HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eralasteaia- ja lapsehoiuteenuse toetamise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2013, 21

Eralasteaia- ja lapsehoiuteenuse toetamise kord

Vastu võetud 24.04.2013 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, erakooliseaduse § 22 lõike 4 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 21 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev kord loob täiendavad võimalused rahvastikuregistri andmetel Räpina vallas elavatele eelkooliealiste lastega peredele, et kasutada eralasteaia- ja lapsehoiuteenust.

 (2) Määrusega kehtestatakse toetuse maksmise alused, toetuse määramise ja maksmise kord.

§ 2.  Mõisted

 (1) Eralasteaed käesoleva korra mõistes on koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel tegutsev ning koolitusluba omav koolieelne eralasteasutus, lasteaed-algkool või lasteaed-põhikool (edaspidi eralasteaed).

 (2) Lapsehoiuteenuse osutaja käesoleva korra mõistes on munitsipaallapsehoiuasutus, kellele on maavanema poolt antud kehtiv tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks.

 (3) Toetuse maksmine on õigustatud lapse suhtes, kelle tegelik elukoht ja rahvastikuregistri järgne elukoht on Räpina vallas ning kelle lapsevanema või seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem) rahvastikuregistri järgne elukoht on Räpina vallas toetuse maksmisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga ja jätkuvalt kogu toetuse maksmise perioodil.

 (4) Kohamaksumusena käsitletakse lasteasutuse ülalpidamise kulusid koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 tähenduses.

§ 3.  Eralasteaiateenuse toetuse taotlemine

 (1) Eralasteaiateenuse toetuse taotleja on lapsevanem.

 (2) Taotleja esitab vallavalitsusele avalduse, milles märgitakse alljärgnevad andmed:
 1) taotluse esitaja andmed;
 2) lapse isikuandmed, kelle suhtes toetust taotletakse;
 3) eralasteaia andmed: nimi, aadress, kontaktandmed;
 4) eralasteaiateenuse kasutamise soovitud periood;
 5) eralasteaiateenuse maksumus lapsevanema jaoks ühe kalendrikuu kohta.

§ 4.  Lapsehoiuteenuse toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotleja on lapsevanem.

 (2) Taotleja esitab vallavalitsusele avalduse, milles märgitakse alljärgnevad andmed:
 1) taotluse esitaja andmed;
 2) lapse isikuandmed, kelle suhtes toetust taotletakse;
 3) lapsehoiuteenuse osutaja andmed: nimi, aadress, kontaktandmed;
 4) lapsehoiuteenuse kasutamise soovitud periood;
 5) lapsehoiuteenuse maksumus lapsevanema jaoks ühe kalendrikuu kohta.

§ 5.  Taotluste menetlemine

 (1) Vallavalitsus kontrollib taotluse vastavust käesoleva korra tingimustele ning nõuab vajadusel täiendavaid dokumente ja selgitusi.

 (2) Vallavalitsus otsustab toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise oma korraldusega, kus näidatakse ära toetuse suurus, toetuse maksmise kestus ning tingimused, 30. päeva jooksul arvates taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi esitamisest.

 (3) Toetust makstakse taotleja avalduse rahuldamise korral eralasteaia- või lapsehoiuteenuse osutaja igakuiselt esitatud arve alusel.

§ 6.  Toetuse suurus

  Toetuse suurus on 50% Räpina valla munitsipaallasteaia õppekoha ühe kuu kehtivast maksumusest, kuid mitte suurem kui tegelik kohamaksumus lapse kohta kuus.

§ 7.  Toetuse maksmise lõpetamine

 (1) Toetuse maksmine lõpeb lapse lahkumisel eralasteaia- või lapsehoiuteenuselt.

 (2) Vallavalitsusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada toetuse maksmine ja/või nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui:
 1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse taotlemisel on kasutatud valeandmeid;
 3) teenuse osutaja lõpetab tegevuse toetuse eraldamise perioodi kestel.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Vallavalitsusel on õigus kinnitada toetuse taotlus- ja aruandlusvormid.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Kaido Palu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json