HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Anija valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Anija Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2024, 31

Anija valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 26.03.2024 nr 1

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Anija valla koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimusi ning korda.

  (2) Lapsevanemale, eestkostjale või hooldajale (edaspidi vanem) on lapse jaoks lasteasutuse valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on vastavas vanuses lastele moodustatud rühmas vabu kohti.

  (3) Anija valla lasteasutused asuvad Kehra linnas, Lehtmetsa külas, Alavere külas ja Aegviidu alevis (edaspidi lasteaiamajad).

  (4) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse direktor koostöös Anija Vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Vanema õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus saada lasteasutusest informatsiooni, sealhulgas lasteasutusse vastuvõtmise aja ja vanema poolt kaetavate kulude kohta ning teavet, mis puudutab lasteasutuse töökorraldust, tegevus- ja päevakava ning arengukava.

  (2) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning informeerib vanemaid kuludest, mis puudutavad vanema poolt kaetava osa määra.

  (3) Kui vanem ei nõustu lasteasutuse direktori otsusega lapse lasteasutusse vastuvõtmise või sealt väljaarvamise kohta, on tal õigus pöörduda vallavalitsuse poole.

  (4) Vanem tasub igakuiselt lasteasutuses koha kasutamise eest kehtestatud kohatasu.

  (5) Koolivälise nõustamismeeskonna otsuse olemasolul esitab vanem selle lasteasutuse direktorile.

§ 3.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) (1) Lasteasutusse võetakse vastu alates 1 aasta ja 6 kuu vanuseid koolieast nooremaid lapsi, kelle elukohaks koos vähemalt ühe vanemaga on Rahvastikuregistri andmetel märgitud Anija vald.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi, kelle elukohaks Rahvastikuregistri andmetel ei ole Anija vald. Sellisel juhul toimub poolte kokkuleppel lapse elukohajärgse omavalitsusega lasteasutuse tegevuskulu osas arvlemine.

  (3) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem vormikohase avalduse lasteasutuse direktorile. Avalduse vormi kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

  (4) Kui vanema poolt eelistatud lasteaiamajas puudub vastavas vanuserühmas vaba koht ning vanem keeldub teises lasteaiamajas pakutavast kohast, registreeritakse laps vanema soovil ja avalduse alusel järjekorda. Järjekorda peetakse lasteaiaasutuses avalduste laekumise ajalises järjestuses.

  (5) Kui vanem ei soovi koheselt oma lapsele kohta lasteasutuses, jääb laps lasteasutuse järjekorda vanema avaldusel märgitud tähtajani. Juhul, kui vanem ei ole last avalduses märgitud tähtaja saabudes lasteasutusse toonud, võtab lasteasutuse direktor vanemaga ühendust, et selgitada välja lapse lasteasutusekoha vajadus. Kui vanem loobub lasteasutuse kohast, saab vabanenud koha sama lasteaiamaja järjekorras olev järgmine laps.

§ 4.   Osaajakoht

  (1) Osaajakoht on koht lasteasutuses, kus laps saab viibida alates lasteasutuse avamise kellaajast hommikul kuni lõunauinakuni.

  (2) Kui ajutiselt on vajadus lasteasutuse koha järele suurem kui olemasolevate lasteasutuste üldkohtade arv, loob vallavalitsus soovijatele võimaluse saada lasteasutuses osaajaline koht sobivate tingimuste olemasolul.

  (3) Osaajalised kohad loob lasteasutus tähtajaliselt kuni õppeperioodi lõpuni.

  (4) Osaajalise koha kasutamise ajaks säilitatakse lapsele vanema soovil koht lasteasutuse järjekorras.

§ 5.   Lasteasutuse rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteasutuste rühmade komplekteerimine uueks õppe- või kalendriaastaks toimub vanemate avalduste alusel, arvestades võimalusel vanema eelistust konkreetse lasteasutuse ja lasteaiamaja suhtes.

  (2) Kui vanem soovib lapsele kohta alates järgmisest õppeaastast, siis teatab lasteasutuse direktor hiljemalt sama kalendriaasta 1. juuniks vanemale lapse lasteasutuse nimekirja kandmisest.

  (3) Saadud teatise alusel allkirjastab vanem lasteasutusega kokkuleppe koha kasutamise algusaja kohta või teatab kirjalikult kohast loobumisest või soovist kohta ajutiselt mitte kasutada, säilitades oma koha järjekorras. Vanem, kes ei ole direktori poolt antud tähtajaks teatanud koha kasutamise algusaega, loetakse kohast loobunuks.

  (4) Lapsed, kes tulevad lasteasutusse õppe- või kalendriaasta alguses, komplekteeritakse lasteasutuse direktori poolt rühmadesse hiljemalt iga aasta 30. juuniks. Rühmade nimekirjad kinnitab lasteasutuse direktor käskkirjaga hiljemalt iga aasta 5. septembriks ja sisestab need Eesti hariduse infosüsteemi 10. septembriks ja 10. jaanuariks.

§ 6.   Lapse lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja lasteasutuse direktori käskkirjaga järgmistel juhtudel:
  1) vanema kirjaliku avalduse alusel;
  2) lapse koolikohustusliku ea saabudes;
  3) lapse tervisliku seisundi halvenemisel arsti tõendi alusel ja/või kohanematusel lasteasutusega, mis ei luba lapsel püsivalt kollektiivis viibida;
  4) lapse suunamisel erilasteaeda;
  5) laps on puudunud lasteasutusest rohkem kui üks kuu ning vanem ei ole lasteasutust informeerinud puudumise põhjustest;
  6) vanemal on tekkinud võlg enam kui kolme kuu kulude ulatuses ja vanem pole direktori poolt antud täiendava tähtaja jooksul võlgnevust tasunud;
  7) vanem on korduvalt rikkunud lasteasutuse kodukorda.

  (2) Lapse lasteasutusest väljaarvamisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (3) Lapse lasteasutusest väljaarvamisest teatab lasteasutuse direktor vanemale kirjalikult otsuse langetamisest viie tööpäeva jooksul.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Anija Vallavalitsuse 27.08.2013 määrus nr 2 „Anija valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Riivo Noor
vallavanem

Heldi Laks
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json