvõtmise, väljaarvamise ja kooli lõpetamise alused kehtestab õppenõukogu. Õppuri vastuvõtmise ja väljaarvamise kinnitab direktor.

  (3) Õppurite hindamise korra kinnitab õppenõukogu.

§ 6.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor, kelle ülesanne on tagada kooli tulemuslik töö, vastutada kooli üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktori nimetab vallavanema ettepanekul ametisse vallavalitsus.

  (3) Direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu vallavanem.

  (4) Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab vallavalitsus.

  (5) Direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded kehtestab vallavalitsus.

§ 7.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

  (3) Õppenõukogu tööd juhib kooli direktor.

  (4) Õppenõukogu töövorm on koosolek. Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt kolm korda aastas.

  (5) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 liikmetest, kelle hulgas on kooli direktor.

  (6) Õppenõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

  (7) Õppenõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 8.   Hoolekogu töökord

  (1) Hoolekogu suunab kooli tegevust ning teeb ettepanekuid kooli direktorile ja kooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (2) Kooli pidaja moodustab viie- kuni kuueliikmelise hoolekogu.

  (3) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (4) Hoolekogu töövorm on koosolek. Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vähemalt kaks korda aastas.

  (5) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees.

  (6) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 liikmetest.

  (7) Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

  (8) Hoolekogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 9.   Õppuri õigused ning kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) õppida vastavalt kooli õppekavale ja tunniplaanile ning avaldada soovi lisaainete õppimiseks;
  2) saada õppeprogrammides ettenähtu omandamiseks täiendavat abi õpetajalt tema tööaja piires;
  3) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamisel, vanema astme õppuril olla valitud kooli hoolekogusse;
  4) saada koolist teavet koolikorralduse ja õppuri õiguste kohta.

  (2) Õppur on kohustatud:
  1) täitma kooli kodukorda;
  2) osa võtma õppetööst ja täitma õppekavaga ettenähtud õppeülesandeid;
  3) hoidma kooli kasutuses olevat vara.

§ 10.   Koolitöötaja õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajad on õppe- ja kasvatustööga seotud töötajad (õpetajad) ja teised töötajad.

  (2) Koolitöötaja töökorralduslikud õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse kooli töökorralduse reeglitega.

  (3) Koolitöötaja konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse iga töötaja töölepingu ja ametijuhendiga.

§ 11.   Finantseerimise alused

  (1) Koolil on oma eelarve, mille kinnitab volikogu.

  (2) Eelarve tulud moodustuvad riigi- ja vallaeelarve eraldistest, kooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tulust, teistelt omavalitsustelt laekunud summadest ja muudest vahenditest.

  (3) Kooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärad (õppetasud) ja õppekavavälise tegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärad (hinnakirja) kehtestab vallavalitsus.

  (4) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

  (5) Kooli rahaliste vahendite arveldamine toimub vallavalitsuse arvelduskontode kaudu.

§ 12.   Majandamise alused

  (1) Kooli majandamine toimub lähtuvalt kooli eelarve majandamiskuludest.

  (2) Kooli vara valdamine ja kasutamine toimub volikogu poolt määratud korras.

§ 13.   Asjaajamise alused

  (1) Koolil on õigusaktidega nõutav dokumentatsioon.

  (2) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Puka Vallavolikogu 8. mai 2008. a määrus nr 11 „Puka Kunstikooli põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 5. aprillil 2019. a.

Jaanus Barkala
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json