Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2018, 36

Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord

Vastu võetud 18.04.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse korralduse seaduse § 37² lõike 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord ning Saarde vallast sõltuvatelt üksustelt eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni saamiseks andmete esitamise tähtaeg ja kord.

§ 2.   Arengukava koostamine, muutmine ja menetlemine

  (1) Arengukava koostamine ja muutmine algatatakse vallavolikogu otsusega.

  (2) Vallavalitsus informeerib avalikkust arengukava koostamise või muutmise algatamisest valla veebilehel.

  (3) Kõigil on õigus esitada ettepanekuid arengukava koostamiseks või muutmiseks. Vajadusel korraldab vallavalitsus koostöös volikogu arenguküsimustega tegeleva komisjoniga arutelusid töörühmades.

  (4) Valla ametiasutuse hallatavad asutused, sõltuvad üksused esitavad vallavalitsusele kuu aja jooksul arvates arengukava koostamise või muutmise algatamisest ettepanekud arengukava osas.

  (5) Iga-aastase arengukava läbivaatamise otsuse eelnõu, kus kajastatakse arengukava täitmist, avalikkuse poolt esitatud ettepanekuid ning muutmise vajadust koos arengukava täitmise aruandega, esitatakse vallavalitsuse poolt volikogu istungile I lugemisele hiljemalt augustikuus.

  (6) Valla arengukava osaks on investeeringute kava. Investeeringute kava koosneb valla arengukavale vastavatest arengueesmärkidest ja ülesannetest, neile vastavatest investeerimisprojektide nimistust, mis on jaotatud aastate lõikes vastavalt nende kavandatavale teostamise ajale. Investeeringute kavas näidatakse ka kavandatud tegevuste hinnangulised maksumused, finantseerimisallikad ja teostajad. Investeeringute kava peab olema kooskõlas eelarvestrateegiaga.

  (7) Arengukava või selle muutmise eelnõu avalikustatakse pärast esimest lugemist vähemalt seadusega nõutud tähtajaks vallakantseleis ning valla veebilehel ja tagatakse eelnõu paberkujul kättesaadavus valla raamatukogudes, haruraamatukogudes ning teeninduskeskustes.

  (8) Arengukava või selle eelnõu kohta tehtud ettepanekud esitab vallavalitsus koos oma seisukohaga volikogu arenguküsimustega tegelevale komisjonile, kes korraldab avalikul koosolekul ettepanekute läbivaatamise ja kujundab iga ettepaneku osas oma seisukoha.

  (9) Komisjoni koosolekul heakskiidu leidnud ettepanekute alusel teeb vallavalitsus valla arengukava või selle muutmise eelnõus vastavad täiendused ja parandused ning esitab eelnõu volikogule kinnitamiseks hiljemalt septembrikuus.

  (10) Arengukava võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja valla põhimääruses kehtestatud korras.

§ 3.   Eelarvestrateegia koostamine, muutmine ja menetlemine

  (1) Eelarvestrateegia koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 sätestatud korras.

  (2) Valla ametiasutuse hallatavad asutused ja kogukonnakogud esitavad vallavalitsusele hiljemalt 31. maiks ettepanekud eelarvestrateegia täiendamiseks.

  (3) Saarde vallast sõltuvad üksused esitavad vallavalitsusele hiljemalt 31. augustiks ülevaate oma majandusolukorrast ning rahandusministri kehtestatud vormil arvnäitajad, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra arvutamiseks.

  (4) Vallavalitsus esitab eelarvestrateegia eelnõu vallavolikogule koos arengukava muutmise eelnõuga septembrikuu volikogu istungile. Arengukava muutmise eelnõu ja eelarvestrateegia eelnõu peavad olema omavahel kooskõlas.

  (5) Eelarvestrateegiat muudetakse, menetletakse ning võetakse vastu kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses kehtestatud korras.

§ 4.   Arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine ja avalikustamine

  (1) Volikogu kinnitab arengukava ja eelarvestrateegia määrusega hiljemalt iga aasta 15. oktoobriks. Arengukava ja eelarvestrateegia peavad olema vastu võetud enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist.

  (2) Arengukava ja eelarvestrateegia koos volikogu alatiste komisjonide ja volikogu istungite protokollidega avaldatakse Saarde valla veebilehel http://saarde.kovtp.ee seitsme tööpäeva jooksul arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmisest arvates.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Saarde Vallavolikogu 07.03.2014 määrus nr 6 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ (RT IV, 29.03.2014, 7) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json