Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Jõhvi valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise ja määramise kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2024, 77

Jõhvi valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise ja määramise kord

Vastu võetud 21.06.2023 nr 66
RT IV, 27.06.2023, 44
jõustumine 30.06.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.03.2024RT IV, 03.04.2024, 5906.04.2024, osaliselt 01.01.2025

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib valla eelarvesse sihtotstarbelise toetusena eraldatud vahenditest noorte omaalgatusprojektide toetuse (edaspidi toetus) taotlemise, menetlemise, määramise ja maksmise tingimusi ning aruandluse ja järelevalve korda.

  (2) Toetuse eesmärk on noorsootöö arendamine ning noorte omaalgatuse ergutamine Jõhvi vallas.

  (3) Toetust eraldatakse rahvastikuregistri andmetel Jõhvis vallas elavate 7–26-aastaste noorte omaalgatusprojektide (edaspidi projekt) tegevuse toetamiseks.

  (4) Projektide toetuse kogusumma määratakse valla eelarvega. Toetuse iga-aastane kogusumma on vähemalt 10 000 eurot.
[RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024]

  (5) Iga-aastane vallaeelarves eraldatud toetussumma jagatakse kahe taotlusvooru vahel võrdselt.
[RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024]

  (6) Jõhvi Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus) teatab iga taotlusvooru algusest valla lehes ja oma veebilehel 30 päeva enne taotluste esitamise tähtaega. Teates kajastatakse toetatavad tegevused ja taotluste esitamise tähtaeg ning toetuse kasutamise ajavahemik ja viited lisateabe saamiseks.
[RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024]

§ 2.   Mõisted

  (1) Noor on 7-26-aastane füüsiline isik, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Jõhvi vald.

  (2) Noorteühendus on mittetulundusühing, õpilasesindus või seltsing, mis tegutseb Jõhvi vallas ja mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on noored ja mille põhitegevuseks on noorsootöö korraldamine.

  (3) Mentor on täisealine isik, kes on Jõhvi valla haridus-, kultuuri- või spordiasutuse töötaja ja vastab lastekaitseseaduse §s 20 sätestatud nõuetele ning kelle tegevus mentorina on vabatahtlik ja ei kuulu tasustamisele.
[RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024]

§ 3.   Toetuse määr

  (1) Toetuse määr on ühe omaalgatusprojekti kohta kuni 1000 eurot.

  (2) Toetust määratakse eelarveliste vahendite olemasolul kuni vahendite lõppemiseni.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust eraldatakse noortele suunatud ürituse, kontserdi, võistluse, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva või muu ettevõtmise korraldamiseks.

  (2) Tegevused, mida ei toetata:
  1) klassiekskursioonide ja klassiõhtute korraldamine;
  2) vahendite soetamine, v.a asja soetamiseks, mis jääb edaspidi üldkasutatavaks või on vajalik tulevikus korraldavate ürituste läbiviimiseks;
  3) huviringide tegevus;
  4) varasemalt vallavalitsuselt toetust saanud tegevused, v.a juhul kui tegemist on tegevuse jätkamisega.

  (3) Toetuse kasutamise abikõlbulikeks kuludeks on kulud, mis:
  1) tekivad taotluses esitatud rahastusperioodil;
  2) on tegevuse eesmärgiga otseselt seotud ning eelarvesse planeeritud;
  3) on kasutatud säästlikult, tõhusalt ja efektiivselt ning eranditult tegevuse eesmärgi saavutamiseks;
  4) on tõendatavad ning raamatupidamises nõuetekohaselt kajastatud.

  (4) Toetuse kasutamise mitteabikõlbulikud kulud on:
  1) ettemaksud mis on tasutud enne projekti taotluse rahuldamist;
  2) käsunduslepingu, töölepingu ja töövõtulepingu tasud seotud isikutega;
  3) muu tegevuse ja prioriteedega mitte seotud ning tegevuse elluviimise seisukohalt põhjendamatud ja valitsuse poolt moodustatud komisjoni hinnangul mittevajalikud või ebaolulised kulud.

