HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Mulgi valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2024, 41

Mulgi valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 26.03.2024 nr 2

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Mulgi valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Mulgi vallale (edaspidi vald) kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

  (2) Mulgi valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) on õigus kohta saada lapsel vanuses 1,5-7 eluaastat, kui lapse ja vähemalt ühe vanema, hooldaja või eestkostja (edaspidi vanem) elukoht on Rahvastikuregistri järgi Mulgi vald.

  (3) Lasteasutusse võetakse vastu esmajärjekorras Mulgi valla territooriumil (edaspidi teeninduspiirkond) elavaid lapsi. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi ka väljastpoolt valla teeninduspiirkonda.

  (4) Lapsele lasteaiakoha taotlemiseks, taotluse muutmiseks, tühistamiseks või lõpetamiseks esitab lapsevanem vormikohase avalduse lasteasutuse direktorile.

  (5) Laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab arvestust lasteasutuse direktor.

§ 2.   Lasteasutusse koha taotlemine

  (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem direktorile vormikohase avalduse (Lisa 1) ning lapse ja vanema isikut tõendavad dokumendid.

  (2) Lasteasutus registreerib vanemate avaldused saabumise järjekorras ja peab lasteasutuse kohataotlejate järjestust. Kui lasteasutuses puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteasutuses koha taotlejana järjekorda.

  (3) Registris olevale lapsele on lasteaed taotleja poolt soovitud õppeaastal pakkunud lasteaiakohta, kuid taotleja sellekohase avaldusega soovib lapse lasteasutusse tulekut aasta võrra edasi lükata, siis kustutatakse laps soovitud õppeaasta lasteaiakoha taotlejate nimistust ning kantakse järgmise õppeaasta lasteaiakoha taotlejate nimistus esimeseks.
Kui lasteasutusse tuleku edasilükkajaid on rohkem kui üks, siis asetuvad nad omavahel järjekorda vastavalt taotluse esitamise ajalisele järjestusele.

  (4) Laps jääb lasteasutuse koha taotlejate järjekorda kuni koha saamiseni. Kui lapsevanem ei soovi enam kohta lasteasutuses, tuleb tal kohataotluse tühistamiseks esitada kirjalik avaldus.

§ 3.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutusse koha eraldamisel on aluseks teeninduspiirkond ja üldjärjekord.

  (2) Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda.

  (3) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale Mulgi valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord, kodukorda ning informeerib vanemat kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra ja toiduraha.

  (4) Lasteasutuse rühmad komplekteeritakse avalduste laekumise järjekorras hiljemalt 30. juuniks ja kinnitatakse lasteasutuse direktori käskkirjaga hiljemalt 10. septembriks.

  (5) Uued lapsed võetakse lasteasutusse õppeaasta algusest ehk alates 1. septembrist.

  (6) Muudatused rühmade nimekirjades kinnitab direktor käskkirjaga kolme (3) tööpäeva jooksul.

  (7) Lasteasutuse rühmad moodustatakse vastavalt vajadustele ja võimalustele, arvestades sätestatud piirnorme.

  (8) Vabade kohtade olemasolul:
  1) võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel;
  2) direktor teavitab vabade kohtade olemasolust järjekorras olevaid kohataotlejaid kirjalikult.

  (9) Pikemaajaliselt puuduvate laste asemele võib lasteasutuse direktor võtta lapsi lasteaeda ka tähtajaliselt kuni puuduva lapse lasteaeda tagasipöördumiseni.

  (10) Tähtajalise lasteaiakoha pakkumisel:
  1) peab lasteasutuse direktor lähtuma kohataotlejate järjekorrast;
  2) peab vanem andma allkirja selle kohta, et ta on teadlik koha ajutisest iseloomust ning ta kohustub tähtaja saabumisel lasteaiakoha vabastama.

  (11) Kui on vajadus lasteasutuse koha järele suurem kui olemasoleva lasteasutuse üldkohtade arv, luuakse vastavalt lasteasutuse võimalustele soovijatele osaajaline koht. Osaajalist kohta saab laps kasutada lasteasutuse direktoriga kirjalikult kokkulepitud aegadel ja tingimustel.

  (12) Lasteaiakoha vastu võtnud vanem kohustub järgima lasteasutuse kodukorda, päevakava ja asjakohaseid õigusakte.

  (13) Vanem, kes taotleb lapsele koolipikendust või kelle koolikohustuslikus eas lapsel on koolivälise nõustamismeeskonna soovitus koolipikenduseks, peab lasteasutuses koha kasutamise jätkamisest kirjalikult teavitama lasteasutuse direktorit hiljemalt käimasoleva aasta 1. märtsiks või seitsme (7) kalendripäeva jooksul pärast soovitusest teada saamist.

