Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Koduse lapse toetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2024, 66

Koduse lapse toetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 27.09.2022 nr 16
RT IV, 29.09.2022, 7
jõustumine 01.01.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2024RT IV, 03.04.2024, 1906.04.2024, rakendtakse 9. veebruarist 2024 ja osaliselt 1. aprillist 2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Keila linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt koolieelses lasteasutuses mittekäiva või eralapsehoiuteenust mittekasutava lapse toetuse rahastamise tingimusi.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Toetuse määra kehtestab Keila linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus). Toetuse määr kehtib ühe lapse kohta ühes kalendrikuus.

  (2) Toetuse maksmist korraldab ja makstud toetuse üle peab arvestust Keila Linnavalitsus (asutusena) (edaspidi asutus).
[RT IV, 03.04.2024, 19 - jõust. 06.04.2024, rakendatakse 9. veebruarist 2024]

§ 3.   Toetuse subjekt

  (1) Toetus määratakse ja makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lepingulisele hooldajale:
  1) toetuse täies määras, kui lapse, kelle jaoks toetust taotletakse, elukoht ja tema mõlema vanema või üksikvanema või eestkostja või lepingulise hooldaja elukoht rahvastikuregistri andmetel on toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga ning pidevalt kogu toetuse maksmise perioodi jooksul Keila linnas;
  2) pool toetuse määrast, kui lapse, kelle jaoks toetust taotletakse, elukoht ja tema ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga ning pidevalt kogu toetuse maksmise perioodi jooksul Keila linnas;
  3) kui lapsele ei ole pakutud munitsipaal- või eralasteaia lasteaiakohta ega kasuta eralapsehoiuteenust;
  4) laps ei ole kantud teise kohaliku omavalitsuse lasteasutuse nimekirja.

  (2) Õigus toetusele on lapsevanematel, üksikvanemal, eestkostjal või lepingulisel hooldajal, kelle laps on saanud jooksva kuu 10. kuupäeva seisuga vähemalt pooleteiseaastaseks. Õigus toetusele on kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Õppeaasta jooksul kolme aastaseks saava lapse puhul kehtivad toetuse maksmise tingimused kuni jooksva aasta 31. juulini.

  (3) Toetuse maksmine lõpetatakse, kui lapsele on pakutud munitsipaal- või eralasteaia lasteaiakohta või kui laps läheb koolieelsesse lasteasutusse, hakkab kasutama eralapsehoiuteenust või lapse ja tema vanemate või üksikvanema või eestkostja või lepingulise hooldaja elukoht ei ole enam Keila linnas.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab linnavalitsusele vormikohase taotluse.

  (2) Asutusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult viie tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.
[RT IV, 03.04.2024, 19 - jõust. 06.04.2024, rakendatakse 9. veebruarist 2024]

  (3) Koduse lapse toetuse taotlus esitatakse linnavalitsusele toetuse maksmisele eelneva kuu jooksul.

  (4) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest või kirjaliku teate saatmisest ei ole esitatud täiendavalt nõutud andmeid või dokumente.

§ 5.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb asutus 15 tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.
[RT IV, 03.04.2024, 19 - jõust. 06.04.2024, rakendatakse 9. veebruarist 2024]

  (2) Kui taotlust ei rahuldata, saadab asutus taotlejale motiveeritud otsuse taotluse mitterahuldamise kohta viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.
[RT IV, 03.04.2024, 19 - jõust. 06.04.2024, rakendatakse 9. veebruarist 2024]

  (3) Toetus kantakse üle taotluses märgitud arvelduskontole kord kuus.

  (4) Linnavalitsusel on õigus teha põhjendatud juhtudel toetuse taotleja kasuks erandeid.

  (5) Asutusel on erandjuhul õigus otsustada toetuse määr avalduse esitanud isikute puhul, kes ei vasta paragrahvi 3 lõike 1 punktides 1 ja 2 toodud nõudele Eesti rahvastikuregistris Keila linna elanikuna arvele võtmise tähtaja osas.
[RT IV, 03.04.2024, 19 - jõust. 06.04.2024, rakendatakse 1. aprillist 2024]

§ 6.   Vaidluste lahendamine

  (1) Kui toetuse saaja on esitanud toetuse saamiseks valeandmeid või on jätnud teatamata andmete muutumisest, mis tingivad toetuse maksmise lõpetamise, kohustub toetuse saaja õigusliku aluseta saadud toetuse linnavalitsusele viivitamatult tagastama.

  (2) Kui toetuse saaja ei tagasta õigusliku aluseta saadud toetust, nõuab linnavalitsus õigusliku aluseta makstud toetuse koos seadusest tulenevate kõrvalnõuetega toetuse saajalt sisse seaduses ette nähtud korras.

§ 7.   Rakendamine

  Määrus jõustub 01.01.2023.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json