HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Põlgaste Lasteaed Sinilill põhimäärus

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2018, 20

Põlgaste Lasteaed Sinilill põhimäärus

Vastu võetud 17.04.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Lasteasutuse nimetus

 (1) Lasteasutuse nimetus on Põlgaste Lasteaed Sinilill (edaspidi lasteaed).

 (2) Lasteaia asukoht on Saia tee 2, Põlgaste küla, Kanepi vald, Põlva maakond.

§ 2.  Lasteasutuse õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

 (1) Lasteaed on Kanepi Vallavalitsuse ( edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis võimaldab omandada koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

 (2) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest ning vallavalitsuse ja Kanepi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 3.  Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

 (1) Põhimääruse ja selle muudatused kehtestab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

 (2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks lasteaia hoolekogule (edaspidi hoolekogu) ja pedagoogilisele nõukogule.

§ 4.  Laste vastuvõtt ja lasteaiast väljaarvamine

 (1) Laste vastuvõtt ja nende väljaarvamine lasteaiast toimub Kanepi Vallavalitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

 (2) Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Kanepi valla haldusterritoorium. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda ka teiste omavalitsuste lapsi.

§ 5.  Lasteaia lahtiolekuajad

 (1) Lasteaed on aastaringselt tegutsev asutus, mille lahtioleku aja ja selle erisused otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

 (2) Õppe- ja kasvatustegevus toimub lasteaias viiel päeval nädalas (esmaspäevast reedeni).

 (3) Lasteaia ajutise sulgemise ruumide remondiks, personali puhkuse ajaks või muudel põhjustel otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul. Ajaks, kui lasteasutus on suletud, tagatakse lastele kohad sama teeninduspiirkonna mõnes teises lasteaias.

§ 6.  Pitsat ja sümboolika

  Lasteaed võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab lasteaia direktor käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist vallavalitsusega. Lasteaial võib olla oma logoga pitsat.

§ 7.  Keel

  Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles. Teises keeles võib õppe- ja kasvatustegevus lasteaias või lasteaia rühmas toimuda kohaliku omavalitsuse volikogu otsusel.

2. peatükk LASTEAIA STRUKTUUR NING ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 8.  Struktuur

 (1) Lasteaia koosseisus on vähemalt üks lasteaiarühm, laste arvu suurenemisel võib rühmi juurde moodustada.

 (2) Rühmad moodustab ja kinnitab lasteaia direktor oma käskkirjaga vastavalt vajadusele ja võimalustele juhindudes koolieelse lasteasutuse seadusest.

 (3) Sobitus- ja erirühmade loomise otsustab vallavalitsus direktori ettepanekul, mis on eelnevalt hoolekoguga kooskõlastatud.

 (4) Laste vähesusel võib ajutiselt rühmi ühendada.

 (5) Lasteaias võivad töötada huvialaringid. Huviringides võivad osaleda nii lasteaias käivad kui ka mittekäivad lapsed. Valla eelarvest rahastatavate huviringide osalustasu kehtestab vallavalitsus.

§ 9.  Õppekava ja õppeaasta

 (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteaia kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (3) Lasteaial on lasteaia tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning selle paikkonna, kus lasteaed asub, kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

 (4) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

 (5) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

§ 10.  Arengukava

 (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekoguga lasteaia arengukava.

 (2) Arengukavas määratakse:
 1) lasteaia arenduse põhisuunad ja –valdkonnad;
 2) tegevuskava kolmeks aastaks;
 3) arengukava uuendamise kord.

 (3) Arengukava kinnitab vallavolikogu.

§ 11.  Sisehindamine

 (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteasutuse tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteaia arengukava tegevuskava.

 (2) Lasteaia sisehindamisel analüüsitakse õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. Aruandes tuuakse välja lasteaia tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.

 (3) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab lasteaia direktor

 (4) Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteaia hoolekoguga ja lasteaia pidajaga ning aruande kinnitab lasteasutuse direktor.

 (5) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul.

§ 12.  Kodukord

  Lasteaia kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks hoolekogule. Kodukord on koostatud lasteaia ja lapse pere vahelise koostöö edendamiseks Kodukorda on kohustatud täitma lapsed, lasteasutuse töötajad ja lastevanemad.

3. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 13.  Lapsed

  Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 14.  Vanemad

 (1) Vanemal on õigus:
 1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
 4) osa võtta lasteaia üld- ja rühmakoosolekutest, laste- ja pereüritustest ning osaleda rühma tegevuses;
 5) kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda hoolekogu, direktori, vallavalitsuse või lasteaia üle riiklikku järelevalvet teostava organi poole;
 6) olla valitud hoolekogu liikmeks.

 (2) Vanem on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
 2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
 3) informeerima õpetajat või direktorit lapse haigusest ja puuduma jäämisest;
 4) katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud vallavolikogu poolt kehtestatud määras ja korras;
 5) tegema lasteaiaga koostööd lapse arenguks;
 6) teavitama direktorit lasteaiakohast loobumisest ja andmete muutumisest.

