Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Järva valla tunnustamise kord

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2019, 1

Järva valla tunnustamise kord

Vastu võetud 25.04.2019 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega sätestatakse Järva valla tunnustusavalduste liigid ja kirjeldused ning tunnustuse taotlemise ja andmise alused.

§ 2.   Tunnustusavalduste liigid

  Järva valla tunnustusavaldused on:
  1) Järva valla vapimärk;
  2) Järva valla teenetemärk;
  3) Järva valla ettevõtlusauhind;
  4) Järva valla tänukiri;
  5) Järva valla Aasta tegu.

§ 3.   Järva valla vapimärk

  (1) Vapimärk antakse füüsilisele isikule üks kord kõrgeima auavaldusena Järva vallale osutatud erakordselt väljapaistvate teenete eest. Vapimärgi andmise aluseks võib olla isiku pikaajaline töö või looming, mis on andnud püsiva ja olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Järva vallas.

  (2) Järva valla vapimärgi kujunduse kinnitab Järva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) otsusega.

  (3) Koos vapimärgiga antakse isikule tunnistus, mille kujunduse kinnitab Järva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (4) Tunnistuse allkirjastab vallavolikogu esimees või tema asendaja.

  (5) Vapimärk antakse üks kord aastas üldjuhul ühele isikule. Erandkorras võib vallavolikogu ühel aastal anda välja kuni kolm vapimärki. Vapimärk võidakse jätta välja andmata nõuetele vastava kandidaadi puudumisel.

  (6) Vapimärgi andmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks kolmandikku vallavolikogu liikmetest. Otsuses tuuakse ära vapimärgi saaja nimi ja vapimärgi andmise põhjendus.

  (7) Vapimärki ei anta postuumselt ning vapimärki ei asendata.

  (8) Vapimärgi koos tunnistusega annab autasustatavale kätte vallavolikogu esimees või tema asendaja Järva valla sünnipäeva pidulikul tähistamisel.

§ 4.   Järva valla teenetemärk

  (1) Järva valla teenetemärk antakse üks kord austusavaldusena füüsilisele isikule silmapaistva saavutuse või valla huvides tegutsemise eest.

  (2) Järva valla teenetemärgi kujunduse kinnitab vallavolikogu.

  (3) Koos teenetemärgiga antakse isikule tunnistus, mille kujunduse kinnitab vallavalitsus.

  (4) Tunnistuse allkirjastab vallavolikogu esimees või tema asendaja.

  (5) Teenetemärk antakse üks kord aastas, selle võib anda mitmele isikule. Teenetemärk võidakse jätta välja andmata nõuetele vastava kandidaadi puudumisel.

  (6) Isikule, kes on saanud Järva valla vapimärgi, Järva valla teenetemärki ei anta.

  (7) Teenetemärgi andmise otsustab vallavolikogu otsusega, milles tuuakse ära teenetemärgi saaja nimi ja teenetemärgi andmise põhjendus.

  (8) Teenetemärki ei anta postuumselt ning teenetemärki ei asendata.

  (9) Teenetemärgi koos tunnistusega annab autasustatavale kätte vallavolikogu esimees või tema asendaja Järva valla sünnipäeva pidulikul tähistamisel.

§ 5.   Järva valla ettevõtlusauhind

  (1) Järva valla ettevõtlusauhind (edaspidi ettevõtlusauhind) antakse ettevõtjale või ettevõttele, kelle tegevus on jätnud olulise jälje vallakogukonna ellu ja mõjutanud positiivselt piirkonna arengut.

  (2) Ettevõtlusauhinnaks on mälestusese. Ettevõtlusauhinna andmise otsustab vallavolikogu. Otsuses tuuakse ära ettevõtlusauhinna saaja nimi ja auhinna andmise põhjendus.

  (3) Ettevõtlusauhinna annab autasustatavale pidulikult kätte vallavolikogu esimees või tema asendaja Järva valla sünnipäeva pidulikul tähistamisel.

§ 6.   Järva valla tänukiri

  (1) Järva valla tänukiri on Järva valla autasu, mis antakse üksikisikule, juriidilisele isikule, isikute grupile või kollektiivile valla poolse tänuavaldusena.

  (2) Tänukirja kujunduse kinnitab vallavalitsus.

  (3) Tänukirjaga avaldatakse Järva valla poolset tänu:
  1) mistahes valdkonnas tegutsevatele inimestele, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult täitnud oma tööülesandeid;
  2) Järva valla haridus-, kultuuri-, noorsoo- ja spordivaldkonnas tegutsevatele isetegevuslastele, sportlastele, vabatahtlikele ja kolmandas sektoris tegutsevatele isikutele eduka esinemise eest võistlustel, konkurssidel, suursündmustel ning Järva valla suursündmuste korraldamise eest;
  3) vallavalitsuse hallatavatele asutustele ning teistele isikutele, ettevõtjatele hea koostöö ees.

  (4) Tänukirja võib ühele ja samale asutusele, isikule, isikute grupile või kollektiivile anda mitmel korral.

  (5) Tänukirja andmise otsustab vallavalitsus korraldusega, milles tuuakse ära tänukirja saaja nimi ja tänukirja andmise põhjendus.

  (6) Tänukirja allkirjastab vallavanem või tema asendaja.

  (7) Tänukirja annab autasustatavale pidulikult kätte vallavanem või tema asendaja sobival pidulikul sündmusel.

