Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Riigihangete korraldamine

Riigihangete korraldamine - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.09.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2013, 26

  Riigihangete korraldamine

  Vastu võetud 22.11.2011 nr 123
  jõustumine 30.11.2011

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, riigihangete seaduse § 10 lg 1 p-de 2, 4-6 ja lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusega nr 47 kinnitatud „Tallinna Linnakantselei põhimääruseˮ p-ga 2.1.28

  § 1.   Linna asutused lähtuvad riigihangete korraldamisel ja hankelepingute sõlmimisel riigihangete seadusest, seaduse alusel kehtestatud õigusaktidest, käesolevast määrusest, Tallinna linnas kehtestatud riigihangete korraldamist reguleerivatest õigusaktidest ja linna asutuse kehtestatud hankekorrast.

  § 2.   Linna asutusi hõlmavaid ülelinnalisi riigihankeid korraldab Tallinna Linnakantselei haldusteenistuse hankekeskus. Linna asutused on kohustatud asju ostma ja teenuseid tellima ülelinnaliste riigihangete tulemusel sõlmitud hankelepingute alusel.

  § 3.   Tallinna linna raamatupidamise aastaaruande ja linna raamatupidamiskeskuses teenindatavate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks ning sellega seotud konsultatsiooniteenuse tellimiseks korraldab audiitorteenuse riigihanked Tallinna Linnakantselei finantsteenistus.

  § 4.   Linna asutus on üldjuhul kohustatud riigihanke korraldama ise. Riigihanke korraldamise või tehnilise kirjelduse koostamise teenust võib linna asutus tellida ainult põhjendatud vajaduse korral, kooskõlastades selle eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse ja haldusteenistuse hankekeskusega.

  § 5.   Linna asutused on kohustatud enne riigihanke alustamist kooskõlastama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tallinna Linnakantselei haldusteenistuse hankekeskusega riigihanke alusdokumendid (kvalifitseerimise tingimused, hankedokumendid, pakkumuse esitamise ettepaneku, sh hankelepingu projekti), õigusteenistusega hankelepingu projekti ja finantsteenistusega hankelepinguga võetavad rahalised kohustused, kui:

   
    1) hankelepingu tähtaeg on pikem kui neli aastat;
    2) asjade või teenuste hankelepingu või ideekonkursi eeldatav maksumus on suurem kui 200 000 eurot (ilma käibemaksuta);
    3) ehitustööde hankelepingu või kontsessiooni eeldatav maksumus on suurem kui 2 000 000 eurot (ilma käibemaksuta). Seejuures tuleb linna nimel kohustuste võtmisel arvestada õigusaktides sätestatud nõudeid.

  § 6.   Paragrahvis 5 sätestatu tuleb kooskõlastada järgmiste teenistustega loetletud järjekorras:

   
    1) Tallinna Linnakantselei haldusteenistuse hankekeskus;
    2) Tallinna Linnakantselei finantsteenistus;
    3) Tallinna Linnakantselei õigusteenistus.

  § 7.   Riigihangete hankemenetluste korraldamise protseduurireeglid ja nende muudatused kinnitatakse linnapea käskkirjaga.

  § 8.   Riigihanke menetlemisel antavate haldusaktide ja muude kohustuslike dokumentide näidised, samuti nende muudatused kinnitatakse linnasekretäri käskkirjaga.

  § 9.   Linna asutus on kohustatud kehtestama hiljemalt 1. jaanuariks 2012 asutusesisese hankekorra, kui tema poolt ühes eelarveaastas planeeritavate asjade ja teenuste riigihangete eeldatav kogumaksumus ületab 80 000 eurot või ehitustööde riigihangete eeldatav kogumaksumus ületab 500 000 eurot.

  § 10.   Hankekord reguleerib asutuste riigihangete planeerimist ja korraldamist ning peab sisaldama vähemalt:

   
    1) riigihanke planeerimise, sealhulgas iga-aastase hankeplaani koostamise, muutmise ja kinnitamise korda ning tähtpäeva;
    2) riigihanke eest vastutava isiku või isikute või nende määramise, sealhulgas hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramise korda;
    3) alla lihthanke korraldamise piirmäära jäävate riigihangete korraldamise korda;
    4) lihthanke korraldamise korda;
    5) lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimise korda.

  § 11.   Paragrahvides 9 ja 10 nimetatud hankekord tuleb kehtestada linnasekretäri koostatud näidise põhjal. Kui näidist muudetakse, siis on ka linna asutus kohustatud varem kehtestatud hankekorda muutma ja kinnitama näidises tehtud muudatuste alusel uue korra.

  § 12.   Tallinna Linnakantseleil teha riigihangete seaduse ja sellega seonduvate õigusaktide ning Tallinna linnas kehtestatud riigihangete korraldamist reguleerivate õigusaktide muutmisel või kohtupraktikast tulenevalt muudatused riigihangete hankemenetluste korraldamise protseduurireeglites ning riigihanke menetlemisel antavate haldusaktide ja muude kohustuslike dokumentide näidistes ning avalikustada need intranetis.

  § 13.   Linna ametiasutustel teha riigihangete hankemenetluste korraldamise protseduurireeglid, riigihanke menetlemisel antavate haldusaktide ja muude kohustuslike dokumentide näidised kättesaadavaks linna ametiasutuste hallatavatele asutustele, sihtasutustele, mittetulundusühingutele ning riigihangete seaduse § 10 lõike 2 tähenduses eraõiguslikele juriidilistele isikutele.

  § 14.   Linna asutus on kohustatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitama Tallinna Linnakantselei haldusteenistuse hankekeskust riigihanke vaidlustamisest ja selle tulemustest.

  § 15.   Tallinna Linnakantselei teeb järelevalvet ja peab arvestust linna asutuste, sihtasutuste, mittetulundusühingute ning eraõiguslike juriidiliste isikute korraldatud riigihangete üle.

  § 16.   Tallinna Linnakantselei esitab Tallinna Linnavalitsusele hiljemalt iga aasta 1. juuliks ülevaate eelmisel kalendriaastal linna asutuste korraldatud riigihangetest.

  § 17.   Tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 10. juuni 2009 määrus nr 57 „Riigihangete korraldamine".

  § 18.   Määrus jõustub 30. novembril 2011.

  Edgar Savisaar
  Linnapea

  Toomas Sepp
  Linnasekretär

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json