4. peatükk ÕPETAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 15.  Personal

 (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

 (2) Lasteaia personali koosseisu määrab direktor lähtuvalt haridus- ja teadusministri kinnitatud miinimumkoosseisust.

 (3) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab, samuti võtab vastutusele tööülesannete ja –kohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmise eest lasteaia direktor vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

§ 16.  Personali õigused ja kohustused

 (1) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb
vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteaia töötajatega.

 (2) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teenindus-piirkonnas elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

 (3) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteaia põhimääruse ning töösisekorraeeskirja, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas tööseadustega ning pedagoogide teenistust reguleerivate muude õigusaktidega.

 (4) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

 (5) Perosonal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on füüsilise, emotsionaalse, intellektuaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

 (6) Pedagoogi ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 17.  Direktor

 (1) Lasteaia tööd juhib direktor.

 (2) Lasteaia direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja kodukord ning juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

 (3) Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

 (4) Lasteaia direktor:
 1) kannab vastutust lasteaia arengu ja eelarve vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
 2) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
 3) kinnitab lasteaia tegevus- ja päevakava, lasteaia õppekava, võttes arvesse pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu arvamuse;
 4) kontrollib päevakavast, toitlustamis-, tervisedendus- ja tervisekaitsenõuetest kinnipidamist ning vastutab nende täitmise eest;
 5) kehtestab lasteaia sisehindamise läbiviimise korra;
 6) tegutseb lasteaia nimel ja esindab lasteaeda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi-ja omavalitsusasutustes, suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 7) korraldab lasteaia valduses oleva vara valdamist ja kasutamist;
 8) vastutab valla raamatupidamisele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
 9) kinnitab personali ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
 10) kinnitab lasteaia struktuuri, töötajate koosseisu ja töötasud;
 11) moodustab ja komplekteerib lasteaia rühmad ning kehtestab nende tööaja;
 12) annab oma pädevuse piires lasteaia töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 13) koostab ja esitab kooskõlastatult hoolekoguga lasteaia eelarve projekti valla õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel;
 14) korraldab lasteaiale saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist.

 (5) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mis kuulutatakse välja ja viiakse läbi vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

 (6) Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab ja lõpetab vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

 (7) Lasteaia direktori äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

§ 18.  Pedagoogiline nõukogu

 (1) Lasteaial on pedagoogiline nõukogu, kuhu kuuluvad kõik lasteaia pedagoogid ja tugispetsialistid.

 (2) Pedagoogilise nõukogu ülesandeks on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks ettepanekute tegemine.

 (3) Pedagoogiline nõukogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras. Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

§ 19.  Hoolekogu

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia töötajatega.

 (2) Hoolekogu:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) osaleb lasteaia arengukava koostamisel;
 3) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
 4) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 5) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 6) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 7) kinnitab lasteaia direktori ettepanekul õpetajate vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 8) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse direktori ettepanekul;
 9) otsustab teiste õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (3) Hoolekogu moodustatakse ja tegutseb vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel.

 (4) Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue
hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

6. peatükk LASTEAIA VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 20.  Vara ja finantseerimine

 (1) Lasteaia vara moodustavad talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud
rahalised vahendid, maa, ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Lasteaia valduses olev vara on Kanepi valla omand.

 (3) Lasteaed kasutab ja valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt vallavolikogu
kehtestatud korrale ning tagab selle sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku
majandamise.

 (4) Lasteaia rahastamine toimub riigieelarve ja vallaeelarve vahenditest, fondidest, juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtannetustest ning vanemate poolt kaetavast osast.

 (5) Lasteaial on oma eelarve Kanepi valla eelarve osana.

 (6) Lasteaed võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Lasteaia direktor peab eraldisest ja annetusest teavitama vallavalitsust.

 (7) Lasteaial on õigus osutada tasulisi teenuseid (ruumide üürimine, tasulised ringid lastele, lastevanemate koolitus jne) vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

 (8) Lasteaed kasutab vallavalitsuse pangakontosid, mis kuuluvad kontsernikonto koosseisu.

 (9) Lasteaia raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 21.  Järelevalve ja aruandlus

 (1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja
Teadusministeerium.

 (2) Lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teostab
järelevalvet (sealhulgas teenistuslikku järelevalvet) vallavalitsus.

 (3) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja
tähtaegadel.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 22.  Lasteaia ümberkorraldamine, ümerkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Lasteaia korraldab ja kujundab ümber või lõpetab vallavolikogu otsusel vallavalitsus.

 (2) Lasteaia ümberkorraldamise või ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, lasteaeda ja vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

 (3) Lasteia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaia teenuse kasutamist teises lasteaias.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.  Määruse jõustumine

 (1) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 29.04.2013 määrus nr 9 “Põlgaste lasteaia põhimäärus”.

 (2) Määrus avaldatakse Riigi Teatajas ja jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist.

Kaido Kõiv
volikogu esimees