  (14) Kui laps on saavutanud kooliküpsuse koolivälise nõustamismeeskonna või lasteasutuse kinnitusel enne koolikohustuslikku aega ja lapsevanem soovib last varem (6-aastasena) kooli saata, peab ta sellest vallavalitsust teavitama enne käimasoleva aasta 1. maid.

  (15) Lasteasutusse koha saamise võimalusest teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult.

  (16) Vanemal on teatise saamisest seitse (7) kalendripäeva aega otsustada kohapakkumise vastuvõtmine või loobumine. Vanem teavitab kirjalikult oma otsusest lasteasutuse direktorit.

  (17) Kui vanem soovib esitatud avalduses märgitud lasteaiakoha saamise tähtaega varasemaks tõsta, siis käsitletakse seda uue avalduse esitamisena ning uus avaldus asetub kohataotlejate järjekorra lõppu.

  (18) Kui lasteasutusse koha saanud lapse vanemad ei ole seitsme (7) tööpäeva jooksul oma otsust teatanud, loetakse lapsevanem kohapakkumisest loobunuks ning arvatakse laps lasteasutuse nimekirjast ja järjekorrast välja ning vabanenud kohale võetakse järjekorrast järgmine laps.

  (19) Laps, kelle vanem loobub talle pakutud kohast lasteaias, arvatakse järjekorrast välja.

§ 4.   Vanemate poolt kaetav tasu

  Vanema tasu koosneb osalustasust, mille määra ja maksmise korra kehtestab Mulgi Vallavolikogu. Lapse toidukulu lasteasutuses katab vanem. Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteasutuse hoolekogu ja kinnitab direktor.

§ 5.   Lasteasutuse ja vanema vahelise info vahetamise hea tava

  (1) Vanemal on õigus saada lasteasutuse direktorilt ja teistelt pedagoogidelt teavet lasteasutuse töökorralduse, õppe- ja kasvatustegevuse, kodukorra, toidukulu, vanema poolt kaetava osa ja selle kehtestamise aluste kohta ning muud teavet, mis on seotud koha kasutamisega lasteasutuses.

  (2) Vanemal on õigus saada lasteasutusest informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutuses.

  (3) Vanem teavitab lasteasutust:
  1) enda ja lapse kontaktandmete muutumisest;
  2) lapse terviseseisundist, mis eeldab eritingimuste loomist lasteasutuses;
  3) esimesel võimalusel, lapsel diagnoositud nakkushaigusest, millega võib kaasneda teiste laste haigestumine.

§ 6.   Vastuvõtutaotluse rahuldamata jätmine

  (1) Vastuvõtutaotluse võib jätta rahuldamata alljärgnevatel juhul:
  1) kui vanema ja lapse elukoht ei ole Rahvastikuregistri andmetel Mulgi vald;
  2) kui vanemal on võlgnevus mõnes valla hallatavas asutuses.

  (2) Vastuvõtu taotluse rahuldamata jätmisest teavitab direktor vanemat kirjalikult.

§ 7.   Lapse lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse (Lisa 2). Laps arvatakse lasteasutusest välja avalduse esitamisele järgnevast kuust, samast ajast vabastatakse vanem ka osalustasust.

  (2) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja lasteasutuse direktori käskkirjaga:
  1) lapsevanema kirjaliku avalduse alusel;
  2) lapse koolikohustuse saabumisel, kui varem pole taotletud koolipikendust (kooliminekul arvatakse laps lasteasutusest välja hiljemalt kooliminekule eelneva õppeaasta lõpuks).

  (3) Vanem on kohustatud lasteasutuse direktorit teavitama lapse pikemaajalisest puudumisest. Ajutise puudumise puhul (kuni 2 kuud) ei vabastata vanemat osalustasu tasumisest.

  (4) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma lapsevanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamiseni.

  (5) Lapse lasteasutusest väljaarvamisest teatab kirjalikult lasteasutuse direktor vanemat kolme (3) tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest, välja arvatud käesoleva korra § 7 lõige 2 punkt 1. Koha kaotanud lapsele saab uuesti koha taotleda esitades lasteasutuse direktorile avalduse.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Mulgi Vallavalitsuse 27.11.2018 määrus nr 11 „Karksi-Nuia Lasteaia vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”;
  2) Mulgi Vallavalitsuse 27.11.2018 määrus nr 10 “Abja Lasteaia vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”;
  3) Mulgi Vallavalitsuse 05.03.2019 määrus nr 3 “Halliste Lasteaeda „Pääsuke“ vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”;
  4) Mulgi Vallavalitsuse 19.02.2019 määrus nr 2 “Õisu lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”;
  5) Mulgi Vallavalitsuse 11.12.2018 määrus nr 14 “Mõisaküla lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Imre Jugomäe
Vallavanem

Milja Janson
Vallasekretär

Lisa 1 Avaldus

Lisa 2 Avaldus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json