KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Kadrina valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2019, 32

Kadrina valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 20.10.2010 nr 16
RT IV, 22.06.2012, 13
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.04.2019RT IV, 03.05.2019, 406.05.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 362, loomakaitseseaduse §5 lõike 3, loomatauditõrje seaduse § 10, § 11 lõike 1, § 12 lõigete 1, 2, 3 ja Vabariigi Valitsuse 2002. aasta 16. aprilli määruse nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“ ning põllumajandusministri 2008. aasta 24. aprilli määruse nr 76 “Lemmikloomade pidamise nõuded” alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Eeskiri sätestab koerte ja kasside (edaspidi lemmikloom) pidamise nõuded Kadrina valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele (edaspidi loomapidaja), kelle omandis või valduses on loom.

  (3) Eeskirja rakendatakse kõigi valla territooriumil asuvate või viibivate koerte ja kasside suhtes.

  (4) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse, veterinaarkorralduse seaduse, loomatauditõrje seaduse ja muude loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.

  (5) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) loomapidaja on isik, kellele kuulub koer või kass (lemmikloom) või kes tegeleb lemmiklooma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga. Kuuluvuse kaudu identifitseerimisel loetakse lemmikloom kuuluvaks isikule, kelle valduses, sealhulgas kelle kinnisel territooriumil või kellele kuuluvas hoones või rajatises ta asub, kui lemmiklooma kuuluvusest huvitatud isik ei tõenda vastupidist;
  2) hulkuv lemmikloom on loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi või märgistamata lemmikloom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;
  3) häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  4) ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu seadev tegevus või tegevusetus;
  5) avalik koht on iga territoorium, ehitis või ruum, mis on mõeldud üldiseks kasutamiseks või mis tegelikult on üldkasutatav – tänav, väljak, tee, park, haljasala, staadion, mänguväljak, baar, kauplus, võimla, ettevõte, hoov, korterelamu trepikoda, ühissõiduk jms.
  6) registreerija on lemmikloomade üle arvestuse pidaja;
  7) varjupaik on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud ning selleks kohandatud koht;
  8) varjupaiga pidaja korraldab varjupaiga pidamist, hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist ja uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist.
  9) tiheasustusala on kompaktse hoonestusega ala (tihedalt üksteise kõrval paiknevate ehitistega ala) alevikud ja külakeskused.

§ 2.   Lemmiklooma pidamineja hoidmine

  (1) Lemmiklooma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil, mis peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud looma omal tahtel välja pääsemine ja inimeste või teiste loomade ründamise võimalus.

  (2) Koera pidamisel tarastatud või muul moel eraldatud territooriumil on loomapidaja kohustatud paigaldama temale kuuluva territooriumi sissepääsu juurde või piirdeaiale koera olemasolust teatava hoiatussildi.

  (3) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil lemmikloomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima avalikku korda ja korteriomanike poolt kehtestatud korda.

  (4) Loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda ega ohustada kaaskodanikke, nende vara või teisi loomi. Loomapidaja kannab täielikku vastutust looma poolt tekitatud kahju eest.

  (5) Juriidilisest isikust loomapidajal on kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (6) Lemmiklooma on keelatud hüljata, vigastada, jätta abitusse seisundisse, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

  (7) Lemmiklooma omanik on kohustatud täitma põllumajandusministri 24.07.2008 määrusest 76 “Lemmikloomade pidamise nõuded” ning jahiseadusest, loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest tulenevaid nõudeid.

§ 3.   Lemmikloomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel suukorviga, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse. Koeraga rahvarohketes kohtades (sh rahvakogunemistel ja avalikel üritustel) viibimisel peab koer olema ohjatud jalutusrihmaga ja tal peab olema peas suukorv.

  (2) Koeraga võib viibida jalutusrihmaga ohjamata aiaga piiratud territooriumil koeraparkides, koerte treenimisaladel ning inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral kohe jalutusrihma külge kinnitada.
Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga viibida avalikus kohas, kui see osutub vajalikuks teenistusülesannete täitmisel.

  (3) Ühissõidukis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koeral, kes on süles või kandmisvahendis.

  (4) Kasse on ühissõidukis lubatud vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

  (5) Koera tohib jätta pähepandud suukorviga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult avalikku kohta mõistlikuks ajaks (mitte kauemaks kui pool tundi), mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või territooriumil, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ning koera tervist.

  (6) Pimedal ajal peab koerale olema kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või muu sarnane ese.

§ 4.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud:
  1) tagama lemmikloomale liigikohased pidamistingimused ning piisavas koguses vett ja toitu;
  2) paigaldama temale kuuluva territooriumi sissepääsu juurde koera olemasolust teatava hoiatussildi;
  3) võtma tarvitusele meetmed, et välistada lemmiklooma ärajooksmine ja inimeste või teiste loomade ründamise võimaluse;
  4) tagama teenistuskohustusi täitva ametiisiku turvalisuse koera võimaliku ründe korral;
  5) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koheselt koristama lemmiklooma poolt tekitatud reostuse avalikus kohas, kaasa arvatud korterelamu trepikojas;
  6) lemmiklooma kadumisel viivitamata korraldama looma otsimise, teatades looma kadumisest varjupaigale ja vallavalitsusele;
  7) inimest või teist looma hammustanud ebaloomuliku käitumisega või marutaudikahtlusega loomast (ka metsloomast) teatama kohe tervisekaitse- ja veterinaarasutusse või veterinaararstile;
  8) laskma marutaudi vastu vaktsineerida kahe kuu vanuse lemmiklooma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal;
  9) järgima muid õigusaktidega lemmikloomade pidamisele kehtestatud nõudeid.

