Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Mulgi vallas tiheasutusalal üksikpuude raiumise loa andmise kord

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2018, 3

Mulgi vallas tiheasutusalal üksikpuude raiumise loa andmise kord

Vastu võetud 18.04.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Raieloa andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib Mulgi valla haldusterritooriumi tiheasustusalal ja/või kompaktse hoonestusega alal asuvate puude raieks või hoolduslõikuseks loa taotlemist, andmist ning loa andmisel võimalike lisatingimuste seadmist.

  (2) Määrust kohaldatakse üksikpuude raiumisel või puuvõra kärpimisel rohkem kui 25% olemasoleva võra suurusest.

  (3) Määrust ei kohaldata:
  1) kasvava metsa raiel metsaseaduse tähenduses ja viljapuude raiel;
  2) kui puu raiumine on ette nähtud kehtivas detailplaneeringus, ehitus- või kaeveloas;
  3) tuulemurru korral maha kukkunud või ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudva ohtliku puu eemaldamisel.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) tiheasustusala - olemasolev või üldplaneeringuga kavandatud selgelt piiritletav kompaktse asustusega territooriumi osa;
  2) puu/üksikpuu – kasvav puu, mille rinnasdiameeter (tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt) on vähemalt 12 sentimeetrit ning puul on selgelt nähtav(ad) või määratav(ad) tüvi ja võra;
3 ) raie – puu likvideerimine kännu kõrguselt, puu hoolduslõikus puu võra kujundamisel/vähendamisel rohkem kui 25%;
  3) hoolduslõikus – puu okste lõikamine võra olulise kujundamise teel, mille käigus säilitatakse puu elujõulisus;
5 ) raieluba – luba, mis annab õiguse puu raieks ja hoolduslõikuseks ning vajadusel määrab selle lisatingimused;
  4) raierahu periood – ajavahemik lindude pesitsemise ja puude aktiivse vegetatsiooni ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada (aprillist kuni juuli lõpuni);
  5) rinnasdiameeter – puu tüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast.

§ 3.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieloa taotlemise õigustatud isikuks (edaspidi taotleja) on:
  1) puu asukoha kinnistu omanik või omaniku volitatud isik lihtkirjaliku volituse alusel;
  2) korteriühistute puhul korteriühistu juhatuse liige või liikmed, kui korteriühistu juhatuse liikmed on õigustatud esindama ühistut ühiselt;
  3) Mulgi valla omandis oleval kinnistul või hooldataval maal heakorratöid tegev vallavalitsuse hallatav asutus, lepinguline ettevõtja või ettevõtja, kes teostab valla tellimusel ehitus-, kaeve- või hooldustöid või muu huvitatud isik;
  4) kinnistut koormava hoonestusõiguse omanik;
  5) riigimaa valitseja;
  6) tänavate, trasside ja muude kommunikatsioonide rajamist takistavate puude raieks või hooldusraieks esitab taotluse trasside valdaja või tema poolt volitatud isik. Vajalik on maaomaniku kooskõlastus.

  (2) Raieloa taotlus esitatakse vallavalitsusele kirjalikult või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult.

  (3) Raieloa taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, isiku- või registrikood, aadress, sidevahendite andmed;
  2) raiutavate puude asukoha aadress;
  3) raiutava puu andmed: liik, arv, kasvukoha kirjeldus;
  4) puu raie või hoolduslõikuse põhjendus;
  5) kaasomandis oleva kinnistu korral kaasomanike nõusolek;
  6) kinnitus selle kohta, et taotleja vastutab raietööde teostamisel töökaitse- ja ohutusnõuetest kinnipidamise eest, tagab puude raiel heakorra ning vastutab töö käigus kolmandatele isikutele tekitatud võimaliku kahju eest;
  7) taotluse esitamise kuupäev, taotleja allkiri.

  (4) Raieloa taotlusele lisatakse:
  1) asukohaskeem või omakäeline joonis;
  2) väljavõte projekti asendiplaanist, kui raieõigust taotletakse ehituse alla jäävale puule;
  3) väljavõte korteriühistu üldkoosoleku protokollist;
  4) puu kasvukoha kinnistu omaniku kirjalik volitus, kui taotluse esitab volitatud isik;
  5) kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek, kui see on nõutav kaitstava loodusobjekti kaitse-eeskirjas;
  6) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui raiutav puu asub muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või selle kaitsevööndis;
  7) Keskkonnaameti nõusolek kui raiutav puu asub veekaitsevööndis;
  8) Mulgi Vallavalitsuse nõusolek, kui puu asub vallale kuuluval kinnistul.

§ 4.   Raieloa taotluse menetlemine ja raieloa andmine

  (1) Raieloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab vallavalitsuse vastav ametiisik (edaspidi volitatud isik).

