Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Liikuvuskomisjoni moodustamine ja komisjoni töökorra kinnitamine

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2024, 80

Liikuvuskomisjoni moodustamine ja komisjoni töökorra kinnitamine

Vastu võetud 26.03.2024 nr 10

Määrus kehtestatakse Rae Vallavolikogu 12.04.2011 määruse nr 56 “Rae valla põhimäärus” § 53 lõigete 1, 2, 3, 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Liikuvuskomisjon (edaspidi komisjon) on Rae Vallavalitsuse alatine komisjon, mis moodustatakse Rae valla ohutu, efektiivse ja säästliku liikuvuse kujundamiseks, transpordivõrgu ja ühistranspordi arendamise suunamiseks ning elukeskkonnale, teenustele ja kaupadele ligipääsetavuse võimaluste parendamiseks. Komisjon annab sisendit ja esitab arvamusi strateegilise planeerimise otsustele, et luua terviklik keskkond, mis soodustab säästlikke liikumisviise, multimodaalset liikumist ja avaliku ruumi optimaalset kasutamist.

  (2) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Rae Vallavalitsuse planeerimis- ja keskkonnaamet.

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  Komisjoni ülesanneteks on:
  1) valla turvalisema, tervislikuma ja keskkonnahoidlikuma liikuvuse kujundamine ja valdkonna arendamine;
  2) ettepanekute tegemine Rae Vallavalitsusele, mis aitaks kaasa valla ohutu, efektiivse ja säästliku liikuvuse kujundamisele, transpordivõrgu ja ühistranspordi arendamise suunamisele ning elukeskkonnale, teenustele ja kaupadele ligipääsetavuse võimaluste parendamisele kõikidele ühiskonnaliikmetele;
  3) strateegiliste planeerimisotsuste suunamine, mis aitavad luua terviklikku keskkonda, soodustavad säästlike liikumisviise, multimodaalset liikumist ja avaliku ruumi optimaalset kasutamist;
  4) Rae Vallavalitsuse planeerimis- ja keskkonnaameti ning arendus- ja haldusameti vastutusalas olevates küsimustes seisukohtade kujundamine.

§ 3.   Komisjoni õigused

  (1) Komisjonil on õigus:
  1) kaasata töösse erialase ettevalmistusega asjatundjaid ja spetsialiste väljastpoolt komisjoni;
  2) saada komisjoni töövaldkonda kuuluvate küsimuste lahendamiseks dokumente ja informatsiooni Rae Vallavalitsuse struktuuriüksustelt ning teistelt isikutelt ja asutustelt;
  3) teha ettepanekuid Rae valla liikuvust ja ligipääsetavust puudutavates küsimustes Rae vallavalitsusele ja -volikogule ning teistele isikutele.

  (2) Komisjoni otsused on soovituslikud.

§ 4.   Komisjoni töö korraldamine

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis.

  (2) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Komisjoni koosolekud on kinnised.

  (4) Komisjon võib arutada Rae Vallavalitsuse ametnike esitatud ja komisjoni pädevusse kuuluvaid küsimusi.

  (5) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust. Komisjon teeb oma otsustused poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe hääl.

  (6) Komisjoni koosolekud protokollitakse ja selle allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel.

§ 5.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni koosseis on kuni 10-liikmeline.

  (2) Komisjoni koosseisu kuuluvad Rae Vallavalitsuse abivallavanemad planeerimise, keskkonna ja ehituse valdkonnas ning arenduse ja halduse valdkonnas, planeerimis- ja keskkonnaameti juhataja, arendus- ja haldusameti juhataja, planeerimis- ja keskkonnaameti liikuvusspetsialist, arhitekt, arendus- ja haldusameti transpordispetsialist, teehoiuspetsialist, Politsei- ja Piirivalveameti esindaja, Transpordiameti esindaja.

  (3) Komisjoni esimees on abivallavanem planeerimise, keskkonna ja ehituse valdkonnas. Komisjoni aseesimees on abivallavanem arenduse ja halduse valdkonnas.

§ 6.   Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab vallavalitsus.

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Madis Sarik
vallavanem

Meeli Vaarik
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json