EttevõtlusToetused

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Hoonestusõiguse tasu ja äriruumide üürihinna ajutise vähendamise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2013, 47

Hoonestusõiguse tasu ja äriruumide üürihinna ajutise vähendamise kord

Vastu võetud 18.05.2011 nr 81
jõustumine 01.06.2011

Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 otsusega nr 276 kinnitatud "Tallinna linna teine abipakett linnaelanikule ja ettevõtjale 2011-2012" punktide 1.4 ja 1.5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud "Linnavara kasutusse andmise kord" ja 2. juuni 2005 määrusega nr 28 "Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord"

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Hoonestusõiguse tasu ja äriruumide üürihinna ajutise vähendamise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna linna omandis olevaid kinnisasju koormava hoonestusõiguse tasu ja äriruumide üürihinna ajutist vähendamist Tallinna linnas uusi töökohti loovatele ettevõtetele.

  (2) Korda kohaldatakse üksnes ettevõtete suhtes, kelle peamine tegevuskoht asub Tallinna haldusterritooriumil ning kelle tegevus on suunatud ettevõtluse edendamisele Tallinnas.

  (3) Korda ei kohaldata Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisas I loetletud või Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK 2008) avaldatud järgmiste tegevusvaldkondade ettevõtetele:
  1) Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine ja loodussaaduste kogumine;
  2) jahindus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01) ja metsamajandus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 02) ning neid teenindavad tegevusalad;
  3) kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03) ning neid teenindavad tegevusalad;
  4) joogitootmine, välja arvatud alkoholivaba joogi tootmine, mineraalvee ja muu villitud vee tootmine (EMTAK 2008, jagu C alajagu 11, v.a alajagu 11.07);
  5) tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C, alajagu 12);
  6) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92).

§ 2.   Määruse eesmärk

  Hoonestusõiguse tasu ja äriruumide üürihinna ajutise vähendamise eesmärk on soodustada uute töökohtade loomist ja parandada ettevõtluskeskkonda Tallinna linnas.

§ 3.   Taotleja suhtes kehtivad nõuded

  (1) Hoonestusõiguse tasu ajutist vähendamist on õigus taotleda ettevõttel (edaspidi taotleja), kes on Tallinna linnaga sõlminud hoonestusõiguse seadmise lepingu, mille alusel on Tallinna linna omandis olev kinnisasi koormatud hoonestusõigusega taotleja kasuks ning taotleja kasutab kinnisasjal asuvat ehitist või selle osa oma majandustegevuseks. Samuti peab hoonestaja olema täitnud hoonestusõiguse lepingust tulenevad kohustused, kui kohustuste täitmise tähtaeg on saabunud.

  (2) Äriruumi üürihinna ajutist vähendamist on õigus taotleda ettevõttel (edaspidi taotleja), kes on sõlminud Tallinna linnaga äriruumi üürilepingu, mille alusel taotleja üürib Tallinna linnale kuuluvat äriruumi oma majandustegevuseks ning ei ole äriruumi üürilepingu tingimusi rikkunud.

§ 4.   Tingimused, määr ja kestvus

  (1) Hoonestusõiguse tasu vähendamise tingimused:
  1) taotleja on pärast 1. jaanuari 2009 loonud vähemalt viis (5) uut töökohta ning sõlminud uutele töökohtadele asunud töötajatega, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmete järgi Tallinna haldusterritoorium, tähtajatud töölepingud;
  2) uueks töökohaks on töökoht, mis luuakse ettevõttesse lisaks ning mille loomisel töökohtade arv ettevõttes kasvab, võrreldes töökohtade arvuga 12 kuud enne p-s 1 nimetatud kuupäeva;
  3) uueks töökohaks ei loeta töökohta, mis on üle läinud teise äriühingu või selle osa omandamise või ülevõtmise teel ning isik, kes sellele töökohale asub, ei ole varem olnud töösuhetes taotleja ega temaga tulumaksuseaduse mõistes seotud äriühingutega;
  4) hoonestusõiguse tasu vähendamist on õigus taotleda kuni 20% ulatuses kehtivast hoonestusõiguse tasust;
  5) hoonestusõiguse vähendatud tasu kehtib kuni 31. detsembrini 2012.

  (2) Äriruumi üürihinna vähendamise tingimused:
  1) taotleja on pärast 1. jaanuari 2011 loonud vähemalt kolm (3) uut töökohta ning sõlminud uutele töökohtadele asunud töötajatega, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmete järgi Tallinna haldusterritoorium, tähtajatud töölepingud;
  2) uueks töökohaks on töökoht, mis luuakse ettevõttesse lisaks ning mille loomisel töökohtade arv ettevõttes kasvab, võrreldes töökohtade arvuga 12 kuud enne p-s 1 nimetatud kuupäeva;
  3) uueks töökohaks ei loeta töökohta, mis on üle läinud teise äriühingu või selle osa omandamise või ülevõtmise teel ning isik, kes sellele töökohale asub, ei ole varem olnud töösuhetes taotleja ega temaga tulumaksuseaduse mõistes seotud äriühingutega;
  4) äriruumi üürihinna vähendamist on õigus taotleda kuni 20% ulatuses senisest üürihinnast;
  5) äriruumi vähendatud üürihind kehtib kuni 31. detsembrini 2012.

