Teksti suurus:

Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017 määruse nr 8 “Türi Vallavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2018, 78

Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017 määruse nr 8 “Türi Vallavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 26.04.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

Türi Vallavolikogu 16. novembri 2018 määrust nr 8 „Türi Vallavalitsuse põhimäärus“ (edaspidi põhimäärus) muudetakse järgmiselt:
1) põhimääruse § 11 täiendatakse lõikega 11 järgmiselt:
“(1)1 Ametiasutus täidab korrakaitseorganina õigusaktidega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi või valla- või linnavalitsuse või kohaliku omavalitsuse asutuse pädevusse antud riikliku järelevalve ülesandeid ja omab riikliku järelevalvaja õigusi. Samuti täidab ametiasutus õigusaktidega valla- või linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja pädevusse antud ülesandeid.”;
2) põhimääruse § 15 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
§ 15. Abivallavanem
(1) Abivallavanem
1) koordineerib ja juhib valla investeeringuprojektide kavandamist ning elluviimist, juhib valla ruumilist planeerimist, kujundab valla informaatikaalase strateegia ja kavandab tegevused infosüsteemide turvalisuse ja andmete säilimise tagamiseks;
2) koordineerib tuletõrje- ja päästeteenistusealase ning kodanikukaitsealast tegevust;
3) täidab teisi vallavanema antud või ametijuhendiga määratud ülesandeid.
(2) Abivallavanema asendaja määrab vallavanem käskkirjaga.“;
3) põhimääruse 4. peatüki 2. jagu muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
“2. jagu
Vallavanemale vahetult alluvad teenistuskohad
§ 21.Korrakaitseametnik
(1) Korrakaitseametnik on ametnik, kelle põhiülesanne on osaleda avaliku korra tagamisel ja teostada vallavolikogu vastuvõetud eeskirjade täitmise üle järelevalvet Türi valla haldusterritooriumil.
(2) Korrakaitseametnik täidab õigusaktidega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi või valla- või linnavalitsuse või kohaliku omavalitsuse asutuse pädevusse antud riikliku järelevalve ehk korrakaitseorgani ülesandeid, v.a juhul, kui korrakaitseorgani ülesannete täitmine on ametijuhendiga antud ametiasutuse mõne teise ametniku pädevusse.
(3) Korrakaitseametnik täidab õigusaktidega valla- või linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja pädevusse antud ülesandeid väärteomenetluse seadusega sätestatud kohtuvälise menetleja kõigi õigustega.
(4) Korrakaitseametnik täidab teisi vallavanema antud või ametijuhendiga määratud ülesandeid.
(5) Korrakaitseametniku nimetab ametisse vallavanem oma käskkirjaga.
§ 211. Avalike suhete juht
(1) Avalike suhete juht on ametnik, kes korraldab ametiasutuse suhtlemise avalikkusega, kogub ja edastab infot erinevate sihtgruppide vahel, korraldab info avaldamise erinevates meediakanalites.
(2) Avalike suhete juht koordineerib Türi valla mainekujundust, koostööd sõprusomavalitsustega ning valissuhete ja ühisprojektide arendamist.
(3) Avalike suhete juht täidab teisi vallavanema antud või ametijuhendiga määratud ülesandeid.
(4) Avalike suhete juhi nimetab ametisse vallavanem oma käskkirjaga.”;
4) põhimääruse § 23 lõike 4 punkt 6 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
“6) täidavad vastavalt antud volitustele riikliku järelevalve teostaja ning kohtuvälise menetleja ülesandeid ning annavad õigusaktidest tuleneva volitusnormi alusel ning ametijuhendiga määratud pädevuse piires Türi valla ja ametiasutuse nimel haldusakte;”
5) põhimääruse § 25 lõige 2 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
“(2) Osakonna põhiülesanneteks on Türi valla ruumiline planeerimine ning ruumiandmete korrastamine; vallas ehituse, ehitiste ja maakorraldusega ning muinsuskaitsega seotud ülesannete täitmine; heakorra, loodus- ja keskkonnakaitse, kalmistute haldamise ning jäätmemajanduse korraldamine; energeetika-, tehnovõrkude- ja rajatiste ning infosüsteemide kasutamise korraldamine, teehoid ja valla territooriumil ühistranspordisüsteemiga seotus küsimuste, liikluse ning valla vara kasutamise korraldamine, tuletõrje- ja päästeteenistusealase ning kodanikukaitsealaste tegevuse korraldamine ning reklaamile ja majutusettevõttele kehtestatud nõuete jälgimine.”;
6) põhimääruse § 25 lõige 3, § 26 lõige 3 ja § 27 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json