  (2) Raieloa andmise menetluses volitatud isik:
  1) kontrollib taotluses ning sellele lisatud dokumentides märgitud andmete ja asjaolude õigsust;
  2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid andmeid ja selgitusi;
  3) vaatab taotluses märgitud puu üle selle kasvukohas ning hindab raiumise vajalikkust ja põhjendatust;
  4) vajadusel kaasab eksperte või teisi ametiasutuse ametnikke ning kuulab ära nende seisukohad;
  5) korraldab raieloa andmise korral vajadusel raiutava(te) puu(de) looduses märgistamise;
  6) määrab vajadusel raieloa lisatingimused;
  7) nõuab puu asendusistutuse korral garantiikirja, milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid, puude liik ning istutuskoht;
  8) annab puu likvideerimiseks taotletud raieloa andmise asemel raieloa puu võra kärpimiseks, kui taotluses nimetatud puu raiumise põhjus on võimalik kõrvaldada puu üksikute okste eemaldamise või võra kärpimisega;
  9) vormistab puu(de) raieloa elektrooniliselt või paberkandjal kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale, teine eksemplar jääb vallavalitsusse.

  (3) Raieluba peab sisaldama:
  1) taotleja andmeid;
  2) raiekoha andmeid;
  3) raiutavate puude liiki ja arvu;
  4) kaasnevaid täiendavaid tingimusi ning tähtaegu, milleni raieluba on kehtiv;
  5) raiejääkide utiliseerimise ja raiekoha korrastamise tingimusi;
  6) raietööde lõpetamise ja pikendamise tähtaegu;
  7) taotluse osalisel rahuldamisel ka keeldumise põhjendusi.

  (4) Raieluba annab õiguse puu raieks ühe (1) aasta jooksul selle andmise kuupäevast. Juhul, kui objektiivsetel põhjustel ei ole tööd lõpetatud, on võimalik taotleda loa kehtivusaja pikendamist.

§ 5.   Raieloa andmisest keeldumine

  Volitatud isik võib raieloa andmisest keelduda, kui:
  1) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) taotluse esitaja ei ole õigustatud taotlust esitama;
  3) raie ei ole piisavalt põhjendatud;
  4) raieloa taotleja pole esitanud nõutud kaitstava loodusobjekti valitseja või Muinsuskaitseameti kooskõlastust ning teisi täiendavalt nõutud dokumente või seletusi;
  5) raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
  6) puu hoolduslõikuse tagajärjel väheneks puu elujõulisus ja dekoratiivsus;
  7) puu on elujõuline ning ei varjuta valgust, ei ohusta hoonet (vundamenti, katust jne), rajatist või avalikus kohas liiklejaid;
  8) puu raiumine kahjustaks väärtuslikku loodus- ja kultuurmaastikku, rohevõrgustikku, rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avalike huvidega;
  9) puu on riikliku kaitse all, on haruldane liigilt või mõõtmetelt või tegemist on olulise tähtsusega põlispuuga;
  10) taotluse esitaja soovib teha raiet raierahu perioodil.

§ 6.   Raie keelamine raierahu perioodil

  (1) Lindude pesitsusajal võib keelduda raieloa väljastamisest, kui vallavalitsuse ametnik on tuvastanud taotluses mainitud puudel pesitsevaid linde.

  (2) Pesitsusaeg on 15. aprillist kuni 15. juulini.

§ 7.   Raietööde teostamine ja kontroll

  (1) Raietööde tehniliselt õige teostamise ja raiekoha puhastamise eest vastutab raieloa saaja. Raie teostamisel ei tohi kahjustada keskkonda.

  (2) Raieloa saaja on kohustatud kaitsma teistele isikutele kuuluvaid ehitisi ja tehnovõrke ning vältima kahju tekitamist kolmandate isikute elule, tervisele ja varale.

§ 8.   Asendusistutus

  (1) Volitatud isiku poolt määratud asendusistutuse kohustust peab täitma 12 kuu jooksul alates raie lõpu kuupäevast ning sellest peab teavitama vallavalitsuse volitatud isikut kirjalikult või elektroonselt.

  (2) Üldjuhul üks raiutud puu asendatakse samaväärse puu istikuga, kui vallavalitsuse volitatud isik ei ole otsustanud teisiti. Asendusistutusega seotud kulud kannab raieloa taotleja.

§ 9.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet käesoleva korra täitmise üle teostab Mulgi Vallavalitsus oma pädevuse kohaselt.

  (2) Käesoleva korra rikkuja kannab vastutust looduskaitseseaduse § 73 sätete järgi.

  (3) Korra rikkumise menetlus toimub looduskaitseseaduse § 75 alusel, vastavalt karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Abja Vallavolikogu 29.06.2006 määrus nr 25 „Tiheasutusalal kasvavate puude raiumise kord”;
  2) Halliste Vallavolikogu 13.12.2006 määrus nr 9 „Tiheasustusalal kasvavate puude raiumise kord”;
  3) Karksi Vallavolikogu 16.04.2015 määrus nr 33 „Karksi vallas tiheasustusalal üksikpuude raiumise loa andmise kord”.
  4) Mõisaküla Linnavolikogu 22.09.2011 määrus nr 11 „Puu raieloa andmise tingimused ja kord”.

  (2) Enne määruse jõustumist puude raieks välja antud load kehtivad neis märgitud tingimustel kehtivuse tähtaja lõpuni või loa kehtetuks tunnistamiseni.

  (3) Puu raiumise loa taotluse ja raieloa vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json