Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Sporditoetuste määramise kord

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2018, 2

Sporditoetuste määramise kord

Vastu võetud 18.04.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib Mulgi valla eelarves sporditoetusteks (edaspidi toetus) planeeritud rahade taotlemist, kasutamist ja sellega seotud aruandlust.

§ 2.   Toetuste valdkonnad

  Toetused on ette nähtud:
  1) Mulgi valla sporti edendavate üksikisikute ja spordiklubide tegevuse toetamiseks;
  2) kasumit mittetaotlevate projektide ja ürituste toetamiseks vallas;
  3) väljaspool valda, maakonda või riiki Mulgi valda esindavate juriidiliste või füüsiliste isikute toetamiseks spordi valdkonnas.

§ 3.   Taotluse esitamine

  (1) Taotluse võivad esitada:
  1) füüsilised isikud kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Mulgi vald;
  2) asutused, mittetulundusühingud, seltsingud mille asukoht mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris on Mulgi vald;
  3) asutused, mittetulundusühingud, seltsingud mis on Viljandimaa Spordiliidu liikmed või vastava spordiala liidu või -föderatsiooni liikmed.

  (2) Taotlus toetuse eraldamiseks spordi valdkonnas esitatakse Mulgi Vallavalitsusele, kes suunab taotluse arvamuse saamiseks vallavolikogu spordikomisjonile (edaspidi komisjon).

  (3) Taotlus (määruse Lisa 1) peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) taotleja nimi, aadress, kontakttelefon, arvelduskonto number;
  2) projekti lühikirjeldus ja eelarve;
  3) ürituse läbiviimise eest vastutav isik, projekti juht;
  4) ürituse toimumise aeg ja koht, etapiviisilise ürituse korral iga etapi kohta eraldi;
  5) kaasfinantseerijad ja toetuste suurused;
  6) taotleja omaosalus projektis.

  (4) Juriidiliste või füüsiliste isikute sporditoetuse taotlusi võib esitada aastaringselt. Laekunud taotlused vaadatakse komisjoni poolt läbi kaks korda aastas 1. veebruaril ja 1. juunil.

§ 4.   Komisjoni pädevus

  (1) Ebapiisava informatsiooni korral on komisjonil õigus nõuda lisainformatsiooni ja selle mitteesitamisel jätta taotlus läbi vaatamata.

  (2) Komisjon esitab vallavalitsusele ettepaneku toetuse määramise kohta kahekümne tööpäeva jooksul peale taotluse esitamise tähtaega, arvestades eelarves eraldatud vahendite suurust. Komisjonil õigus esitatud taotlus puuduste kõrvaldamiseks tagastada.

  (3) Komisjon võib vallavalitsusele teha ettepaneku eraldada vallalt taotletavast summast väiksem summa.

§ 5.   Toetuste maksmine

  (1) Eelistatud on noortele ja Mulgi valla spordielu edendamisele suunatud tegevused ja projektid.

  (2) Toetuse väljamaksmise aluseks on vallavalitsuse korraldus. Üksikisikule või organisatsioonile, millised ei ole moodustanud juriidilist isikut, makstakse toetus välja kuludokumentide alusel, teistele taotlejatele kantakse toetuse taotluses näidatud arvelduskontole.

  (3) Toetuse määramisest või toetuse määramata jätmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult kümne tööpäeva jooksul vallavalitsuse otsuse vastuvõtmisest.

  (4) Leping toetuse saajaga sõlmitakse kahe nädala jooksul vallavalitsuse poolt otsuse tegemisest toetuse määramise kohta.

§ 6.   Taotlejapoolne aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande (määruse Lisa 2) koos kuludokumentidega hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 15. jaanuariks.

  (2) Aruanne peab sisaldama (projekti) kirjeldust, kulutuste loetelu ja kogumaksumust.

  (3) Aruandele tuleb lisada rahalisi kulutusi tõendavad dokumendid (ostutšekid, maksekorraldused, sõidupiletid jms).

§ 7.   Toetuse mittemaksmine

  Toetust ei maksta:
  1) kui eelneva kahe aasta jooksul on toetusteks väljamakstud summasid kasutatud mittesihipäraselt;
  2) kui ürituse korraldaja on kahjustanud oma tegevusega valla mainet;
  3) kui ei ole esitatud raamatupidamisele kuludokumente;
  4) kui tegevustoetuse aruannet eelmise aasta kohta ei ole esitatud;
  5) kui taotleja ei vasta taotluse esitamise tingimustele;
  6) eelarveliste vahendite lõppemisel.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Karksi Vallavolikogu 20.12.2006 määrus nr 28 „Valla eelarvest projektidele ja programmidele toetuste andmise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Arvo Maling
Volikogu esimees

Lisa 1 Mulgi valla eelarvest rahalise sporditoetuse taotlus

Lisa 2 Aruanne Mulgi Vallavalitsuse poolt eraldatud rahalise toetuse kasutamine

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json