SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2018, 14

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 24.04.2018 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord sätestab 3-18-aastase raske või sügava puudega lapse vanemale, võõrasvanemale või eestkostjale (edaspidi hooldaja) hooldajatoetuse (edaspidi toetus) määramise, maksmise tingimused ja korra Kastre vallas.

  (2) Toetust on õigustaotleda isikul, kelle enda ja puudega lapse elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Kastre vald ja kelle tegelik elukoht on Kastre vallas.

  (3) Hooldajaks käesoleva korra tähenduses on vanem, last kasvatava vanema abikaasa, vanemaga vabaabielus olev isik (edaspidi elukaaslane), eestkostja või perehoolduslepingu alusel last hooldav isik, kellega on sõlmitud sotsiaalhoolekande seaduse alusel kirjalik perekonnas hooldamise leping.

§ 2.   Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

  (1) Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale on igakuine sotsiaaltoetus hooldusvajadusega puudega lapse hooldamise eest.

  (2) Toetus määratakse 3- kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse hooldamisel.

  (3) Osalise hooldusvajaduse korral makstakse hooldajatoetust 50% hooldajatoetuse määrast.

  (4) Pideva/ulatusliku hooldusvajaduse korral makstakse hooldajatoetust 100% hooldajatoetuse määrast.

  (5) Hooldajatoetuse määra kinnitab Kastre Vallavolikogu.

§ 3.   Hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Hooldajatoetuse maksmiseks esitab käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 3 nimetatud isik vormikohase avalduse Kastre Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Avaldusele lisatakse olemasolul koopia:
  1) hooldaja ja puudega lapse isikut tõendavast dokumendist;
  2) puude määramise otsusest;
  3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaanist;
  4) eestkostjaks määramise kohtuotsusest või perekonnas hooldamise lepingust, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem või last kasvatava vanema abikaasa või elukaaslane.

  (3) Kui hooldajatoetust taotleb last kasvatava vanema abikaasa või elukaaslane, lisatakse taotlusele vanema nõusolek toetuse määramiseks last kasvatava vanema abikaasale või elukaaslasele.

  (4) Toetuse avalduse vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 4.   Hooldusvajadus ja selle hindamine

  (1) Hooldusvajadus on puudega lapse osaline või pidev kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadus.

  (2) Valla lastekaitsespetsialist külastab puudega lapse elukohta eesmärgiga hinnata hooldusvajadust ning hooldaja võimalusi tagada lapsele vajalikku kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet, s.h selgitab esitatud dokumentide ja hindamismetoodika alusel välja puudest tingitud lisakulutuste ulatuse. Vajadusel võib lastekaitsespetsialist konsulteerida hinnangu saamiseks teiste erialaspetsialistidega.

  (3) Hindamismetoodika vormi kinnitab vallavalitsus.

  (4) Lastekaitsespetsialist teeb vallavalitusele ettepaneku hooldajatoetuse määramiseks või sellest keeldumiseks.

§ 5.   Hooldajatoetuse määramine

  (1) Hooldajatoetuse maksmise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul pärast hooldusvajaduse hindamise läbiviimist ning tehakse teatavaks kümne päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.

  (2) Korralduses määratakse hooldusvajadus, hooldajatoetuse suurus või keelduva otsuse korral keeldumise põhjused.

  (3) Kui isik on määratud mitme puudega lapse hooldajaks, on tal õigus saada hooldajatoetust iga puudega lapse hooldamise eest.

  (4) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
  1) määratud puude lõpptähtajani või lapse täisealiseks saamiseni;
  2) hooldatava või hooldaja tähtajalise elamisloa lõpptähtajani.

  (5) Hooldajatoetust ei määrata:
  1) taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue;
  2) kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaalteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

§ 6.   Hooldajatoetuse maksmine ja maksmise lõpetamine

  (1) Hooldajatoetust makstakse perioodiliste maksetena igakuiselt taotluse esitamise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

  (2) Hooldajatoetus makstakse välja hiljemalt 25.kuupäevaks hooldaja arvelduskontole.

  (3) Kui tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse maksmise lõppemisel jätkub hooldaja õigustoetusele, jätkatakse toetuse maksmist:
  1) puude määramise kuust, kui taotleja on esitanud avalduse toetuse maksmise jätkamiseks koos puude määramise otsusega 30 päeva jooksul puude määramise otsuse vastuvõtmisest;
  2) elamisloa andmise kuust, kui taotleja on esitanud avalduse toetuse maksmise jätkamiseks koos kehtiva elamisloaga 30 päeva jooksul elamisloa saamisest.

  (4) Kui tähtajaliselt määratud toetuse maksmise jätkamiseks ei esitata avaldust 30 päeva jooksul vastava otsuse saamisest, jätkatakse toetuse maksmist avalduse esitamisele järgnevast kuust.

  (5) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse korralduse kehtetuks tunnistamisele järgnevast kuust.

§ 7.   Toetuse maksmise peatamine

  (1) Toetuse maksmine peatatakse kui hooldaja või hooldatav viibib järjest üle kahe kuu haiglaravil.

  (2) Toetuse maksmise peatamine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega, mis saadetakse hooldajale 10 päeva jooksul. Korralduses võib märkida hooldajatoetuse maksmise peatamise perioodi.

§ 8.   Toetuse maksmise lõpetamine

  Toetuse maksmine lõpetatakse maksmise aluseks olevate asjaolude äralangemisel, milleks on:
  1) hooldaja ja/või puudega lapse elukoha vahetus teise omavalitsusse;
  2) hoolduse korraldamisel muul viisil;
  3) lapsele keskmise puude määramine;
  4) hooldajale sügava või raske puude määramine;
  5) hooldusvajaduse vähenemine;
  6) puudega lapse või hooldaja surm;
  7) hooldaja ei täida korralduses määratud kohustusi või loobub nende täitmisest;
  8) raske või sügava puudega lapse 18-aastaseks saamisel.

§ 9.   Teavitamiskohustus

  (1) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud viivitamata teatama vallavalitsusele kirjalikult, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
  1) määratud hooldajatoetuse maksmise peatamise või lõpetamise;
  2) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

  (2) Lõikes 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist tehtud hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise otsused kehtivad korralduses märgitud kuupäevani või uue otsuse tegemiseni, kuid mitte kauem kui üks aastat käesoleva korra vastuvõtmisest.

  (2) Hooldajatoetuse määrad ühtlustatakse alates käesoleva määruse jõustumisest vastavalt Kastre Vallavolikogu kehtestatud hooldajatoetuse määradele.

  (3) Tunnistada kehtetuks:
  1) Haaslava Vallavolikogu 12.03.2009 määrus nr 3 “Hooldajatoetuse maksmise kord”;
  2) Mäksa Vallavolikogu 28.03.2016 määrus nr 15 “Puudega lapse hooldajatoetuse kord”;
  3) Võnnu Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 6 “Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord”.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Mati Möller
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json