HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2020, 31

Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord

Vastu võetud 29.10.2019 nr 15
RT IV, 07.11.2019, 22
jõustumine 10.11.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.2020RT IV, 03.04.2020, 2706.04.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kohila valla koolieelses munitsipaallasteasutuses (edaspidi lasteaed) käiva lapse vanema või eestkostja (edaspidi vanem) poolt tasutava kohatasu määr ning kohatasu ja toiduraha tasumise kord.

§ 2.   Kohatasu

  Kohatasu on lasteaia majandamiskulude, personali tööjõukulu ning õppevahendite kulude osaline katmine vanema poolt.

§ 3.   Kohatasu ja soodustuse määr

  (1) Kohatasu lasteaias käiva lapse eest ühes kuus moodustab 10% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast (edaspidi töötasu alammäärast).

  (2) Kui peres kasvab kaks last ja mõlemad käivad Kohila valla lasteaias, siis sama pere teisele lapsele moodustab kohatasu ühes kuus 8% töötasu alammäärast.

  (3) Kui peres kasvab kolm või enam lapsetoetust saavat last, siis igale lapsele moodustab kohatasu ühes kuus 8% töötasu alammäärast.

  (4) Puudega lapse eest vanem kohatasu ei maksa.

  (5) Täiskoha puudumisel moodustab kohatasu osaajalise kohaga lasteaias käiva lapse eest ühes kuus 7% töötasu alammäärast. Osaajalise kohakasutuse korral viib vanem lapse koju hiljemalt pärast lõunasööki.

§ 4.   Toiduraha ja soodustuse määr

  (1) Toitlustamise eest tasub vanem vastavalt lapse toidupäevade arvule.

  (2) Puudega lapse eest vanem toiduraha ei maksa.

§ 5.   Soodustuse andmine

  (1) Kohatasu ja toiduraha soodustust on õigus taotleda juhul, kui laste ja vähemalt ühe vanema elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Kohila vallas.

  (2) Kohatasu soodustuse saamiseks esitab vanem vallavalitsusele taotluse.

  (3) Kohatasu soodustus määratakse peale soodustuse saamise õiguse tuvastamist taotluse esitamise kuust ning see kehtib ühe õppeaasta või kuni soodustuse saamise aluseks olevate asjaolude muutumiseni.

  (4) Toiduraha soodustuse saamiseks teavitab vanem lapse puudest lasteaia direktorit kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

  (5) Vanem on kohustatud esimesel võimalusel teavitama vallavalitsust soodustuse andmise aluseks olevate asjaolude muutumisest.

§ 6.   Kohatasu ja toiduraha maksmine

  (1) Kohatasu ja toiduraha tasumise aluseks on arve. Arve loetakse kätte antuks järgmisel päeval arve väljastamisest vanema e-posti aadressile.

  (2) Kohatasu ja toiduraha makstakse iga jooksva kuu 25. kuupäevaks.

  (3) Kohatasu ei maksta kuu eest juhul, kui lasteaiarühm on suvepuhkuseks suletud.

  (4) Lapse puudumine lasteaiast ei vabasta kohatasu maksmisest.

  (5) Vallavalitsusel on õigus riigis kehtiva eriolukorra ajal teha erandeid lõigetes 1–4 sätestatust ning vabastada vanemad kohatasu maksmisest.
[RT IV, 03.04.2020, 27 - jõust. 06.04.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16.03.2020]

§ 7.   Kohatasu ja toiduraha hüvitamine

  (1) Majanduslikes raskustes olevatel peredel on õigus esitada 01. oktoobriks ja 01. veebruariks avaldus kohatasu ja toiduraha osaliseks hüvitamiseks. Kohatasu ja toiduraha hüvitamine otsustatakse vastavalt Kohila valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrale.

  (2) Ajutiste majanduslike raskuste puhul on vanemal õigus esitada vallavalitsusele avaldus ühekordse toetuse saamiseks.

§ 8.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json