PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineTeemaplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Planeerimisseaduse rakendamine Viimsi vallas

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2019, 9

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Planeerimisseaduse rakendamine Viimsi vallas

Vastu võetud 27.04.2016 nr 17
RT IV, 03.05.2016, 23
jõustumine 06.05.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.09.2019RT IV, 24.09.2019, 227.09.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, planeerimisseaduse § 74 lõike 8, § 95 lõike 6, § 124 lõike 10, § 128 lõike 1, § 134, § 139 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse planeerimisseadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise pädevuse jaotust Viimsi vallas.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) vallavalitsus – Viimsi Vallavalitsus kui Viimsi Vallavolikogu poolt moodustatud kollegiaalne haldusorgan;
  2) valla ametiasutus – keskkonna- ja planeerimisosakond, kui Viimsi Vallavalitsuse struktuuriüksus;
[RT IV, 24.09.2019, 2 - jõust. 27.09.2019]
  3) volikogu vastav komisjon on Viimsi Vallavolikogu alaline komisjon, kelle pädevusse kuulub komisjoni asutamise otsuse alusel planeerimisvaldkonna küsimuste lahendamine;
[RT IV, 24.09.2019, 2 - jõust. 27.09.2019]
  4) vallavalitsuse vastav komisjon on Viimsi Vallavalitsuse alatine komisjon, kelle pädevusse kuulub planeerimisvaldkonna küsimustele seiskoha andmine käesolevas määruses sätestatud alustel.
[RT IV, 24.09.2019, 2 - jõust. 27.09.2019]

2. peatükk PLANEERIMISSEADUSE RAKENDAMINE 

§ 3.   Volikogu pädevus

  Volikogu pädevuses planeerimisvaldkonna korraldamisel on:
  1) õigusaktidega volikogu ainupädevusse antud otsustused planeerimisvaldkonna korraldamisel;
  2) üldplaneeringu, teemaplaneeringu, eriplaneeringu ja vallaga piirneva kohaliku omavalitsusüksuse territooriumile koostatava ühise üldplaneeringu planeeringulahenduse algatamise, vastuvõtmise, kehtestamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise üle otsustamine;
  3) üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise algatamise või algatamata jätmise otsustamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja muutmine ning sellise planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamine, detailplaneeringu vastuvõtmine, avalikule väljapanekule suunamine ning kehtestamine, ühtlasi detailplaneeringu menetluse pikendamise, koostamise lõpetamise ja detailplaneeringu menetluse lõpetamise otsustamine;
[RT IV, 24.09.2019, 2 - jõust. 27.09.2019]
  4) detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine;
  5) [kehtetu - RT IV, 24.09.2019, 2 - jõust. 27.09.2019]
  6) üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise ajaks planeeringualal või selle osal ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine, kui koostatava planeeringuga kavatsetakse muuta planeeringuala kohta varem kehtestatud ehitusõigust.“
[RT IV, 24.09.2019, 2 - jõust. 27.09.2019]

§ 4.   Vallavalitsuse pädevus

  Vallavalitsuse pädevuses planeerimisvaldkonna korraldamisel on:
  1) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu koostamise korraldamine;
  2) üldplaneeringu kohase detailplaneeringu koostamise algatamise või algatamata jätmise otsustamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja muutmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise otsustamine, detailplaneeringu vastutvõtmine ja kehtestamine, välja arvatud seadusega volikogu ainupädevusse antud erijuhtudel, ühtlasi detailplaneeringu menetluse pikendamise, koostamise lõpetamise ja detailplaneeringu menetluse lõpetamise otsustamine;“;
[RT IV, 24.09.2019, 2 - jõust. 27.09.2019]
  3) [kehtetu - RT IV, 24.09.2019, 2 - jõust. 27.09.2019]
  4) üldplaneeringu seletuskirjas sätestatud kaalutlusõiguse korral konkreetse piirangu rakendamise üle otsustamine juhul, kui otsustus pole õigusaktiga jäetud volikogu ainupädevusse;
  5) üldplaneeringu kohase detailplaneeringu koostamise ajaks planeeringualal või selle osal ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine, kui koostatava planeeringuga kavatsetakse muuta planeeringuala kohta varem kehtestatud ehitusõigust;
[RT IV, 24.09.2019, 2 - jõust. 27.09.2019]
  6) kokkulepete sõlmimine planeeringu tehniliseks koostamiseks ja finantseerimiseks lähtudes planeerimisseaduse § 130 sätestatust;
[RT IV, 24.09.2019, 2 - jõust. 27.09.2019]
  7) üleriigilise planeeringu, riigi eriplaneeringu, maakonnaplaneeringu, valla naabrusse jäävate kohalike omavalitsusüksuste üldplaneeringute ning planeerimisseaduses ja muudes planeerimisvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse kooskõlastuse, seisukoha või arvamuse andmine ja vajadusel koostamises osalemine valla nimel;
[RT IV, 24.09.2019, 2 - jõust. 27.09.2019]
  8) seaduses sätestatud valla ametlike teadaannete avaldamise kohaks oleva üleriigilise levikuga ajalehe määramine;
  9) halduslepingu sõlmimine huvitatud isikuga ja halduslepingu tingimuste määramine planeerimisseaduse § 131 lõikes 1 nimetatud detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise kohustuse üleandmise ja/või väljaehitamisega seotud kulude täieliku või osalise kandmise kohta;
  10) [kehtetu - RT IV, 24.09.2019, 2 - jõust. 27.09.2019]
  11) kehtestatud planeeringute järgimise ja elluviimse tagamine, ühtlasi detailplaneeringute osas, mida planeerimisseaduses sätestatud aja jooksul ei ole asutud ellu viima, volikogule ettepaneku tegemine vastava detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks.
[RT IV, 24.09.2019, 2 - jõust. 27.09.2019]

