Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Spordinõukoja moodustamine ja põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2013, 60

Spordinõukoja moodustamine ja põhimäärus

Vastu võetud 30.11.2011 nr 126
jõustumine 05.12.2011

Määrus kehtestatakse „Tallinna põhimääruse" § 50¹ lg-te 1-5 alusel

§ 1.  Asutamine

  Tallinna Linnavalitsuse juurde moodustatakse spordinõukoda (edaspidi nõukoda).

§ 2.  Üldsätted

 (1) Nõukoda on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon linna spordivaldkonna tegevuste nõustamisel.

 (2) Nõukoja põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi linnavalitsus.

 (3) Nõukoda juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.  Nõukoja koosseis ja töökorraldus

 (1) Linnavalitsus kinnitab ja muudab nõukoja koosseisu korraldusega Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ettepanekul. Nõukojas on 8 kuni 15 liiget.

 (2) Nõukoja koosseisu kuulub 8 alatist liiget Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti, Tallinna Spordiliidu, Tallinna Ülikooli, EESTI TREENERITE LIIDU, Tallinna Treenerite Liidu ja Eesti Olümpiakomitee esindajatena. Lisaks 8-le alatisele liikmele võivad nõukoja koosseisu kuuluda kuni 7 suuremate spordiklubide või -koolide esindajat ja/või spordivaldkonna eksperti.

 (3) Nõukoja liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda. Linnavalitsus võib oma algatusel ja/või nõukoja ettepanekul nõukoja liikme igal ajal sõltumata põhjusest nõukoja koosseisust välja arvata. Nõukoja liige arvatakse nõukoja koosseisust välja linnavalitsuse korraldusega ja liikme volitused lõppevad korralduse jõustumisest.

 (4) Nõukoja esimees on spordivaldkonda kureeriv abilinnapea. Nõukoja aseesimees valitakse nõukoja liikmete hulgast.

 (5) Nõukoja tehnilist tööd korraldab nõukoja sekretär, kelle määrab käskkirjaga Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja. Nõukoja sekretär ei ole nõukoja liige. Tallinna Spordi- ja Noorsooamet tagab üldise nõukoja tehnilise teenindamise ja asjaajamise.

 (6) Nõukoja töövormiks on koosolek. Nõukoja koosolek toimub vastavalt vajadusele.

 (7) Nõukoja koosoleku kokkukutsumise otsustab nõukoja esimees, tema äraolekul nõukoja aseesimees.

 (8) Nõukoja koosoleku päevakorra koostab nõukoja sekretär ja selle kinnitab nõukoja esimees, tema äraolekul nõukoja aseesimees.

 (9) Nõukoja sekretär teatab nõukoja liikmetele nõukoja koosoleku toimumise aja ja koha üldjuhul viis ja päevakorra kaks tööpäeva ette enne koosoleku toimumist.

 (10) Nõukoja koosolekut juhatab nõukoja esimees, tema äraolekul nõukoja aseesimees.

 (11) Nõukoja koosoleku juhatajal on õigus vajaduse korral kutsuda nõukoja koosolekust osa võtma hääleõiguseta isikuid, kes ei kuulu nõukoja koosseisu.

 (12) Kui nõukoja liige ei saa mõjuval põhjusel osaleda nõukoja koosolekul, teatab ta sellest nõukoja sekretärile hiljemalt enne koosoleku algust.

 (13) Nõukoda on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool nõukoja koosseisust, sealhulgas nõukoja esimees või aseesimees.

 (14) Nõukoja otsus võetakse vastu kohalviibivate nõukoja liikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

 (15) Nõukoja koosoleku kohta koostatakse protokoll, kuhu märgitakse koosoleku toimumise aeg, koosolekul osalenud nõukoja liikmete ja kutsutud isikute nimed, koosoleku päevakorra punktid ja nendes vastuvõetud otsused.

 (16) Koosolekut protokollib ja protokolli vormistab nõukoja sekretär kolme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist ning protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Protokollide säilitamist ja protokollidest väljavõtete tegemist korraldab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

 (17) Nõukoja otsused on linnavalitsuse õigusaktide vastuvõtmisel soovitusliku iseloomuga.

 (18) Nõukoda esitab linnavalitsusele kokkuvõtte oma eelmise aasta tegevusest mitte vähem kui kord aastas hiljemalt järgmise aasta 1. juuniks.

§ 4.  Tegevusvaldkonnad, ülesanded ja õigused

 (1) Nõukoja tegevusvaldkonnad on:
 1) linna spordipoliitika strateegiate ja spordi arengusuundade analüüsimine;
 2) linna spordivaldkonna arengukava olemasolul selle analüüsimine;
 3) spordivaldkonda reguleerivate õigusaktide analüüsimine;
 4) linna spordivaldkonna probleemidele ja kitsaskohtadele tähelepanu juhtimine;
 5) linna spordivaldkonna tunnustusauhindade jagamiseks arvamuse andmine.

 (2) Tegevusvaldkondade raames on nõukoja ülesanneteks ettepanekute esitamine linnavalitsusele:
 1) spordivaldkonna arengu parendamiseks;
 2) spordipoliitika kujundamiseks;
 3) spordivaldkonna efektiivsemaks rahastamiseks linna eelarvest.

 (3) Nõukojal on õigus:
 1) saada linna asutustelt tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
 2) kaasata oma tegevusse sõltumatuid eksperte;
 3) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid probleemsete valdkondade ja küsimuste läbitöötamiseks ja nõukojale esitamiseks;
 4) anda arvamusi linna spordivaldkonna ja spordipoliitikat käsitlevates küsimustes.

§ 5.  Nõukoja tegevuse lõpetamine

  Nõukoja tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 5. detsembril 2011.

Edgar Savisaar
Linnapea

Priit Lello
Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json