HaridusKool

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2018, 79

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Pärnu linnale riigieelarvest ja Pärnu linna eelarvest koolilõuna toetuseks eraldatavate vahendite kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.  Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

 (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks, arvestades Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koolilõuna arvestuslikku maksumust ühe õpilase kohta.

 (2) Pärnu linna eelarves nähakse vajadusel ette täiendavad rahalised vahendid munitsipaal- ja erakoolide statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna maksumuse katmiseks.

 (3) Õpilaste toitlustamist ja toitlustatud õpilaste üle arvestuse pidamist korraldab ning koolilõuna toetuseks eraldatud riigi- ja linnaeelarveliste vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab kooli direktor.

 (4) Koolilõuna maksumuse kehtestab Pärnu Linnavalitsus.

§ 3.  Järelevalve

  Koolilõuna toetuseks ette nähtud rahaliste vahendite kasutamist kontrollib Pärnu Linnavalitsus.

§ 4.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
 1) Paikuse Vallavolikogu 20.02.2006 määrus nr 11 „Koolilõuna kulude katmise kord“;
 2) Pärnu Linnavolikogu 18.02.2010 määrus nr 9 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“;
 3) Audru Vallavolikogu 06.09.2012 määrus nr 21 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamisest Riigi Teatajas. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018.

Hillar Talvik
volikogu aseesimees