HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Veltsi Lasteaed-Algkooli õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Väljaandja:Rakvere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2017, 12

Veltsi Lasteaed-Algkooli õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Vastu võetud 27.04.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse seaduse § 27 lg 5 , haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev korraga sätestatakse õpilase Veltsi Lasteaed-Algkooli (edaspidi kool) vastuvõtutingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord.

  (2) Kool tagab olemasolevate õpilaskohtade piires õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele kool on elukohajärgne kool.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võib kooli vastu võtta õpilasi, kelle alaline elukoht on väljaspool Rakvere valla haldusterritooriumi.

§ 2.   Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kehtestamine

  (1) Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel.

  (2) Kooli vastuvõtu tingimuste muutmise ettepanekuid on võimalik teha õppeaasta jooksul.

  (3) Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei tohi muuta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.

  (4) Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kinnitatakse, muudetakse, täiendatakse ja tunnistatakse kehtestuks vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (5) Kooli nimekirja arvatud õpilasele määrab erijuhtudel klassi kooli õppenõukogu haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” § 5 ja § 6 alusel.

§ 3.   Õpilase vastuvõtt 1. klassi

  (1) Kooli 1. klassi õppima asumiseks esitab õpilase lapsevanem või eestkostja (edaspidi vanem) käesolevale korrale lisatud vormikohase avalduse (Lisa 1), mis on kättesaadav kooli veebilehel ja paberkandjal koolis.

  (2) Avaldusi koos vastuvõtu tingimustes nõutud dokumentidega võetakse vastu alates 1. märtsist.

  (3) 1. klassi õpilaseks võetakse üldjuhul vastu koolikohustuslik isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

  (4) Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem koolile vormikohase kirjaliku avalduse koos järgmiste dokumentidega:
  1) enda isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) õpilase sünnitunnistuse või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul;
  4) õpilase koolivalmiduskaardi selle olemasolul.

  (5) Vanem ei pea avaldusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digiallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

§ 4.   Õpilase vastuvõtt 2.-4. klassi

  (1) Õpilase 2.-4. klassi vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem käesolevale korrale lisatud vormikohase avalduse (Lisa 2), mis on kättesaadav kooli veebilehel ja paberkandjal koolis.

  (2) Avaldusi õppima asumiseks 2.-4. klassi koos vastuvõtu tingimustes nõutud dokumentidega võetakse võetakse vastu aastaringselt.

  (3) 2.-4. klassi õpilaseks võetakse vastu koolikohustuslik isik.

  (4) Õpilase 2.-4. klassi õppima asumiseks esitab vanem koolile vormikohase kirjaliku koos järgmiste dokumentidega:
  1) enda isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) õpilase sünnitunnistuse või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul;
  4) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  5) eelmise õppeasutuse direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  6) eelmise õppeasutuse kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva perioodi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.

  (5) Vanem ei pea avaldusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digiallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

  (6) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb avaldusele lisada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

  (7) Kooli direktoril on õigus välisriigi õppeasutusest tulnud või mõne muu Eestis mitte kehtiva õppekava alusel õppinud teadmisi ja oskusi kontrollida ning otsustada kokkuleppel sisseastuja vanemaga, missuguses klassiastmes õpilane õpinguid jätkab.

§ 5.   Vastuvõtmisest või selle keeldumisest teavitamine

  (1) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsustab kooli direktor.

  (2) Õpilast ja tema vanemat, kellele kool ei ole elukohajärgne kool, teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis direktori poolt kooli vastuvõtmisest või vastuvõtmisest keeldumisest ühe tööpäeva jooksul.

§ 6.   Õpilase koolist väljaarvamine

  (1) Õpilase koolist väljaarvamiseks esitab õpilase vanem käesolevale korrale lisatud vormikohase avalduse (Lisa 3), mis on kättesaadav kooli veebilehel ja paberkandjal koolis.

  (2) Koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilasele vanema taotluse alusel järgmised dokumendid:
  1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  2) väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  4) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva perioodi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.

§ 7.   Õpilaste üle arvestuse pidamine kooli vastuvõtmisel ja koolist väljaarvamisel

  (1) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS).

  (2) Koolikohustusliku õpilase nimekirjast väljaarvamisel märgitakse ta EHIS-es koolist lahkunuks põhjusega “Teise kooli üleminek (ootel)”. Kui viie tööpäeva jooksul ei ole EHIS-es tehtud märget õpilase õppimia asumise kohta, teavitatakse sellest EHISe kaudu õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Valla- või linnavalitsus rakendab abinõusid õpilase mujal õppima asumise väljaselgitamiseks ja vajadusel koolikohustuse täitmise tagamiseks.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata õpilase teise riiki elama ja õppima asumisel. Sellisel juhul arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja vanema kirjaliku taotluse või välisriigi õppeasutuse, kuhu õpilane õppima asus, kirjaliku teatise alusel ning EHIS-esse tehakse märge “lahkus välismaale”.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Rakvere Vallavalitsuse 22.11.2012 määrus nr 3 „Veltsi Lasteaed-Algkooli vastuvõtmise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aruja
Vallavanem

Margit Mitt
Vallasekretär

Lisa 1 Avaldus 1. klassi vastuvõtmiseks

Lisa 2 Avaldus 2.-4. klassi vastuvõtmiseks

Lisa 3 Avaldus koolist väljaarvamiseks

/otsingu_soovitused.json