HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Krootuse Lasteaed Pesapuu põhimäärus

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2018, 22

Krootuse Lasteaed Pesapuu põhimäärus

Vastu võetud 17.04.2018 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Lasteasutuse nimetus ja asukoht

  (1) Lasteasutuse nimetus on Krootuse Lasteaed Pesapuu (edaspidi lasteaed).

  (2) Lasteaia asukoht on Kooli 1, Krootuse, Kanepi vald, Põlva maakond.

§ 2.   Lasteasutuse õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

  (1) Lasteasutus on lasteaed.

  (2) Lasteaed on Kanepi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) asutuseks olev haridusasutus, mis võimaldab omandada koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

  (3) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest ning vallavalitsuse ja Kanepi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  (1) Lasteaia põhimääruse kinnitab, seda muudab ja täiendab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

  (2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks lasteaia hoolekogule (edaspidi hoolekogu) ja pedagoogilisele nõukogule.

§ 4.   Teeninduspiirkond ja laste vastuvõtu kord

  (1) Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Kanepi vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda.

  (2) Laste vastuvõtt ja nende väljaarvamine lasteaiast toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 5.   Lasteaia lahtiolekuajad

  (1) Lasteaed on aastaringselt tegutsev asutus, mille lahtioleku aja ja selle erisused otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (2) Õppe- ja kasvatustegevus toimub lasteaias viiel päeval nädalas (esmaspäevast reedeni).

  (3) Lasteaia ajutise sulgemise ruumide remondiks, personali puhkuse ajaks või muudel põhjustel otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul. Ajaks, kui lasteasutus on suletud, tagatakse lastele kohad sama teeninduspiirkonna mõnes teises lasteaias.

§ 6.   Keel

  Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles. Teises keeles võib õppe- ja kasvatustegevus lasteaias või lasteaia rühmas toimuda kohaliku omavalitsuse volikogu otsusel.

§ 7.   Lasteaia sümboolika

  Lasteaed võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab lasteaia direktor käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist vallavalitsusega. Lasteaial võib olla oma logoga pitsat.

2. peatükk LASTEAIA STRUKTUUR NING ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 8.   Struktuur

  (1) Lasteaias on sõime- ja lasteaiarühmad ning vajadusel liit-, sobitus- ja erirühmad.

  (2) Rühmad moodustab ja kinnitab lasteaia direktor oma käskkirjaga vastavalt vajadusele ja võimalustele, juhindudes koolieelse lasteasutuse seadusest.

  (3) Sobitus- ja erirühmade loomise otsustab vallavalitsus direktori ettepanekul.

  (4) Laste vähesusel võib ajutiselt rühmi ühendada.

  (5) Lasteaias võivad töötada huvialaringid. Huviringides võivad osaleda nii lasteaias käivad kui ka mittekäivad lapsed. Valla eelarvest rahastatavate huviringide osalustasu kehtestab vallavalitsus.

§ 9.   Õppekava ja õppeaasta

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia õpetajad, kaasates vanemaid. Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteaial on lasteaia tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning selle paikkonna, kus lasteaed asub, kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

  (4) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (5) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

§ 10.   Arengukava

  (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava.

  (2) Arengukavas määratakse:
  1) lasteaia arenduse põhisuunad ja –valdkonnad;
  2) tegevuskava kolmeks aastaks;
  3) arengukava uuendamise kord.

  (3) Arengukava kinnitab vallavolikogu.

§ 11.   Sisehindamine

  (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteasutuse tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteaia arengukava tegevuskava.

  (2) Lasteaia sisehindamisel analüüsitakse õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. Aruandes tuuakse välja lasteaia tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.

  (3) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab lasteaia direktor.

  (4) Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteaia hoolekoguga ja lasteaia pidajaga ning aruande kinnitab lasteasutuse direktor.

  (5) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul.

§ 12.   Kodukord

  Lasteaia kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks hoolekogule. Kodukord on koostatud lasteaia ja lapse pere vahelise koostöö edendamiseks Kodukorda on kohustatud täitma lapsed, lasteasutuse töötajad ja lastevanemad.

3. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 13.   Lapse õigused ja kohustused

  Lapsel on õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt arendavale tervislikule keskkonnale ja päevakavale ning eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  2) võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise;
  3) saada õpetajate igakülgset abi ja toetust alushariduse omandamisel.

§ 14.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  4) osa võtta lasteaia üld- ja rühmakoosolekutest, laste- ja pereüritustest ning osaleda rühma tegevuses;
  5) kasvatamist ja õpetamist puudutavate küsimuste korral pöörduda hoolekogu, direktori, vallavalitsuse või lasteaia üle haldusjärelevalvet teostava organi poole;
  6) olla valitud hoolekogu liikmeks.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
  3) informeerima õpetajat või direktorit lapse erivajadustest ja puuduma jäämisest;
  4) katma lapse toidukulu ja õppekulu vallavolikogu poolt kehtestatud määras ja korras;
  5) tegema lasteaiaga koostööd lapse arenguks;
  6) teavitama direktorit lasteaiakohast loobumisest ja andmete muutumisest.

