SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Matusetoetuse maksmise kord

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2018, 35

Matusetoetuse maksmise kord

Vastu võetud 19.12.2017 nr 8
RT IV, 29.12.2017, 474
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.04.2018RT IV, 03.05.2018, 1706.05.2018, rakendatakse alates 01.05.2018.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab Kastre valla eelarvest matusetoetuse saamise tingimused ning määramise ja maksmise korra.

§ 2.   Vallaeelarvest makstav matusetoetus ja selle saamise õigus

  (1) Matusetoetus on Kastre valla eelarvest makstav ühekordne sotsiaaltoetus (edaspidi matusetoetus) matusekulude osaliseks kompenseerimiseks.

  (2) Matusetoetust makstakse isiku surma korral, kelle viimaseks elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel oli Kastre vald.

  (3) Matusetoetust ei maksta teadmata kadunud isiku surnuks tunnistamise korral.

§ 3.   Matuse korraldamise kulud

  Matuse korraldamise kulud on surnu transportimise, tuhastamise või matmise kulud.

§ 4.   Matusetoetuse taotlemine

  (1) Matusetoetust võib taotleda surnu abikaasa, sugulane või muu füüsiline või juriidiline isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud (edaspidi matusekorraldaja).

  (2) Matusetoetuse saamiseks esitab matusekorraldaja Kastre Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku vormikohase taotluse vastavalt käesoleva määruse lisale (lisa).

  (3) Matusekorraldaja on kohustatud lisaks taotlusele esitama vallavalitsusele:
  1) surmateatise /tõendi koopia;
  2) vajadusel muud asjakohased dokumendid.

§ 5.   Matusetoetuse määr

  Matusetoetuse määr on 250 eurot.
[RT IV, 03.05.2018, 17 - jõust. 06.05.2018, rakendatakse alates 01.05.2018.]

§ 6.   Matusetoetuse määramine

  (1) Matusetoetuse määramise otsuse teeb vallavalitsuse volitatud ametnik (edaspidi volitatud ametnik).

  (2) Matusetoetus määratakse, kui matusetoetuse taotlus on esitatud kahe kuu jooksul surmapäevast arvates.

§ 7.   Matusetoetuse määramise otsus

  (1) Volitatud ametnik teeb otsuse matusetoetuse määramise või määramata jätmise kohta hiljemalt matusetoetuse taotlemiseks vajalike dokumentide saamise päevale järgneval tööpäeval.

  (2) Matusetoetuse määramata jätmisest teatatakse matusetoetuse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise kuupäevast arvates, märkides ära keeldumise põhjuse.

§ 8.   Matusetoetuse määramata jätmise alused

  Matusetoetust ei määrata, kui:
  1) käesoleva määrusega kehtestatud nõudeid ei ole täidetud;
  2) käsitletava surmajuhtumi korral on matusetoetus juba eelnevalt määratud.

§ 9.   Matusetoetuse maksmine

  (1) Matusetoetus makstakse välja matusekorraldaja pangakontole kolme tööpäeva jooksul matusetoetuse määramise otsuse tegemisest arvates.

  (2) Sularahas makstakse matusetoetus välja erandkorras matusekorraldaja põhjendatud avalduse alusel, kohe pärast matusetoetuse määramise kohta otsuse tegemist või mõnel muul kokkulepitud ajal.

§ 10.   Vaidluste lahendamine

  Isik, kes leiab, et matusetoetuse määramisel või määramata jätmisel on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 11.   Matusetoetuse tagasinõudmine

  Matusetoetust saanud isiku poolt teadlikult valeandmete esitamise tõttu alusetult makstud matusetoetus nõutakse tagasi vallavalitsuse põhjendatud otsuse alusel. Otsusest teavitatakse viie tööpäeva jooksul matusetoetust saanud isikut ning tehakse ettepanek alusetult makstud toetussumma tagasimaksmises. Kui kokkuleppele ei jõuta, on vallavalitsusel õigustäitevmenetluse korras teadlikult valeandmeid esitanud isikult talle alusetult makstud matusetoetuse summa tagasi nõuda.

§ 12.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2018. a.

Lisa Toetuse taotluse blankett

/otsingu_soovitused.json