§ 7.   Järva valla Aasta tegu

  (1) Auhind Järva valla Aasta tegu (edaspidi Aasta tegu) antakse igal aastal üksikisikule, isikute grupile, asutusele, ettevõttele või organisatsioonile, kes on teinud teo, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elanikke, nende väärtusi, olnud kõigile vallaelanikele eeskujuks või toonud Järva vallale tuntust.

  (2) Auhinna Aasta tegu saaja valivad Järva valla elanikud. Vallavalitsus teeb valla veebilehe ning ajalehe Järva Valla Leht kaudu vallaelanikele üleskutse esitada vallavalitsusele määratud kuupäevaks ettepanekud auhinna Aasta tegu andmiseks. Vallavalitsus avalikustab saadud ettepanekud ning paneb need vallaelanikele hääletamiseks valla veebilehe, äpi ja ajalehe Järva Valla Leht kaudu. Vallavalitsuse määratud tähtajaks enim hääli saanud auhinna nominendile antakse auhind Aasta tegu. Kui enim hääli saab võrdselt mitu nominenti, antakse auhind Aasta tegu neile kõigile.

  (3) Aasta tegu auhinnaks on mälestusese. Auhinna andmise kinnitab vallavalitsus oma korraldusega vastavalt rahvahääletuse tulemusele.

  (4) Auhinna Aasta tegu annab autasustatavale või tema esindajale pidulikult kätte vallavanem või tema asendaja Järva vallas Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul tähistamisel.

§ 8.   Auraamat

  (1) Järva valla auraamatusse kantakse vapimärgi või teenetemärgi number, saaja nimi, teenete kirjeldus ja vallavolikogu otsuse, millega isikule vapimärk või teenetemärk anti, number ja kuupäev.

  (2) Järva valla auraamat asub alaliselt Järva valla ametiasutuses (edaspidi ametiasutus) ja selle täitmist korraldab ametiasutuse ametnik, kellele see on pandud tööülesandeks.

§ 9.   Tunnustusavalduste taotlemine ja arvestus

  (1) Tunnustusavalduse andmist võib taotleda igaüks.

  (2) Taotleja saab esitada igale paragrahvi 2 punktides 1 ja 3 nimetatud tunnustusavaldusele ühe isiku kandidatuuri. Paragrahvi 2 punktides 2 ja 4 nimetatud tunnustusavaldusele saab taotleja esitada mitme isiku kandidatuuri.

  (3) Tunnustusavalduse andmise taotluses näidatakse ära, millist tunnustusavaldust taotletakse, tunnustusavalduse kandidaadi olulised andmed ja põhjendus, miks kandidaat võiks saada taotletava tunnustuse. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (4) Taotlus paragrahvi 2 punktides 1-3 nimetatud tunnustusavalduste andmiseks esitatakse vallavalitsusele iga aasta 1. augustiks.

  (5) Ettevõtlusauhinnale võib esitada tegutseva ettevõtja või ettevõtte, kelle asukoht või üks põhitegevuse koht on Järva vald.

  (6) Taotluse Järva valla tänukirja andmiseks saab esitada igal ajal.

  (7) Vallavalitsus registreerib kõik nõuetekohaselt vormistatud taotlused.

  (8) Taotlused paragrahvi 2 punktides 1-3 nimetatud tunnustusavalduste andmiseks edastab vallavalitsus otsustamiseks vallavolikogule.

  (9) Vallavolikogu esimehe määratud vallavolikogu komisjon vaatab taotlused läbi ning esitab vallavolikogu otsuse eelnõu vapimärgi, teenetemärgi ja ettevõtlusauhinna andmise kohta hiljemalt septembrikuu vallavolikogu istungi päevakorda.

  (10) Arvestust tunnustusavalduste andmise üle peab ametiasutuse ametnik, kellele see on pandud tööülesandeks.

  (11) Paragrahvi 2 punktides 1-3 ja 5 nimetatud tunnustusavalduse saanud isikud avalikustatakse alaliselt Järva valla veebilehel.

§ 10.   Märgi kandmine

  (1) Järva valla vapimärki ja Järva valla teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud.

  (2) Märki kantakse üldjuhul rinnal vasakul küljel.

§ 11.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Albu Vallavolikogu 30.06.2011 määruse nr 9 „Albu valla tunnustuste avaldamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Albu Vallavolikogu 18.03.2010 määruse nr 3 „Eduka õpilase ja noorsportlase toetuse taotlemise ja eraldamise kord Albu vallas“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Ambla Vallavolikogu 18.10.2007 määruse nr 14 „Spetsialisti stipendiumi ja noore spetsialisti stardiraha maksmise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Ambla Vallavolikogu 21.04.2011 määruse nr 7 „Konkursi „Aasta Tegija“ korraldamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Ambla Vallavolikogu 20.04.2006 määruse nr 9 „Edukate õpilaste ja nende juhendajate toetamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (6) Ambla Vallavolikogu 20.11.2008 määruse nr 13 „Ambla valla teenetemärgi statuut“ tunnistatakse kehtetuks.

  (7) Imavere Vallavolikogu 20.02.2014 määruse nr 13 „Imavere valla tunnustuse avaldamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (8) Imavere Vallavolikogu 19.05.2011 määruse nr 11 „Imavere Põhikooli edukate õpilaste tunnustamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (9) Järva-Jaani Vallavolikogu 29.01.2015 määruse nr 3 „Õpilaste tunnustamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (10) Koeru Vallavolikogu 20.12.2012 määruse nr 22 „Tubli Õpilase preemia väljaandmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (11) Koigi Vallavolikogu 08.10.2009 määruse nr 21 „Koigi valla ”AASTA KÜLA“ konkursi korraldamise ja tunnustamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json