Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Koduomaniku maamaksuvabastuse avalduse vormi kinnitamine ja Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2008 määruse nr 4 muutmine

Koduomaniku maamaksuvabastuse avalduse vormi kinnitamine ja Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2008 määruse nr 4 muutmine - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.08.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2013, 27

  Koduomaniku maamaksuvabastuse avalduse vormi kinnitamine ja Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2008 määruse nr 4 muutmine

  Vastu võetud 03.08.2011 nr 97
  jõustumine 08.08.2011

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 11 "Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord" p-de 2, 8 ja 12 alusel

  § 1.   Määrusega kinnitatakse koduomaniku maamaksuvabastuse avalduse vorm (lisa).

  § 2.   Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2008 määruses nr 4 „Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja maamaksuvabastuse avalduse vormi ning represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksuvabastuse avalduse vormi kinnitamine" tehakse järgmised muudatused:

   
    1) pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksuvabastuse avalduse vormi kinnitamine";
    2) § 1 tunnistatakse kehtetuks;
    3) §-s 2 asendatakse sõnad „määruse lisa 2" sõnadega „määruse lisa";
    4) määruse lisaks oleval represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksuvabastuse avalduse vormil asendatakse sõna „sünniaasta" sõnaga „isikukood".

  § 3.   Määrus jõustub 8. augustil 2011.

  Edgar Savisaar
  Linnapea

  Priit Lello
  Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

  Lisa  KODUOMANIKU MAAMAKSUVABASTUSE AVALDUS

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json