  (5) Projekti elluviija reklaamib korraldatavatel üritustel valda kui toetajat ja edastab info toimuvast projektist ametiasutuse kommunikatsiooninõunikule.
[RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024]

§ 5.   Noorte omaalgatusprojektide mentor

  (1) Igal omaalgatusprojektil peab olema mentor.

  (2) Mentor võib olla taotleja valitud või määrab selle ametiasutuse noorsootöö eest vastutav teenistuja koostöös taotlejaga.
[RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024]

  (3) Mentori ülesandeks on toetada ja nõustada noort omaalgatusliku idee elluviimise protsessis, koguda ja säilitada projekti dokumente (sh kuludokumente) eesmärgiga aidata noorel püsida eelarves ning projekti lõppedes esitada koos noorega nõuetele vastav aruanne.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust saab taotleda noor või noorteühendus.

  (2) Toetust ei saa taotleda äriühing ega füüsilisest isikust ettevõtja (FIE).

  (3) Toetuse taotlemise tähtajad (taotlusvoor) on igal aastal 1. märts ja 1. oktoober.
[RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024]

  (4) Üks taotleja saab esitada taotlusvooru ühe taotluse. Üks mentor võib esindada mitut taotlejat ja allkirjastada mitu taotlust.
[RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024]

  (5) Taotlus koos nõutud lisadokumentidega esitatakse elektrooniliselt ametiasutusele toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemis SPOKU hiljemalt taotluse esitamise tähtpäevaks.
[RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024]

  (6) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi ning isikukood või registrikood ja mentori nimi;
[RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024]
  2) elukoha või tegevuskoha aadress, telefon ja e-posti aadress;
  3) projekti nimi, toimumise aeg ja koht;
  4) taotletav summa;
  5) projekti sisu ja eesmärgi kirjeldus, eeldatav osalejate arv ja muu informatsioon, mida taotleja peab oluliseks;
  6) projekti eelarve liigendatuna tegevuste lõikes;
  7) alaealise taotleja puhul seadusliku esindaja nõusolek projektitaotluse esitamiseks koos kinnitusega esindatava poolt käesolevas korras tulenevate nõuete täitmise tagamise kohta;
  8) SPOKU süsteemis digitaalselt allkirjastatud mentori kinnitus.
[RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024]

§ 7.   Taotluse menetleja

  (1) Taotluse nõuetele vastavust kontrollib ametiasutuse poolt määratud isik(ud) (edaspidi valla esindaja), kes edastab nõuetele vastava(d) taotluse(d) hindamiseks ja toetuse määramiseks Jõhvi Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) moodustatud komisjonile, kuhu peab kuuluma üks volikogu noorsookomisjoni liige ja võib kuuluda üks noortevolikogu liige, v.a käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul.
[RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024]

  (2) Kui kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele, antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata. Kui taotlus esitatakse määruses sätestatud mitteabikõlbulike kulude katmiseks, tagastatakse taotluse taotlejale. Eelnevatest asjaoludest teavitatakse taotluse esitajat kirjalikult.
[RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024]

  (3) Valitsus võib nõuetele vastavate taotluste hindamise ja toetuse määramise ettepaneku tegemise delegeerida noortevolikogule, v.a juhul kui taotlus on esitatud noortevolikogu poolt.

  (4) Noortevolikogu moodustab taotluste hindamiseks ja toetuse määramise ettepaneku tegemiseks vähemalt viieliikmelise komisjoni, kuhu peab kuuluma üks volikogu noorsookomisjoni liige.

§ 8.   Taotluste hindamine ja toetuse määramine

  (1) Taotlusi hindab iga komisjoni liige individuaalselt hindamislehel (lisa 1) hindamiskriteeriumide alusel. Igas hindamiskriteeriumis on minimaalne hinne „0“ ja maksimaalne hinne „5“. Kõikide hindamiskriteeriumite punktisummad sumeeritakse. Kõikide hindajate individuaalsete punktisummade aritmeetilise keskmiste järjestuses moodustub taotluste paremusjärjestus.

  (2) Toetuse saamiseks peab projekt kõikide hindajate hindepunkte arvestades saama aritmeetilise keskmisena vähemalt 2,5 punkti (koondhindamisleht, lisa 2).

