PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineTeemaplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Planeerimisseaduse rakendamine Viimsi vallas

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2016, 23

Planeerimisseaduse rakendamine Viimsi vallas

Vastu võetud 27.04.2016 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, planeerimisseaduse § 74 lõike 8, § 95 lõike 6, § 124 lõike 10, § 128 lõike 1, § 134, § 139 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse planeerimisseadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise pädevuse jaotust Viimsi vallas.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) vallavalitsus – Viimsi Vallavalitsus kui Viimsi Vallavolikogu poolt moodustatud kollegiaalne haldusorgan;
 2) valla ametiasutus – keskkonna- ja planeerimisamet, kui Viimsi Vallavalitsuse struktuuriüksus;
 3) volikogu vastav komisjon on Viimsi Vallavolikogu alaline komisjon, kelle pädevusse kuulub komisjoni asutamise otsuse alusel planeerimisvaldkonna küsimuste lahendamine.

2. peatükk PLANEERIMISSEADUSE RAKENDAMINE 

§ 3.  Volikogu pädevus

  Volikogu pädevuses planeerimisvaldkonna korraldamisel on:
 1) õigusaktidega volikogu ainupädevusse antud otsustused planeerimisvaldkonna korraldamisel;
 2) üldplaneeringu, teemaplaneeringu, eriplaneeringu ja vallaga piirneva kohaliku omavalitsusüksuse territooriumile koostatava ühise üldplaneeringu planeeringulahenduse algatamise, vastuvõtmise, kehtestamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise üle otsustamine;
 3) üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja muutmine ning sellise planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamine, detailplaneeringu vastuvõtmine, avalikule väljapanekule suunamine ning kehtestamine;
 4) detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine;
 5) kehtestatud planeeringute järgimise ja elluviimise tagamine.

§ 4.  Vallavalitsuse pädevus

  Vallavalitsuse pädevuses planeerimisvaldkonna korraldamisel on:
 1) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu koostamise korraldamine;
 2) üldplaneeringu kohase detailplaneeringu koostamise algatamise otsustamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja muutmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise otsustamine ning detailplaneeringu vastuvõtmine ja kehtestamine;
 3) üldplaneeringu kohase detailplaneeringu kehtestamine, välja arvatud seadusega volikogu ainupädevusse antud erijuhtudel;
 4) üldplaneeringu seletuskirjas sätestatud kaalutlusõiguse korral konkreetse piirangu rakendamise üle otsustamine juhul, kui otsustus pole õigusaktiga jäetud volikogu ainupädevusse;
 5) detailplaneeringu koostamise ajaks planeeringualal või selle osal ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine, kui koostatava planeeringuga kavatsetakse muuta planeeringuala kohta varem kehtestatud ehitusõigust;
 6) lepingu sõlmimine planeeringu koostamise tellimise ning selle finantseerimise kohta, kui õigusaktide kohaselt saab planeeringu tellija olla vaid kohalik omavalitsus;
 7) üleriigilise planeeringu, riigi eriplaneeringu, maakonnaplaneeringu ja valla naabrusse jäävate kohalike omavalitsusüksuste üldplaneeringute kooskõlastamine ja vajadusel koostamises osalemine valla nimel;
 8) seaduses sätestatud valla ametlike teadaannete avaldamise kohaks oleva üleriigilise levikuga ajalehe määramine;
 9) halduslepingu sõlmimine huvitatud isikuga ja halduslepingu tingimuste määramine planeerimisseaduse § 131 lõikes 1 nimetatud detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise kohustuse üleandmise ja/või väljaehitamisega seotud kulude täieliku või osalise kandmise kohta;
 10) planeerimisseaduses ning muudes planeerimisvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse kooskõlastuse, seisukoha või arvamuse andmine.

§ 5.  Valla ametiasutuse pädevus

  Valla ametiasutuse pädevuses planeerimisvaldkonna korraldamisel on:
 1) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu koostamise korraldamine osas, mis seisneb menetlustoimingute tegemises ja tehniliste ülesannete täitmises, näiteks teadete edastamine ja avaldamine, info avalikustamine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine, kooskõlastamise korraldamine jms;
 2) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamine;
 3) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu algatamiseks, vastuvõtmiseks ja kehtestamiseks vajalike vallavalitsuse korralduste või volikogu otsuste eelnõude ettevalmistamine;
 4) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu menetluse käigus avalike väljapanekute ja avalike arutelude ajal esitatud kirjalike ettepanekute ja vastuväidete osas seisukoha võtmine ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel paranduste ja täienduste tegemise vajalikkuse otsustamine. Valla ametiasutus informeerib avalikustamise käigus lahendamata jäänud ettepanekutest ja vastuväidetest vallavalitsust ja volikogu vastavat komisjoni.
 5) halduslepingu sõlmimine detailplaneeringu koostamise või detailplaneeringu koostamise tellimise üleandmise ja detailplaneeringu koostamise finantseerimise kohta;
 6) detailplaneeringu algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine;
 7) planeeringu koostamise korraldaja nimel vastavas ajalehes ja muudes infokanalites informatsiooni avaldamine;
 8) planeeringute eskiislahenduse tutvustamine, planeeringute avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste kohta avalike arutelude korraldamine;
 9) kehtestatud planeeringute säilitamise ja huvitatud isikutele kättesaadavuse korraldamine.

§ 6.  Detailplaneeringu koostamise menetlus

 (1) Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegemisel esitatakse vormikohane avaldus vallavalitsusele. Avalduse vorm kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (2) Avaldusele lisatakse:
 1) taotletava planeeringuala geodeetiline alusplaan (selle olemasolul);
 2) taotletava detailplaneeringu eesmärkide kirjeldus koos eskiislahendusega;
 3) tootmisehitiste planeerimisel kavandatava tootmistegevuse kirjeldus.

 (3) Üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise algatamise avaldusele lisatakse detailplaneeringu eskiis, mis sisaldab põhijoonist, seletuskirja, kontaktvööndi analüüsi, visualiseeringuid inimsilma kõrguselt (1,6 meetrit), mis arvestab antud hoonetüübi sobivust konkreetse valla piirkonna hoonestuslaadi ja funktsiooniga ning milles põhjendatakse üldplaneeringu muutmise vajadust, lähtudes avalikust huvist.

 (4) Üldplaneeringut muutva planeeringu koostamise algatamise avaldus vaadatakse enne eelnõu volikogule esitamist läbi vallavalitsuse istungil ning volikogu vastavas komisjonis.

 (5) Detailplaneering esitada vastuvõtmiseks kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt (jooniste vormistus nõutav formaadis *.dwg või *.dgn, avalikustamiseks *.pdf) ning kehtestamiseks minimaalselt viies eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt. Digitaalsed failid peavad olema õiges koordinaatsüsteemis ja vastama antud asukoha koordinaatidele.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 7.  Määruse rakendamine

 (1) Vallavalitsus võib kehtestada planeeringute menetlemiseks täpsema sisemise töökorra.

 (2) Määrus jõustub 3. päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Toomas Tõniste
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json