Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Tervishoid

Teksti suurus:

Perearstide toetamise kord

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2019, 34

Perearstide toetamise kord

Vastu võetud 29.04.2019 nr 55

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Perearstide toetamise kord reguleerib Tapa vallas tegutsevate ja tegevust alustavate perearstide töö soodustamist.

  (2) Perearstide toetamise eesmärgiks on tagada Tapa valla elanikele perearstiteenuse kättesaadavus ja kvaliteet vähemalt senisel tasemel.

§ 2.   Perearsti toetus ja soodustus

  (1) Perearsti toetust (edaspidi toetus) on Tapa valla eelarvest makstav rahaline hüvitis:
  1) iga-aastane toetus tegutsevale perearstile tegevuskulude osaliseks katmiseks kuni 1000 eurot aastas;
  2) ühekordne toetus perearstile Tapa vallas tegevuse alustamiseks kuni 5000 eurot;
  3) ühekordne toetus välisriigist saabunud üldarstile tegevuskulude osaliseks katmiseks kuni 1000 eurot.

  (2) Perearsti soodustus (edaspidi soodustus) on alustava perearsti või välisriigist saabunud üldarsti keeleõppe ja elamispinnaga seotud kulude hüvitamine vastavalt kuludokumentidele ning elamispinna tagamine vastavalt vajadusele. Soodustust antakse kuni 5 (viieks) aastaks.

  (3) Elamispinnaga seotud kulude hüvitamise soodustust antakse tingimusel, et soodustuse saaja elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas.

  (4) Toetuse saanud perearstil on kohustus osaleda valla strateegiadokumentide väljatöötamisel tervishoiu valdkonnas.

§ 3.   Toetuse ja soodustuse taotleja

  (1) Toetust on õigus taotleda:
  1) Tapa vallas tegutseval perearstil;
  2) Tapa vallas tegevust alustaval perearstil;
  3) Tapa vallas tegutseval välisriigist saabunud üldarstil, kes on terviseameti poolt määratud asendussüsteemi kaudu mentori toel tööle perearstisüsteemis (edaspidi välisriigist saabunud üldarst).

  (2) Soodustust on õigus taotleda alustaval perearstil ja välisriigist saabunud üldarstil 5 (viie) aasta jooksul arvates tegevuse alustamisest Tapa vallas.

  (3) Toetuse taotleja tegevuskoha ruumid peavad vastama Sotsiaalministri 29.11.2001 määruse nr 116 „Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile" paragrahvis 2 sätestatud tingimustele.

§ 4.   Toetuse ja soodustuse taotlemine

  (1) Määruse paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud toetuse taotlemiseks esitab Tapa vallas tegutsev perearst Tapa Vallavalitsusele taotluse hiljemalt 15. septembriks. Taotluses märgitakse vähemalt järgmised andmed: arsti nimi, töökoha aadress, toetuse kandmiseks arveldusarve number ja nimistu suurus.

  (2) Tegevust alustav perearst võib esitada ühekordse toetuse ja soodustuse saamiseks taotluse pärast seda, kui Terviseamet on tema tegevuspiirkonnaks kinnitanud Tapa valla. Taotluses ja soodustuse saamiseks märgitakse vähemalt järgmised andmed: arsti nimi, töökoha aadress, toetuse kandmiseks arveldusarve number ning täpsustatakse soodustus, mille osas soovitakse toetust lähtuvalt määruses märgitule.

  (3) Välisriigist saabunud üldarst võib esitada taotluse toetuse ja soodustuse saamiseks pärast seda kui Terviseamet on kinnitanud ta töötama Tapa vallas. Taotluses ja soodustuse saamiseks märgitakse vähemalt järgmised andmed: arsti nimi, töökoha aadress, toetuse kandmiseks arveldusarve number ning täpsustatakse soodustus, mille osas soovitakse toetust lähtuvalt määruses märgitule.

§ 5.   Toetuse ja soodustuse määramine

  (1) Toetus ja selle suurus ning soodustus määratakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata ning toetus või soodustus määramata, kui taotlus või taotleja ei vasta käesolevas määruses kehtestatud tingimustele.

  (3) Soodustuse andmisel on vallavalitsusel õigus seada soodustuse saajale kohustusi ja tingimusi valla vajadusest lähtuvalt.

§ 6.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Toetust saanud arst on kohustatud tagastama määruse paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud toetuse, kui tema pidev töötamine või tegutsemine lõpeb enne viie aasta möödumist toetuse saamisest. Töötamine või tegutsemine loetakse peatunuks toetust saanud arsti lapsehoolduspuhkuse või ajateenistuskohustuse täitmise ajal ning arsti töötamise või tegutsemise kohustus pikeneb nimetatud aja võrra. Töötamine või tegutsemine loetakse pidevaks arsti töövõimetuse ajal või juhul, kui toetust saanud isiku eriarstina töötamise staaž ei katke viieaastase perioodi kestel rohkem kui kolmeks kuuks korraga.

  (2) Toetus tuleb maksta tagasi toetuse tagasimaksmise teatise esitamisest Tapa Vallavalitsuse poolt kolme aasta jooksul kolmes võrdses osas.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maksim Butšenkov
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json