§ 5.   Taotluse esitamine

  (1) Hoonestusõiguse tasu või äriruumi üürihinna ajutise vähendamise (edaspidi soodustus) taotlusi saab esitada kuni 1. oktoobrini 2012.

  (2) Soodustuse taotluse vorm kinnitatakse Tallinna Linnavaraameti juhataja käskkirjaga.

  (3) Taotlus tuleb esitada või saata paberkandjal Tallinna Linnavaraametile (Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn) või edastada elektrooniliselt digitaalallkirjastatud kujul Tallinna Linnavaraameti e-posti aadressile ( linnavaraamet@tallinnlv.ee).

  (4) Taotlejal tuleb taotluses kinnitada, et ta vastab korra §-s 3 esitatud nõuetele, et ta on täitnud korra §-s 4 sätestatud tingimused ning soovib hoonestusõiguse tasu või äriruumide üürihinna ajutist vähendamist.

  (5) Taotlusele tuleb lisada:
  1) Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA) tõend, millest nähtub töölepingu alusel töötanud töötajate arv, kelle töötasult või muudelt tasudelt on taotleja tasunud sotsiaalmaksu ning kinni pidanud ja Tallinna linna eelarvesse üle kandnud tulumaksu alates detsembrist 2007 hoonestusõiguse seadmise lepingu korral ning alates detsembrist 2009 äriruumi üürilepingu korral. Taotleja, kes on majandustegevust alustanud pärast käesolevas punktis nimetatud arvestusperioodide algust, peab tõendama töötajate arvu muutuse äritegevuse alustamisest arvates;
  2) uute tähtajatute töölepingute koopiad ning MTA tõend, millest nähtub nende alusel tehtud sotsiaalmaksuga maksustatavate väljamaksete summa;

§ 6.   Taotluse läbivaatamine ja lahendamine

  (1) Taotlusi vaatab läbi Tallinna Linnavaraamet (edaspidi amet).

  (2) Mittetähtaegse taotluse jätab amet läbi vaatamata.

  (3) Kui taotluses esineb puudusi, annab amet taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei ole puudusi tähtaegselt kõrvaldanud, jätab amet taotluse läbi vaatamata.

  (4) Kui taotlus ei vasta korra §-des 3 ja 4 sätestatud tingimustele, jätab amet taotluse rahuldamata.

  (5) Korra tingimustele vastava taotluse osas teeb amet Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsua) ettepaneku soodustuse kohaldamiseks, valmistades ette linnavalitsuse korralduse (edaspidi korraldus) eelnõu.

  (6) Linnavalitsuse korralduse eelnõus märgitakse:
  1) ettevõtte ärinimi ja äriregistrikood, kellele soodustus antakse;
  2) soodustuse määr ja kestvus;
  3) Tallinna linna ja taotleja vahel sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingu või äriruumi üürielpingu number ja kuupäev, mille kohta soodustus antakse.

  (7) Ametil on õigus igal ajal nõuda taotlejalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente, mis kinnitavad taotleja vastavust soodustuse saamise tingimustele.

  (8) Soodustust rakendatakse linnavalitsuse korralduse jõustumisele järgnevast kalendrikuust alates.

§ 7.   Töökohtade säilitamine ning nende vähenemise tagajärjed soodustuse kehtivuse ajal

  (1) Kehtivate tähtajatute töölepingute olemasolu ning nende alusel sotsiaal- ja tulumaksuga maksustavate tasude igakuist maksmist töötajatele peab soodustuse saaja tõendama kord kvartalis pärast soodustuse rakendamist, esitades ametile korra § 5 lõike 5 punktis 2 nimetatud tõendi.

  (2) Kui soodustuse kehtivuse ajal lõpetatakse tähtajatu tööleping, annab linnavalitsus välja korralduse, mille alusel:
  1) lõpetatakse soodustuse saaja suhtes soodustuse andmine;
  2) hoonestusõiguse tasu vähendamise puhul tõstetakse hoonestusõiguse tasu määr taotluse esitamisele eelnevale määrale ning soodustuse saaja on kohustatud hüvitama Tallinna linnale summa, mis võrdub määruse alusel soodustuse saamise perioodil hoonestusõiguse tasu soodustuse kogusummaga;
  3) äriruumi üürihinna vähendamise korral tõstetakse üürihind taotluse esitamisele eelnevale määrale ning soodustuse saaja on kohustatud hüvitama Tallinna linnale summa, mis võrdub määruse alusel soodustuse saamise perioodil äriruumi üürihinna soodustuse kogusummaga;

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2011.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json