§ 5.   Valla ametiasutuse pädevus

  Valla ametiasutuse pädevuses planeerimisvaldkonna korraldamisel on:
  1) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu koostamise korraldamine osas, mis seisneb menetlustoimingute tegemises ja tehniliste ülesannete täitmises, näiteks teadete edastamine ja avaldamine, info avalikustamine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine, kooskõlastamise korraldamine jms;
  2) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamine;
  3) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu algatamiseks, vastuvõtmiseks ja kehtestamiseks vajalike vallavalitsuse korralduste või volikogu otsuste eelnõude ettevalmistamine;
  4) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu menetluse käigus avalike väljapanekute ja avalike arutelude ajal esitatud kirjalike ettepanekute ja vastuväidete osas seisukoha võtmine ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel paranduste ja täienduste tegemise vajalikkuse otsustamine. Valla ametiasutus informeerib avalikustamise käigus lahendamata jäänud ettepanekutest ja vastuväidetest vallavalitsust ja volikogu vastavat komisjoni.
  5) [kehtetu - RT IV, 24.09.2019, 2 - jõust. 27.09.2019]
  6) [kehtetu - RT IV, 24.09.2019, 2 - jõust. 27.09.2019]
  7) planeeringu koostamise korraldaja nimel vastavas ajalehes ja muudes infokanalites informatsiooni avaldamine;
  8) planeeringute eskiislahenduse tutvustamine, planeeringute avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste kohta avalike arutelude korraldamine;
  9) kehtestatud planeeringute säilitamise ja huvitatud isikutele kättesaadavuse korraldamine;
  10) vallavalitsuse alalise planeerimiskomisjoni töö korraldamine. Planeerimiskomisjoni sisuline töö seisneb järgnevas: vaatab läbi detailplaneeringu algatamise avaldusi, hindab detailplaneeringu menetluses vajalike uuringute läbiviimise vajadust, annab seisukoha detailplaneeringu elluviimiseks vajalike lepingute sõlmimise osas, annab seisukoha üldplaneeringu kohase detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamise vajalikkuse kohta, annab seisukoha detailplaneeringu eskiislahenduse ja vastuvõtmiseks esitatava detailplaneeringu kohta ning annab vajadusel seisukoha detailplaneeringu kooskõlastamisel ja avalikul väljapanekul esitatud ettepanekutega arvestamise kohta.
[RT IV, 24.09.2019, 2 - jõust. 27.09.2019]

§ 6.   Detailplaneeringu koostamise menetlus

  (1) Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegemisel esitatakse vormikohane avaldus vallavalitsusele. Avalduse vorm kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Avaldusele lisatakse:
  1) taotletava planeeringuala geodeetiline alusplaan (selle olemasolul);
  2) taotletava detailplaneeringu eesmärkide kirjeldus koos eskiislahendusega;
  3) äri- ja tootmisehitiste planeerimisel kavandatava äri- ja tootmistegevuse kirjeldus.
[RT IV, 24.09.2019, 2 - jõust. 27.09.2019]

  (3) Üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise algatamise avaldusele lisatakse detailplaneeringu eskiis, mis sisaldab põhijoonist, seletuskirja, kontaktvööndi analüüsi, visualiseeringuid inimsilma kõrguselt (1,6 meetrit), mis arvestab antud hoonetüübi sobivust konkreetse valla piirkonna hoonestuslaadi ja funktsiooniga ning milles põhjendatakse üldplaneeringu muutmise vajadust, lähtudes avalikust huvist.

  (4) Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamise taotlus vaadatakse enne volikogule esitamist läbi keskkonna- ja planeerimisosakonnas, vallavalitsuse planeerimiskomisjonis, volikogu vastavas komisjonis ning vallavalitsuses.
[RT IV, 24.09.2019, 2 - jõust. 27.09.2019]

  (5) Detailplaneering tuleb esitada vastuvõtmiseks kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt (jooniste vormistus nõutav formaadis *.dwg või *.dgn, avalikustamiseks .*pdf) ning kehtestamiseks minimaalselt kolmes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt. Digitaalsed failid peavad olema õiges koordinaatsüsteemis ja vastama antud asukoha koordinaatidele.
[RT IV, 24.09.2019, 2 - jõust. 27.09.2019]

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 7.   Määruse rakendamine

  (1) Vallavalitsus võib kehtestada planeeringute menetlemiseks täpsema sisemise töökorra.

  (2) Määrus jõustub 3. päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json