HaridusKool

Teksti suurus:

Türi valla koolide õpilastele õppetoetuste määramise alused ja maksmise kord

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2018, 75

Türi valla koolide õpilastele õppetoetuste määramise alused ja maksmise kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse lähtudes haldusmenetluse seaduse § 90 lõikest 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 5.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse alused ja kord Türi valla eelarvest Türi valla kooli õpilasele õppetoetuse maksmiseks.

§ 2.   Õppetoetuse mõiste ja eesmärk

  Õppetoetus on Türi valla kooli õpilasele individuaalsete saavutuste eest makstav rahaline toetus, mille eesmärk on tunnustada aineolümpiaadidel ja valdkondlikel konkurssidel edukalt võistelnuid.

§ 3.   Õppetoetust saama õigustatud õpilane

  Õppetoetust makstakse põhikoolis alates teisest kooliastmest ning muusikakooli ja gümnaasiumi õpilastele, kes vastavad määruse §-s 4 sätestatud tingimustele.

§ 4.   Õppetoetuse määramine

  (1) Aineolümpiaadidel võistelnud üldhariduskooli õpilasele määratakse ja makstakse ühekordset õppetoetust järgmiselt:
  1) maakondlikul aineolümpiaadil 1. koha saavutanule 45 eurot, 2. koha saavutanule 35 eurot ja 3. koha saavutanule 25 eurot;
  2) vabariiklikul aineolümpiaadil 1. koha saavutanule 100 eurot, 2. koha saavutanule 75 eurot ja 3. koha saavutanule 65 eurot;
  3) vabariiklikul aineolümpiaadil 4. - 10. koha saavutanule 40 eurot;
  4) rahvusvahelisel aineolümpiaadil 1. - 6. koha saavutanule 200 eurot.

  (2) Valdkondlikul konkursil võistelnud üldhariduskooli õpilasele määratakse ja makstakse ühekordset õppetoetust järgmiselt:
  1) maakondlikul konkursil 1. koha saavutanule 45 eurot;
  2) vabariiklikul konkursil 1. koha saavutanule 50 eurot, 2. koha saavutanule 40 eurot ja 3. koha saavutanule 30 eurot.

  (3) Türi Muusikakooli õpilasele, kes osales edukalt valdkondlikul konkursil, määratakse ja makstakse õppetoetust järgmiselt:
  1) regioonikonkursil 1. koha saavutanule 45 eurot, 2. koha saavutanule 35 eurot ja 3. koha saavutanule 25 eurot;
  2) vabariiklikul konkursil 1. koha saavutanule 75 eurot, 2. koha saavutanule 65 eurot ja 3. koha saavutanule 55 eurot;
  3) vabariiklikul konkursil 4. -10. koha saavutanule 40 eurot;
  4) rahvusvahelisel konkursil 1.-3. koha saavutanule 130 eurot ja 4.-6. koha saavutanule 100 eurot.

  (4) Käesolevas paragrahvis nimetatud toetusi määratakse ja makstakse ühel korral õppeaastas haridus- ja teadusministri sätestatud õppeperioodi lõpus.

§ 5.   Õppetoetuse maksmise kord

  (1) Õppetoetuste saajad selgitab määruses sätestatud alustel ja korras välja vastava õppeasutuse juht hiljemalt õppeaasta õppeperioodi lõpuks.

  (2) Õppetoetuse määramisest teavitab kool õppetoetuse saaja seaduslikku esindajat või täisealist õppetoetuse saajat määruse lisas kinnitatud teatisega ning vastutab teatise teise osa tagastamise eest õppeasutusele (lisad 1 ja 2).

  (3) Ühe nädala jooksul alates õppetoetuse määramisest esitab õppeasutuse juht Türi Vallavalitsusele taotluse Türi valla eelarvest õppetoetuste väljamaksmiseks. Taotlusele lisatakse ärakiri õppeasutuse juhi käskkirjast õppetoetuse määramise kohta ning täisealise õppetoetuse saaja või alaealise õppetoetuse saaja seadusliku esindaja kinnitused toetuse väljamaksmise kohta.

  (4) Õigusakti eelnõu Türi valla eelarvest õppetoetuste väljamaksmiseks koostab Türi Vallavalitsuse haridus-, kultuuri ja sotsiaalosakond kahe nädala jooksul alates taotluse registreerimisest Türi Vallavalitsuse dokumendiregistris.

  (5) Õppetoetus makstakse toetust saama õigustatud isikule Türi Vallavalitsuse korralduse alusel kas toetuse saaja või tema seadusliku esindaja pangakontole.

§ 6.   Vastutus

  (1) Õppetoetuse määramise, määramise tähtaegadest kinnipidamise ja toetuse saajate nimekirja õigsuse eest vastutab õppeasutuse juht.

  (2) Õppetoetuse väljamaksmise eest vastutavad Türi Vallavalitsus kui täitevorgan ning Türi Vallavalitsus kui ametiasutus.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Lähtudes haldusreformi seaduse § 16 lõikest 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikest 41, tunnistada kehtetuks Türi Vallavolikogu 28. novembri 2012 määrus nr 29 „Türi valla koolide õpilastele õppetoetuse määramise alused ja maksmise kord“ (RT IV, 19.12.2012, 19).

Andrus Eensoo
volikogu esimees

Lisa 1 Õppetoetuse määramise teatis alaealisele

Lisa 2 Õppetoetuse määramise teatis täisealisele

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json