KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tartu linna kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2018, 55

Tartu linna kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 23.04.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõigete 1 ja 5 alusel.

§ 1.   Tartu linna kriisikomisjon

  (1) Tartu linna kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimisalaste tegevuste koordineerimiseks Tartu linna haldusterritooriumil.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimees on Tartu linnapea.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab linnapea käskkirjaga.

§ 3.   Komisjoni esimehe pädevus

  (1) Komisjoni esimees:
  1) esindab komisjoni;
  2) juhib komisjoni tööd;
  3) kutsub kokku komisjoni koosoleku;
  4) kutsub vajaduse korral komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;
  5) korraldab koostöös päästeasutusega komisjoni liikmetele kriisireguleerimisalast koolitust.

  (2) Komisjoni esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid komisjoni aseesimees.

§ 4.   Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
  1) koordineerib kriisireguleerimist Tartu linnas;
  2) koostab kriisikomisjoni järgmise aasta tööplaani ja esitab selle Lõuna-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 1. detsembriks;
  3) esitab Lõuna-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 15. jaanuariks kokkuvõtte Tartu linna kriisikomisjoni eelmise aasta tegevusest;
  4) abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamisel;
  5) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahetuse korraldamisel ning täidab eriolukorra juhi antud ülesandeid;
  6) analüüsib hädaolukordadeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist ning hädaolukorras kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 sätestatud ülesannete ja pädevuse toimimist Tartu linnas;
  7) abistab Politsei- ja Piirivalveametit hädaolukorras evakuatsiooni läbiviimisel;
  8) koordineerib Tartu linna kriisireguleerimisõppuse korraldamist;
  9) teeb kriisireguleerimisalast koostööd pädevate riigiasutuste ja teiste kriisikomisjonidega;
  10) teeb ettepanekuid kriisireguleerimisalaste analüüside läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  11) teeb ettepanekuid hädaolukorra lahendamiseks vajalike ressursside planeerimiseks ja kasutuselevõtuks;
  12) teeb ettepanekuid asutustele ja Lõuna-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile hädaolukordadeks valmistumise, lahendamise, elanikkonnakaitse ja elutähtsate teenuste toimepidevuse ning turvalisuse korraldamise kohta Tartu linna haldusterritooriumil;
  13) täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

§ 5.   Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) moodustada komisjoni eesmärkide täitmiseks töögruppe ja kaasata eksperte;
  2) saada komisjoni tööks vajalikku informatsiooni asutustelt, ettevõtjatelt, ühingutelt, eraisikutelt jms;
  3) saada riigiasutustelt kriisireguleerimisalast nõustamist.

§ 6.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni tööd juhib ja koosolekut juhatab komisjoni esimees.

  (2) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjon võib vajadusel kasutada ka muid töövorme (kirjalike teadete edastamine, otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata jms).

  (3) Komisjoni korralised istungid toimuvad kinnitatud tööplaani kohaselt, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (4) Komisjoni erakorralised istungid kutsub vajadusel kokku komisjoni esimees.

  (5) Komisjoni istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla juhataja ja protokollija.

§ 7.   Komisjoni koordinaator

  Komisjoni koordinaator:
  1) teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ning võimaldab tutvuda arutusele tulevate materjalidega üldjuhul hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist;
  2) protokollib komisjoni koosolekuid ning vormistab protokollid kolme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist ning edastab need komisjoni liikmetele;
  3) peab arvestust komisjoni liikmete ja nende esindajate andmete, sh kontaktandmete kohta ja teeb vajadusel komisjoni liikmetele järelepärimisi nende täpsustamiseks;
  4) täidab muid komisjoni esimehe ja aseesimehe antavaid ülesandeid.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tartu Linnavalitsuse 12. oktoobri 2010. a määrus nr 23 "Tartu linna kriisikomisjoni põhimääruse kehtestamine" tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Klaas
linnapea

Jüri Mölder
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json