Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Tallinna keskkonnakaitseinspektori tõendi vorm ning valmistamise, väljaandmise ja tagastamise kord

Tallinna keskkonnakaitseinspektori tõendi vorm ning valmistamise, väljaandmise ja tagastamise kord - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2013, 59

Tallinna keskkonnakaitseinspektori tõendi vorm ning valmistamise, väljaandmise ja tagastamise kord

Vastu võetud 06.09.2011 nr 107
jõustumine 12.09.2011

Määrus kehtestatakse keskkonnajärelevalve seaduse § 13 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tallinna keskkonnakaitseinspektori (edaspidi keskkonnakaitseinspektor) tõendi (edaspidi tõend) vorm ning selle väljaandmise ja tagastamise kord.

§ 2.   Tõendi vorm

  (1) Tõend antakse välja määruse lisas toodud vormi kohaselt mõõtmetega 100 × 54 mm. Tõendi põhja värvus on rohekashall (2004 metallik), tõendi teksti värvus on must. Tõendi esikülje vasakus ülanurgas on Tallinna suure vapi mustvalge kujutis. Tõend kiletatakse pärast kannete tegemist ja foto kleepimist tõendile.

  (2) Tõendi esiküljele kantakse:
  1) tõendi neljakohaline registreerimisnumber;
  2) keskkonnakaitseinspektori ees- ja perekonnanimi;
  3) keskkonnakaitseinspektori isikukood;
  4) linnaasutuse nimetus, kus keskkonnakaitseinspektor töötab;
  5) keskkonnakaitseinspektori ametinimetus;
  6) tõendi väljaandja ametinimetus, allkiri ja pitser;
  7) tõendi väljaandmise kuupäev;
  8) keskkonnakaitseinspektori värvifoto mõõtmetega 30 × 40 mm;
  9) tõendi kehtivusaeg.

  (3) Tõendi tagaküljele on trükitud keskkonnakaitseinspektori õigused keskkonnajärelevalve seaduse § 16 lg 1 järgi.

§ 3.   Tõendi väljaandmine

  (1) Tõendi väljaandmise ja selle üle arvestuse pidamise korraldab Tallinna Keskkonnaamet (edaspidi keskkonnaamet).

  (2) Keskkonnakaitseinspektori tõendi võib väljastada keskkonnaameti, linnaosa valitsuse ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ametnikule.

  (3) Keskkonnaamet annab tõendi välja keskkonnajärelevalvet teostama volitatud ametnikule tema teenistuskohajärgse linnaasutuse juhi kirjaliku taotluse alusel. Taotlusele peab olema lisatud viide õigusaktile või koopia dokumendist, millega ametnikule on keskkonnajärelevalve seaduse § 11 järgi pandud keskkonnajärelevalve tegemise kohustus.

  (4) Keskkonnaameti ametnikule väljastatakse tõend tema ametijuhendi järgi.

  (5) Keskkonnaamet registreerib ja väljastab tõendi kuu aja jooksul pärast lõikes 3 nimetatud taotluse ja keskkonnainspektori värvifoto saamist. Tõendi kättesaamist kinnitab ametnik allkirjaga.

  (6) Kui tõend antakse välja esimest korda, tutvustatakse ametnikule tõendi kasutamise ja tagastamise korda.

  (7) Tõendi kehtivusaeg on kuni viis aastat. Parandustega tõend on kehtetu.

§ 4.   Tõendi tagastamine

  (1) Ametniku üleviimisel teisele, keskkonnakaitseinspektorina tegutsemise volitustega ametikohale, aga ka tõendi kehtivusaja möödumisel või vajaduse korral muuta tõendile kantud andmeid, tagastab keskkonnakaitseinspektor tõendi keskkonnaametile, kes väljastab uue tõendi.

  (2) Kui keskkonnakaitseinspektori volitused lõppevad või temalt on tegutsemisõigus ära võetud, tuleb keskkonnakaitseinspektori tõend tagastada teenistuskohajärgsele linnaasutusele. Asutus tagastab tõendi keskkonnaametile.

  (3) Tõendi kadumisest või rikkumisest teatab tõendi saanud ametnik viivitamatult teenistuskohajärgse linnaasutuse juhile, kes saadab keskkonnaametile kirjaliku teate tõendi kaotamise kohta või tagastab rikutud tõendi.

  (4) Kadunud, rikutud ja tagastatud tõendi tunnistab keskkonnaamet kehtetuks.

  (5) Keskkonnaamet peab kadunud, rikutud, tagastatud, kehtetuks tunnistatud ja hävitatud tõendite üle arvestust.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tallinna Linnavalitsuse 31. märtsi 2004 määrus nr 32 „Tallinna keskkonnakaitseinspektori tõendi vormi ning valmistamise, väljaandmise ja äravõtmise korra kehtestamineˮ ja 13. aprilli 2005 määrus nr 38 „Tallinna Linnavalitsuse määruse muutmine ja kehtetuks tunnistamine" tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 12. septembril 2011.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Lisa  Tallinna keskkonnakaitseinspektori tõendi vorm

/otsingu_soovitused.json