4. peatükk PERSONAL JA JUHTIMINE 

§ 15.   Personal

  (1) Lasteaia töötajad on pedagoogid, tugispetsialistid, lasteaia majandamist tagavad ja pedagooge abistavad töötajad.

  (2) Lasteaia personali koosseisu määrab direktor lähtuvalt haridus- ja teadusministri kinnitatud miinimumkoosseisust.

  (3) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab, samuti võtab vastutusele tööülesannete ja –kohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmise eest lasteaia direktor vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

§ 16.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias.

  (2) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (3) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteaia põhimääruse, töökorralduse reeglite ja personali ametijuhendite ning töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (4) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (5) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on füüsilise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (6) Pedagoogi ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

§ 17.   Direktor

  (1) Lasteaia tööd juhib direktor.

  (2) Lasteaia direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja kodukord ning juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

  (3) Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

  (4) Lasteaia direktor:
  1) kannab vastutust lasteaia arengu ja eelarve vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  3) kinnitab lasteaia tegevus- ja päevakava, lasteaia õppekava, võttes arvesse pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu arvamuse;
  4) kontrollib päevakavast, toitlustamis-, tervisedendus- ja tervisekaitsenõuetest kinnipidamist ning vastutab nende täitmise eest;
  5) kehtestab lasteaia sisehindamise läbiviimise korra;
  6) tegutseb lasteaia nimel ja esindab lasteaeda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi-ja omavalitsusasutustes, suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  7) korraldab lasteaia valduses oleva vara valdamist ja kasutamist;
  8) vastutab valla raamatupidamisele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
  9) kinnitab personali ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  10) kinnitab lasteaia struktuuri, töötajate koosseisu ja töötasud;
  11) moodustab ja komplekteerib lasteaia rühmad ning kehtestab nende tööaja;
  12) annab oma pädevuse piires lasteaia töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  13) koostab ja esitab kooskõlastatult hoolekoguga lasteaia eelarve projekti valla õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel;
  14) korraldab lasteaiale saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist.

  (5) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mis kuulutatakse välja ja viiakse läbi vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (6) Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab ja lõpetab vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

  (7) Lasteaia direktori äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

§ 18.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Lasteaial on pedagoogiline nõukogu, kuhu kuuluvad kõik lasteaia pedagoogid ja tugispetsialistid.

  (2) Pedagoogilise nõukogu ülesandeks on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks ettepanekute tegemine.

  (3) Pedagoogiline nõukogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras. Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

§ 19.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia töötajatega.

  (2) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) osaleb lasteaia arengukava koostamisel;
  3) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
  4) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  5) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  6) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  7) kinnitab lasteaia direktori ettepanekul õpetajate vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  8) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse direktori ettepanekul;
  9) otsustab teiste õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (3) Hoolekogu moodustatakse ja tegutseb vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel.

  (4) Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue
hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

5. peatükk LASTEAIA VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 20.   Vara ja finantseerimine

  (1) Lasteaia vara moodustavad talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud
rahalised vahendid, maa, ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Lasteaia valduses olev vara on Kanepi valla omand.

  (3) Lasteaed kasutab ja valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt vallavolikogu
kehtestatud korrale ning tagab selle sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku
majandamise.

  (4) Lasteaia rahastamine toimub riigieelarve ja vallaeelarve vahenditest, fondidest, juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtannetustest ning vanemate poolt kaetavast osast.

  (5) Lasteaial on oma eelarve Kanepi valla eelarve osana.

  (6) Lasteaed võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Lasteaia direktor peab eraldisest ja annetusest teavitama vallavalitsust.

  (7) Lasteaial on õigus osutada tasulisi teenuseid (ruumide üürimine, tasulised ringid lastele, lastevanemate koolitus jne) vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (8) Lasteaed kasutab vallavalitsuse pangakontosid, mis kuuluvad kontsernikonto koosseisu.

  (9) Lasteaia raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 21.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja
Teadusministeerium.

  (2) Lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teostab
järelevalvet (sealhulgas teenistuslikku järelevalvet) vallavalitsus.

  (3) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja
tähtaegadel.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 22.   Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia korraldab ja kujundab ümber või lõpetab vallavolikogu otsusel vallavalitsus.

  (2) Lasteaia ümberkorraldamise või ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, lasteaeda ja vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

  (3) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaia teenuse kasutamist teises lasteaias.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kõlleste Vallavolikogu 27.11.2015 määrus nr 8 „Krootuse lasteaia põhimäärus“ ja Kõlleste Vallavolikogu 12.10.2013 määrus nr 8 „Krootuse Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Kõiv
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json