  (2) Loomapidajal on keelatud:
  1) lubada lemmikloomal reostada avalikku kohta s.h. hoone ühiskasutuses olevaid ruume;
  2) viibida lemmikloomaga avalikus kohas s.h. hoones, kuhu on paigaldatud vastava loomaga viibimist keelav märk;
  3) viibida lemmikloomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, kui see võib häirida ürituse läbiviimist või on korraldaja poolt keelatud;
  4) ujutada või pesta lemmiklooma supluskohtades;
  5) lubada lemmikloomal viibida spordiväljakutel, laste mänguväljakutel ja liivakastides.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2, 3 sätestatud nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

§ 5.   Lemmiklooma registreerimine, märgistamine ja vaktsineerimine

  (1) Kadrina valla haldusterritooriumil peetavad koerad ning tiheasustusaladel ja avalikku kohta pääsemise võimalusega peetavad kassid peavad olema registreeritud ja märgistatud. Väljaspool tiheasustusala peetavate kasside märgistamine ja registreerimine on soovituslik.

  (2) Lemmikloom märgistatakse veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiibiga või loomapidaja poolt kaelarihmale kinnitatud märgistusega ( registreerimisnumber, omaniku nimi või telefoninumber).

  (3) Lemmiklooma registreerimine toimub Kadrina valla kantseleis. Registreerimisel väljastab registreerija loomapidajale registreerimistunnistuse ja lemmikloomale kordumatu registreerimisnumbri. Lemmiklooma märgistamise ja registreerimisega seotud kulud tasub loomapidaja.

  (4) Loomapidaja on kohustatud lemmiklooma märgistama ja registreerima kümne päeva jooksul arvates päevast, mil lemmikloom sai kahekuuseks.

  (5) Omandatud täiskasvanud lemmikloom tuleb märgistada ja registreerida kümne päeva jooksul arvates omandamisest. Kui lemmikloom on eelnevalt registreeritud, siis uus loomapidaja on kohustatud teavitama registreerijat omaniku vahetumisest kümne päeva jooksul omandamise päevast.

  (6) Lemmiklooma märgistamisel ja registreerimisel esitab loomapidaja lemmiklooma vaktsineerimistõendi. Tõendi puudumisel on loomapidaja kohustatud lemmiklooma enne registrisse kandmist vaktsineerima;

  (7) Lemmiklooma märgistamisel ja registreerimisel esitab loomapidaja järgmised andmed:
  1) omaniku nimi, elukoht, telefoninumber, e-posti aadress;
  2) lemmiklooma liik, tõug, sugu, nimi, sünniaeg või vanus, värvus, eritunnused või kirjeldus.

  (8) Lemmiklooma registreering kehtib 20 aastat, mille järel registrikanne kustutakse. Lemmiklooma surmast on loomapidaja kohustatud teatama registreerijale 14 päeva jooksul, mille alusel registrikanne kustutakse.

§ 6.   Hulkuvate lemmikloomade püüdmine ja hukkamine

  (1) Hulkuvate lemmikloomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning lemmikloomade hukkamist korraldab Kadrina Vallavalitsuse poolt valitud asutus (edaspidi varjupaik) lepingu alusel.

  (2) Kui hulkuv lemmikloom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik koheselt tagastada loomapidajale, tuleb lemmikloom kuni loomapidajale tagastamiseni paigutada hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud kohta (varjupaika).

  (3) Püütud lemmikloomi hoitakse varjupaigas 14 päeva arvates hulkuva looma kirjelduse avaldamisest varjupaiga koduleheküljel. Kui selle aja kestel ei ole võimalik hulkuva lemmiklooma omanikku kindlaks teha ega loomale uut loomapidajat leida, viiakse läbi looma eutanaasia loomakaitseseadusega sätestatud korras ning hukatud looma korjus tuleb matta selleks ettenähtud matmispaika või põletada loomsete jäätmete põletusahjus.

  (4) Omanikuga lemmiklooma püüdmise, varjupaika toimetamise, varjupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse kulud tasub loomapidaja lemmiklooma tagastamisel varjupaiga pidajalt või Kadrina Vallavalitsuselt vastavasisulise nõude saamisel. Ilma mikrokiibita varjupaika toimetatud koera omanik on kohustatud looma kättesaamisel tasuma looma registreerimise ja märgistamise kulud. Loomapidaja väljendatud tahteavaldus lemmikloomast loobuda ei vabasta loomapidajat kulude kandmise kohustusest;

  (5) Ohtliku koera võib hukata enesekaitseks, kui koera rünnak ohustab inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda.

  (6) Hulkuvate lemmikloomade toitmist ning pidamist korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil reguleeritakse korterelamu kodukorraga.
Hulkuva lemmiklooma pikemaajalist (kestusega üle 1 kuu) söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides või õuealal käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva määrusega loomapidajale pandud kohustused. Eelpoolnimetatud kohustusi ei teki, kui isik on teatanud vallavalitsusele hulkuvast lemmikloomast.

§ 7.   Vastutus

  (1) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66³ alusel.
[RT IV, 03.05.2019, 4 - jõust. 06.05.2019]

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT IV, 03.05.2019, 4 - jõust. 06.05.2019]

§ 8.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist, kui lemmikloomale on väljastatud registreerimisnumber ja registreerimistunnistus Kadrina valla volitatud veterinaararsti poolt, käesoleva määruse paragrahvi 5 lõigete 1, 3, 4, 7 sätted ei laiene.

  (3) Käesolev määrus jõustub 01. jaanuaril 2011.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json