Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Türi vallas

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2018, 76

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Türi vallas

Vastu võetud 26.04.2018 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Türi valla haldusterritooriumil nõuded avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamisest teatamiseks ning ürituse pidamiseks nõuded ürituse korraldajale.

  (2) Määrusega ei reguleerita spordiürituse ja avaliku koosoleku korraldamist.

  (3) Määrus on korrakaitseseaduse rakendusakt ning määruses kasutatakse mõisteid korrakaitseseaduse tähenduses.

§ 2.   Ürituse korraldaja

  (1) Ürituse korraldaja määruse mõistes on isik, isikute ühendus või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes organiseerib avalikku üritust ning võtab sellega ka vastutuse üritusel avaliku korra tagamiseks.

  (2) Piiratud teovõimega isik, juriidiline isik ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus teostavad ürituse korraldaja õigusi seadusliku esinduse kaudu.

  (3) Seltsing või muu isikute ühendus peab esindamiseks määrama teovõimelise füüsilise isiku.

2. peatükk ÜRITUSE KORRALDAMISEST TEAVITAMINE 

§ 3.   Ürituse korraldamisest teatise esitamine

  (1) Ürituse korraldamisest peab ürituse korraldaja kirjalikult teavitama Türi Vallavalitsust kui ametiasutust (edaspidi Türi Vallavalitsus).

  (2) Teatis ürituse korraldamisest tuleb esitada järgmiselt:
  1) kui ürituse korraldamiseks soovitakse muu hulgas muuta või ümber korraldada liikluskorraldust või kasutada liikluskorraldajaid, esitatakse teatis vähemalt üks nädal enne ürituse toimumist;
  2) kui üritusel soovitakse korraldada ilutulestikku ning selleks tuleb lõhkematerjaliseadusega sätestatud alustel taotleda luba või kui üritusel soovitakse Türi valla loal tekitada teisi isikuid oluliselt häirivat müra või kasutada valgusefekte, esitatakse teatis vähemalt viis tööpäeva enne ürituse toimumist;
  3) muudel juhtudel esitatakse teatis vähemalt kolm tööpäeva enne ürituse toimumist.

  (3) Ürituse korraldamise teatisel märgitakse järgmised andmed:
  1) ürituse nimetus ja liik (etendus, võistlus, kaubandusüritus, lõbustusüritus, reklaamüritus jms) ning lühikirjeldus planeeritava ürituse kohta;
  2) ürituse toimumise aeg (kuupäev või ajavahemik ning kellaaeg);
  3) ürituse toimumise koht (märgitakse toimumiskoha koha-aadress või määratletakse ürituse toimumiskoha asukoht kirjelduse või selgitusena);
  4) andmed ürituse korraldaja kohta (füüsilise isiku nimi ja sünniaeg või isikukood; juriidilise isiku nimetus, registrikood; isikute ühenduse puhul ühenduse liik (seltsing, õpilasorganisatsioon jms) ning ühendust esindama volitatud isiku andmed; riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse nimi, registrikood);
  5) ürituse korraldaja või teda esindama õigustatud füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
  6) üritusel avaliku korra eest vastutava isiku andmed (nimi, kontaktandmed), kui ürituse korraldaja ise ei ole üritusel avalikku korda tagav isik;
  7) ürituse iseloomust tulenevalt meetmed avaliku korra ohu ennetamiseks.

  (4) Ürituse korraldamisest ei pea teatist esitama Türi Vallavalitsus.

  (5) Türi Vallavalitsuse hallatav asutus (edaspidi hallatav asutus) ei pea ürituse korraldamisest Türi Vallavalitsust teavitama, kui üritus korraldatakse hallatava asutuse valduses olevas kohas. Hallataval asutusel on kohustus üritusest teavitada Politsei- ja Piirivalveameti kohalikku prefektuuri.

§ 4.   Ürituse teatise menetlemine

  (1) Ürituse teatist menetleb Türi Vallavalitsuse majandusosakond.

  (2) Kui teatis ei vasta määrusega sätestatud nõuetele, tagastab menetleja selle viivitamatult, märkides ära puudused ning andes aja puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel loetakse teatis läbi vaatamata tagastatuks.

  (3) Kui teatis on esitatud nõuetekohaselt, registreeritakse see Türi Vallavalitsuse dokumendiregistris.

  (4) Teatise menetleja kontrollib teatises märgitud asjaolusid ning annab teatise esitajale informatsiooni (suuliselt, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil) järgmiste asjaolude kohta:
  1) ürituse toimumise kohta ei ole vastuväiteid;
  2) teatisel märgitud tegevus vajab õigusaktidest tulenevalt täiendavat luba või mõne teise korrakaitseorgani kooskõlastust;
  3) teatisel märgitud ajal ja kohas on teatise avaliku ürituse toimumisest esitanud teine avaliku ürituse korraldaja;
  4) seisukoha üritusel planeeritud tegevuse õiguspärasuse kohta.

  (5) Kui teatise menetlemisel selgub, et õigusaktidest tulenevalt peab ürituse korraldajal üritusel planeeritud tegevuseks olema luba või korrakaitseorgani kooskõlastus, kuid menetluse ajal ürituse korraldaja loa või kooskõlastuse olemasolu ei tõenda, teavitab teatise menetleja vastavast asjaolust asjaomast korrakaitseorganit.

  (6) Teatise menetleja teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil vähemalt 2 päeva enne ürituse toimumist sellest ning ürituse korraldamisega seotud asjaoludest Politsei- ja Piirivalveameti kohalikku prefektuuri.

  (7) Teatise menetleja edastab teatise ürituse toimumise kohta avalike suhete juhile (või teabespetsialistile), kes kannab selle internetis Türi valla veebilehel www.tyri.ee avaldatud sündmuste kalendrisse.

§ 5.   Ürituse korraldamisega seotud andmete säilitamine

  Avaliku ürituse teatisi ning andmeid ürituse kohta säilitatakse üks asjaajamisaasta pärast asjaajamisaastat, millal teatis registreeriti.

3. peatükk ÜRITUSE PIDAMISE NÕUDED 

§ 6.   Nõuded ürituse korraldajale

  Ürituse korraldaja või üritusel avalikku korda tagav isik peab:
  1) olema korrakaitseorganile kättesaadav;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse;
  3) katkestama ürituse, kui seoses üritusega ilmneb oluline, kõrgendatud või vahetu oht osalejate elule või tervisele või toimub korrarikkumine, mis on ohtlik üritusel viibijate elule või tervisele. Olenevalt ohu või korrarikkumise põhjustajast teavitama vastavast asjaolust ka asjaomast riiklikku järelevalvet teostavat asutust, kogu või isikut (korrakaitseorganit);
  4) vajadusel ning teehoidu korraldava isiku antud loa alusel korraldama omal kulul ürituse toimumise ajal ja piirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;
  5) tagama ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu ning õigusaktidega sätestatud tuleohutuse ja päästenõuete täitmise;
  6) tagama ürituse ajal selle toimumise kohas heakorra ning korrastama territooriumi pärast ürituse lõppemist.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  22. oktoobril 2017 moodustus haldusreformi tulemusena Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Türi vald, kes on Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41, tunnistada kehtetuks Türi Vallavolikogu 26. juuni 2014 määrus nr 22 “Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Türi vallas” ( RT IV, 28.06.2014, 83 ).

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json