SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Täisealisele isikule hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2018, 15

Täisealisele isikule hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 24.04.2018 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ning § 26 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra Kastre vallas.

  (2) Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet.

  (3) Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (4) Hooldatava ja hooldaja tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Kastre vallas. Erandina võib hooldajaks olla isik, kelle tegelik elukoht on Kastre vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalituses.

  (5) Hooldajaks võib olla isik, kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega ning kellel ei ole sügavat või rasket puuet. Erandina võib hooldajaks olla ülalpidamiskohustusega isik, kes ei saa töötada või töötab osalise töökoormusega hooldamise tõttu.

  (6) Kui hooldatav asub elama hoolduse seadmisel ülalpidamiskohustusega isiku elamispinnale ja hooldajaks määratakse ülalpidamiskohustusega isik, siis hooldaja tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht ei pea olema Kastre vallas.

§ 2.   Hooldajatoetus ja toetuse määr

  (1) Täisealise puudega isiku hooldajatoetus (edaspidi hooldajatoetus) on hooldaja või eeskostja toimetuleku soodustamiseks igakuiselt makstav rahaline toetus, mis määratakse hooldamisest tingitud ja hooldamisega seotud lisaväljaminekute osaliseks hüvitamiseks täisealise puudega isiku hooldajale.

  (2) Hooldajatoetuse määr jaguneb:
  1) osalise hooldusvajaduse korral 60% hooldajatoetuse määrast;
  2) pideva hooldusvajadusel korral 100% hooldajatoetuse määrast.

  (3) Hooldajatoetuse määra kehtestab Kastre Vallavolikogu.

§ 3.   Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele hooldatava ja hooldaja ühine vormikohane avaldus, isikut tõendavad dokumendid, hooldusvajadusega isiku puude määramise otsus, rehabilitatsiooniplaani olemasolul rehabilitatsiooniplaan ja/või eestkoste seadmise kohtumäärus.

  (2) Avalduse vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 4.   Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine

  (1) Taotluse menetlemisel külastab sotsiaaltööspetsialist hooldusvajadusega isiku elukohta eesmärgiga hinnata hindamismetoodika abil hooldusvajadust ning hooldaja võimalusi tagada hooldusvajadusega isikule vajalikku kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet.

  (2) Hindamismetoodika alusel jaotatakse hooldusvajadus:
  1) olulise kõrvalabi vajadus elukohas, s.t raskelt häiritud toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses;
  2) pideva/ulatusliku kõrvalabi vajadus elukohas, s.t suutmatus osaleda igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses või neid teostada.

  (3) Hindamismetoodikaga teeb sotsiaaltööspetsialist kindlaks hooldajaks määratava isiku sobivuse ja võime tagada hooldatavale abi ja toetus harjumuspärases elukeskkonnas toimetulekuks ning järelevalve.

  (4) Hindamismetoodika vormi kinnitab vallavalitsus.

  (5) Sotsiaalosakond teeb vallavalitsusele ettepaneku hooldaja määramiseks või sellest keeldumiseks, hooldajatoetuse määramiseks või sellest keeldumiseks.

§ 5.   Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

  (1) Hooldaja määramise või sellest keeldumise ja hooldajatoetuse määramise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus.

  (2) Korralduses määratakse hooldusvajadus, hooldaja, tema kohustused ja ülesanded ning hooldajatoetuse suurus või keelduva otsuse korral keeldumise põhjendused.

  (3) Isiku võib määrata hooldajaks kuni kahele hooldatavale, kui hooldatavad, kelle toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on raskelt häiritud või nad ei suuda neis osaleda või neid teostada, elavad samas eluruumis või lähestikku paiknevates eluruumides. Kui isik on määratud hooldajaks kahele isikule, on tal õigus saada hooldajatoetust iga hooldatava hooldamise eest.

  (4) Hooldaja ja hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
  1) hooldatava tähtajaliselt määratud puude lõpptähtajani;
  2) hooldatava või hooldaja tähtajalise elamisloa lõpptähtajani;
  3) tähtajatult määratud puudeastme korral seatakse hooldus tähtajaga kuni kolm aastat.

  (5) Vallavalitsus otsustab hooldajatoetuse määramise või mittemääramise 10 tööpäeva jooksul pärast hooldusvajaduse hindamise läbiviimist ning tehakse teatavaks 10 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.

§ 6.   Hooldajatoetuse maksmine ja maksmise lõpetamine

  (1) Hooldajatoetust makstakse alates korralduse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest.

  (2) Toetus makstakse välja hiljemalt 25. kuupäevaks hooldaja või eestkostja arvelduskontole.

  (3) Kui tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse maksmise lõppemisel jätkub hooldaja õigustoetusele, jätkatakse hooldajatoetuse maksmist:
  1) puude määramise kuust, kui taotleja on esitanud avalduse hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks koos puude määramise otsusega hiljemalt 30 päeva jooksul puude määramise otsuse vastuvõtmisest;
  2) elamisloa andmise kuust, kui taotleja on esitanud avalduse hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks koos kehtiva elamisloaga hiljemalt 30 päeva jooksul elamisloa saamisest.

  (4) Kui tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks ei esitata avaldust 30 päeva jooksul vastava otsuse saamisest, jätkatakse hooldajatoetuse maksmist avalduse esitamisele järgnevast kuust.

  (5) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse korralduse kehtetuks tunnistamisele järgnevast kuust.

§ 7.   Hooldajatoetuse maksmise peatamine

  (1) Hooldajatoetuse maksmine peatatakse:
  1) kui hooldaja või hooldatav viibib järjest üle kahe kuu haiglaravil;
  2) hooldaja surma korral kuni uue hooldaja määramiseni.

  (2) Hooldajatoetuse maksmise peatamine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega, mis saadetakse hooldajale või hooldatavale kümne päeva jooksul. Korralduses võib märkida hooldajatoetuse maksmise peatamise perioodi.

  (3) Hooldajatoetuse maksmise peatamise asjaolude äralangemisel jätkatakse vallavalitsuse korralduse alusel toetuse maksmist nende asjaolude äralangemisel jooksvast kuust.

§ 8.   Hoolduse lõpetamine

  Hooldus lõpetatakse hooldaja ja/või hooldatava avalduse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel. Hoolduse seadmise aluse äralangemise aluseks on:
  1) hooldaja, hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
  2) hoolduse korraldamisel muul viisil;
  3) hooldajale sügava või raske puude määramine;
  4) hooldusvajaduse vähenemine;
  5) hooldatava või hooldaja surm;
  6) hooldaja ei täida korralduses määratud kohustusi või loobub nende täitmisest.

§ 9.   Teavitamiskohustus

  (1) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud viivitamata teatama vallavalitusele kirjalikult, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
  1) hoolduse lõpetamise;
  2) määratud hooldajatoetuse maksmise peatamise või lõpetamise;
  3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

  (2) Lõikes 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist tehtud hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise otsused kehtivad korralduses märgitud kuupäevani või uue otsuse tegemiseni, kuid mitte kauem kui kaks aastat käesoleva korra vastuvõtmisest.

  (2) Hooldajatoetuse määrad ühtlustatakse alates käesoleva määruse jõustumisest vastavalt Kastre Vallavolikogu kehtestatud hooldajatoetuse määradele.

  (3) Tunnistada kehtetuks:
  1) Mäksa Vallavolikogu 25.01.2016 määrus nr 2 “Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord”.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Mati Möller
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json