  (3) Projekti hinnatakse lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:
  1) projekti eesmärk ja sisu;
  2) kasu Jõhvi valla elukeskkonnale ja elanikele;
  3) eeldatav osalejate arv ja sihtgrupi kirjeldus;
  4) projekti kaasatud noorte arv;
  5) koostööpartnerite olemasolu.

  (4) Toetuse määramisel eelistatakse projekte, mis on:
  1) seotud noorte koolivaheaja ja/või vabaaja sisustamisega;
  2) innovaatilised ja uudsed;
  3) noortele laialdase ja positiivse mõjuga;
  4) seadnud oma projekti sihtgrupiks 7–26-aastased noored;
  5) oma tegevusse kaasanud vähemate võimalustega ja/või erivajadustega noori;
  6) kavandatud erinevatele noortele suunatud digilahenduste välja töötamiseks;
  7) suunatud suurema arvuga noortele.

  (5) Projektide hindamine protokollitakse.

  (6) Komisjon esitab valitsusele kirjaliku ettepaneku eelnõu vormis toetuse andmise või andmisest keeldumise kohta käesolevas määruses sätestatud taotlusvooru tähtajale järgneva 45 kalendripäeva jooksul.
[RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024]

  (7) Toetuse määrab valitsus korraldusega.

  (8) Eelarveliste vahendite puudumisel projekte ei toetata ning esitatud taotlus tagastatakse esitajale vastava märkega läbivaatamatult.

§ 9.   Toetuse kasutamine

  (1) Toetust taotlejale üle ei kanta.

  (11) Määratud toetuse kasutamiseks tuleb projekt ellu viia, st projekti abikõlbulikkuse periood on:
  1) 1. märtsiks esitatud ja rahuldatud taotluse puhul sama aasta ajavahemikul juuli kuni detsember;
[RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024; 2024. aastal rakendatakse erisusega: 1. aprilliks esitatud ja rahuldatud taotluse puhul sama aasta ajavahemikul juuli kuni detsember.]
  2) 1. oktoobriks esitatud ja rahuldatud taotluse puhul järgmisel kalendriaastal ajavahemikul jaanuar kuni juuni.
[RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024]

  (2) Toetus kantakse pärast projekti kinnitamist ametiasutuse hallatavale asutusele valitsuse korralduse alusel ning muule Jõhvi valla haridus-, kultuuri- või spordiasutusele masintöödeldava arve alusel. Arvele tuleb märkida projekti nimi ning märksõna „noorte omaalgatus“.
[RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024]

  (3) Arve kooskõlastab valla esindaja.
[RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024]

§ 10.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja koostöös mentoriga või alaealise taotluse esitaja puhul mentor esitab toetuse sihipärase kasutamise kohta aruande 30 päeva jooksul peale projekti tähtaja lõppu, kuid mitte hiljem kui taotluse kasutamise perioodi lõppu toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemis SPOKU. Aruandesse märgitakse toetuse saaja nimi ja kontaktandmed, projekti nimi ja toimumise aeg ja koht, toetuseks saadud summa, tegelikult kulunud summa ja eelarve kasutamine ning projekti eesmärgi saavutamise lühikirjeldus ja tegelik projektis osalejate arv, toetuse saaja hinnang projekti tulemustele ning soovi korral edaspidised projektiideed.
[RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024]

  (2) Järelevalvet toetuse kasutamise sihipärasuse üle teeb valla esindaja. Järelevalve teostamisel on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid ja seletusi ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.
[RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024]

  (3) Valitsusel on õigus valla esindaja ettepanekul toetus osaliselt või täielikult tagasi nõuda ja toetuse saaja on kohustatud toetuse tagasi maksma, kui:
[RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024]
  1) toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruannet;
  2) toetuse saaja ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
  3) toetuse saaja on toetuse taotlemisel esitanud valeandmeid;
  4) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) 2023. aastal saab taotlusi esitada 1. oktoobriks.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 03.04.2024, 59 - jõust. 06.04.2024]

  (3) Määrus jõustub üldises korras.

Lisa 1 Hindamisleht;

Lisa 2 Koondhindamisleht

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json