KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Viljandi valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Viljandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2018, 73

Viljandi valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 25.04.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lg 5 alusel.

§ 1.   Kriisikomisjoni moodustamine ja eesmärk

  (1) Moodustada Viljandi valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon), mis on Viljandi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) alatine komisjon.

  (2) Komisjoni eesmärk on kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamine Viljandi valla haldusterritooriumil.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest (edaspidi Komisjoni põhimäärus).

  (2) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse vallakantselei.

  (3) Komisjoni põhimääruse kehtestab ja selles teeb muudatusi vallavalitsus.

  (4) Komisjoni põhimääruse muutmise eelnõu kooskõlastatakse Lõuna päästekeskusega (edaspidi päästekeskus).

§ 3.   Komisjoni ülesanded

  (1) Komisjon:
  1) tutvub oma tegevuspiirkonda puudutavate hädaolukorra riskianalüüside ja hädaolukorra lahendamise plaanidega;
  2) omab ülevaadet Viljandi valla haldusterritooriumil olevate hädaolukorra ja/või üldhuviteenuste katkestuste lahendamiseks vajalikest ressurssidest;
  3) jälgib ohutuse ja turvalisuse tagamise riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavates asutustes;
  4) esitab ettepanekud vallavalitsusele kriisireguleerimisalaste analüüside läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  5) tutvub vallavalitsuse korraldatava elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra tagajärgede leevendamiseks tehtava riskikommunikatsiooniga ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
  6) esitab ettepanekud hädaolukordade ennetamise tegevusteks;
  7) teeb kriisireguleerimisalast koostööd riigiasutuste ja teiste kriisikomisjonidega;
  8) tutvub vallavalitsuse valmisolekuga viia koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga oma haldusterritooriumil läbi evakuatsiooni ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
  9) koostab kriisikomisjoni järgmise aasta tööplaani ja esitab selle regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 1. detsembriks;
  10) osaleb koostöös päästekeskusega kriisireguleerimisõppuse kava koostamisel;
  11) esitab regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 15. jaanuariks kokkuvõtte kriisikomisjoni eelmise aasta tegevustest.

  (2) Komisjoni hädaolukorra lahendamise ülesanded:
  1) abistab hädaolukorra juhti hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab hädaolukorra juhi antud ülesandeid;
  2) abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamisel;
  3) abistab Politsei- ja Piirivalveametit hädaolukorras evakuatsiooni läbiviimisel;
  4) abistab Viljandi valla haldusterritooriumil hädaolukorra järgsete taastamistööde, kahjude hindamise ja kulude arvestuse korraldamisel.

§ 4.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimees on vallavanem.

  (2) Komisjoni esimees nimetab komisjoni aseesimehe.

  (3) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (4) Komisjoni koosseisu kinnitab vallavanem käskkirjaga.

§ 5.   Komisjoni esimehe pädevus

  Komisjoni esimees:
  1) esindab komisjoni omavalitsusüksuse-, riigi- ja valitsusasutustes;
  2) kutsub kokku komisjoni koosolekud;
  3) kutsub vajaduse korral komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;
  4) korraldab komisjoni liikmetele kriisireguleerimise alaseid koolitusi.

§ 6.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolek.

  (2) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (3) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad kinnitatud tööplaani kohaselt.

  (4) Komisjoni töökord on analoogne Viljandi valla põhimääruses sätestatud vallavolikogu komisjoni töökorraga.

§ 7.   Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab vallavalitsus.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Viljandi Vallavalitsuse 29.04.2014 määrus nr 7 „Viljandi valla kriisikomisjoni põhimäärus“;
  2) Kolga-Jaani Vallavalitsuse 30.03.2010 määrus nr 3 „Kolga-Jaani valla kriisikomisjoni põhimäärus“;
  3) Tarvastu Vallavalitsuse 31.03.2010 määrus nr 3 „Tarvastu valla kriisikomisjoni põhimäärus“.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Alar Karu
vallavanem

Anneli Lihulinn
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json