HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Õpilaste tunnustamise kord

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2019, 39

Õpilaste tunnustamise kord

Vastu võetud 25.04.2019 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Harku valla eelarvest iga õppeaasta 31. detsembri seisuga Harku valla elanikena Eesti rahvastikuregistrisse kantud (edaspidi ka valla elanik) üldhariduskoolide ja/või muusika- ja kunstikoolide (edaspidi ka ainsuses kool või mitmuses koolid) lõpetajate ja koolides õppivate õpilaste (edaspidi ka ainsuses õpilane või mitmuses õpilased) tunnustamise kord ja määrad.

  (2) Tunnustus on Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt koolide andekatele õpilastele makstav ühekordne toetus.

§ 2.   Tunnustamise alused ja määr

  (1) Vallavalitsus tunnustab kiitusega või medaliga koolide lõpetajaid järgnevalt:
  1) gümnaasiumi lõpetamine kuldmedaliga - 500 eurot;
  2) gümnaasiumi lõpetamine hõbemedaliga - 400 eurot;
  3) põhikooli 9. klassi lõpetamine kiitusega - 250 eurot;
  4) muusika- ja kunstikooli lõpetamine kiitusega - 250 eurot.

  (2) Vallavalitsus tunnustab koolide õpilasi väljapaistvalt eduka esinemise eest rahvusvahelistel või vabariiklikel olümpiaadidel või konkurssidel järgnevalt:
  1) I -VI koht rahvusvahelisel olümpiaadil või konkursil - kuni 150 eurot;
  2) I-VI koht vabariiklikul olümpiaadil või konkursil - kuni 100 eurot.

§ 3.   Tunnustuse määramine

  (1) Kool või õpilane või alaealise õpilase seaduslik esindaja (edaspidi ka taotleja) esitab vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale (edaspidi ka osakond) vastavas elektroonilises keskkonnas vormikohase taotluse õpilase tunnustamiseks (edaspidi ka taotlus).

  (2) Taotleja märgib taotluses õpilase kohta järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) arveldusarve number (alaealise õpilase puhul seadusliku esindaja arveldusarve number);
  3) tunnustuse määramise põhjendus;
  4) tunnustuse määramise aluseks olevate dokumentide koopiad.

  (3) Taotleja esitab taotluse kooli õpilase tunnustamiseks väljapaistvalt eduka esinemise eest rahvusvahelisel või vabariiklikul olümpiaadil või konkursil osakonnale hiljemalt jooksva õppeaasta 25. maiks.

  (4) Taotleja esitab osakonnale taotluse kooli lõpetaja tunnustamiseks esimesel võimalusel (hiljemalt kahe nädala jooksul) peale kooli lõpetamise tulemuste selgumist.

  (5) Osakond menetleb õpilaste tunnustamiseks esitatud taotlusi, vajadusel pärib taotlejalt lisaandmeid ning otsustab käesoleva määruse alusel õpilase tunnustamise.

§ 4.   Õpilasele tunnustuse üleandmine

  Vallavalitsus kannab õpilasele tunnustuseks määratud toetuse õpilase või tema seadusliku esindaja arveldusarvele.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaupo Rätsepp
Vallavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json