Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tallinna Salme Kultuurikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2013, 32

Tallinna Salme Kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 23.05.2011 nr 84
jõustumine 27.05.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tallinna Salme Kultuurikeskus (edaspidi: kultuurikeskus) on Põhja-Tallinna Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus.

  (2) Kultuurikeskuse ametlik nimi eesti keeles on Tallinna Salme Kultuurikeskus, inglise keeles Tallinn Salme Culture Centre ja vene keeles Культурный центр Сальме .

  (3) Kultuurikeskuse asub Tallinnas. Kultuurikeskuse postiaadress on Salme tn 12, 10413 Tallinn.

  (4) Kultuurikeskus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (5) Kultuurikeskusel on oma nime ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid ning oma sümboolika.

  (6) Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitab ning seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi: linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

  (7) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema haldusaktidest ning kultuurikeskuse põhimäärusest.

§ 2.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Kultuurikeskuse eesmärk on säilitada ja edasi arendada Eesti rahvuskultuuri traditsioone, luua võimalused inimeste vabaks eneseväljenduseks ja loominguliseks tegevuseks ning teha kättesaadavaks kultuuripärand.

  (2) Kultuurikeskus täidab järgmisi põhiülesandeid:
  1) 1) korraldab kontserte, meelelahutusüritusi, festivale, konkursse, ülevaatusi, näitusi;
  2) korraldab elanike huvialast tegevust;
  3) toetab ja arendab kõiki rahvakultuuri žanre;
  4) korraldab elanike vaba aja sisustamist;
  5) arendab huvi-, klubi- ja seltsitegevust;
  6) korraldab huvialast täienduskoolitust, seminare, konsultatsioone ja nõustab huviringide juhte;
  7) teeb koostööd seltside, ühenduste, organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;
  8) korraldab koostöös linnaosa valitsusega linnaosas kultuuri- ja massiüritusi;
  9) osaleb rahvusvaheliste organisatsioonide töös;
  10) korraldab kultuurikeskuse põhitegevuse täitmiseks vajalikku majandustegevust.

§ 3.   Teenused

  (1) Kultuurikeskus osutab järgmisi teenuseid:
  1) avalike ürituste korraldamine;
  2) huviringiteenus;
  3) vaba aja sisustamine;
  4) ruumide ja inventari üürile andmine.

  (2) Eesmärgist tulenevalt on kultuurikeskusel õigus oma ülesannete täitmiseks osutada tasuta ja tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.

§ 4.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Kultuurikeskus on linnavara valitsema volitatud asutus, kellele linnaosa valitsus on oma valitsemisel oleva vara valdusesse andnud.

  (2) Kultuurikeskuse valduses olevat linnavara kasutab kultuurikeskus sihtotstarbeliselt oma tegevusega seotud ülesannete täitmiseks. Kultuurikeskuse valduses oleva linnavaraga võib tehinguid sooritada üksnes Tallinna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Kultuurikeskuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Kultuurikeskus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Eraldistest ja annetustest peab kultuurikeskus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

  (4) Linnaosa vanem kinnitab asutuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja kultuurikeskuse ettepanekust. Kultuurikeskuse kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Kultuurikeskust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Direktoriga sõlmib töölepingu ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa vanem.

  (2) Kultuurikeskuse direktor:
  1) juhib kultuurikeskust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab kultuurikeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib kultuurikeskuse majandustegevust, tagab kultuurikeskuse tulemusliku töö, vastutab kultuurikeskuse üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ja eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest kultuurikeskusele kinnitatud eelarve piires;
  3) esindab kultuurikeskust ja tegutseb kultuurikeskuse nimel ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks vajaduse korral teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti;
  4) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks kultuurikeskusele linnaeelarves selleks ettenähtud kulutuste piires ja üksnes linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras, tagades sealjuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  5) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ettenähtud korras isiklikku vastutust kultuurikeskuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  6) tagab kultuurikeskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise linnaosa valitsusele vastavalt Tallinna õigusaktides kehtestatud korrale. Jälgib jooksvalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel linnaosa valitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;
  7) vastutab kultuurikeskust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
  8) tagab linnaosa valitsuse otsuste ja ülesannete täitmise;
  9) kinnitab kultuurikeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (töötasujuhend);
  10) sõlmib personaliga töölepingud, kinnitab töötajate ametijuhendid ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate aktidega;
  11) kinnitab kultuurikeskuse asjaajamiskorra ja muud töökorraldusdokumendid;
  12) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  13) annab oma pädevuse piires kultuurikeskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  14) korraldab kultuurikeskusesse saabunud teabenõuete, kirjade, märgukirjade ja selgitustaotluste lahendamist;
  15) täidab muid talle pandud töökohustusi ja -ülesandeid.

  (3) Kultuurikeskuse direktorit asendab linnaosa vanema käskkirjaga määratud isik.

§ 6.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Kultuurikeskuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

  (2) Kultuurikeskuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras linnaosa valitsus.

  (3) Kultuurikeskus koostab ja esitab aruandeid eelarve täitmise kohta ning statistilisi aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides ette nähtud korras ja tähtpäevaks.

  (4) Teenistuslikku järelevalvet kultuurikeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kultuurikeskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui kultuurikeskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad kultuurikeskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga linnaosa valitsusele.

  (3) Kultuurikeskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 05. märtsi 1999 määruse nr 24 "Tallinna Salme Kultuurikeskuse, Tallinna Pelgulinna Rahvamaja, Tallinna Toomklubi ja Tallinna Keldrimäe Rahvamaja põhimääruste kinnitamine" punkt 1.1 ja 13. detsembri 2006 määrus nr 103 "Tallinna Salme Kultuurikeskuse põhimääruse muutmine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 27. mail 2011.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json