KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Rõuge valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2022, 1

Rõuge valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 26.04.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 ja veterinaarseaduse § 32 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside (edaspidi ka loom) pidamise nõuded Rõuge valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil.

  (2) Eeskirja täitmine on kohustuslik kõigile valla haldusterritooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele (edaspidi loomapidaja), kelle omandis või valduses on loom.

  (3) Koerte ja kasside pidamisel tuleb lähtuda headest tavadest, loomakaitseseadusest, veterinaarseadusest ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ning käesolevast eeskirjast.

  (4) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) loomapidaja – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis või valduses on loom või kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel;
  2) hulkuv loom – omanikuta loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada, või loom, kes on omaniku valdusest ja/või järelevalve alt lahti pääsenud ning viibib loomapidaja juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  3) häirimine – inimeste igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus (nt haukumine, ulgumine, võõral kinnistul viibimine);
  4) ohustamine – vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu seadev tegevus või tegevusetus, samuti teiste loomade elu ja tervist ohtu seadev tegevus;
  5) avalik koht – territoorium, rajatis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on üldkasutatav (nt pargid, teed, liikumisrajad, tänavad, hoovid, haljasalad, parklad, kalmistud, avalikud veekogud, staadionid, mänguväljakud, bussiootepaviljonid, ettevõtete piirdeaiata territooriumid, väljakud), üldkasutatavad hooned (nt ametiasutused, koolid, klubid, raamatukogud, spordihooned, toitlustus- ja kaubandusettevõtted, saunad, lasteaiad, kirikud), kortermajade üldkasutatavad ruumid (nt trepikojad, pööningud, keldrid), ühistransport;
  6) kandevahend – pehmest materjalist või plastikust puur, mis on mõeldud looma kandmiseks.

§ 2.   Loomapidamise nõuded

  (1) Loomi ei ole lubatud soetada, kui nende eest hoolitsemiseks pole loomapidajal loodud võimalusi või ei suudeta tagada loomade heaolu.

  (2) Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil nii, et oleks välistatud looma omal tahtel välja pääsemine ja inimestele või teistele loomadele kallale tungimise võimalus. Hajaasustuses peetavatel kassidel puudub ehitises või territooriumil kinnipidamise nõue.

  (3) Loomapidaja peab tagama, et looma pidamine või looma käitumine ei rikuks avalikku korda (sh öörahu) ja heakorda ning ei häiriks ega ohustaks teist isikut või looma või teise isiku vara. Omanik kannab täielikku vastutust looma tegevuse tagajärgede eest.

  (4) Looma pidamisel korterelamus lähtutakse lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu põhikirjast, kodukorrast või muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest.

  (5) Looma on keelatud hüljata, vigastada, piinata, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu või muid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

  (6) Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (7) Hulkuva looma toitmine ning pidamine korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil on keelatud.

§ 3.   Looma vaktsineerimine ja märgistamine

  (1) Loomapidaja on kohustatud tagama looma vaktsineerimise vastavalt seadusele ja veterinaararsti korraldusele. Esmane vaktsineerimine tuleb teostada hiljemalt kolme kuu jooksul looma sündimise päevast või 1 kuu jooksul vanema looma omandamise või valdusse saamise päevast.

  (2) Loomapidaja on kohustatud pädeva ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi.

  (3) Valla haldusterritooriumi peetav koer tuleb märgistada mikrokiibiga hiljemalt kolme kuu jooksul koera sündimise päevast või ühe kuu jooksul koera omandamise või valdusse saamise päevast, kui koer ei ole varasemalt mikrokiibiga märgistatud. Valla territooriumil peetavad koerad, sh enne eeskirja kehtima hakkamist võetud koerad, tuleb märgistada mikrokiibiga hiljemalt 31.12.2023. Kasside mikrokiibiga märgistamine on soovituslik.

  (4) Kõikidel Rõuge valla loomapidajatel on kohustus registreerida mikrokiibiga märgistatud loom üleriigilise levikuga lemmikloomaregistris ( www.llr.ee ). Enne eeskirja kehtima hakkamist vallas peetud koerad tuleb registreerida lemmikloomaregistris hiljemalt 31.12.2023. Kasside registreerimine on soovituslik.

§ 4.   Loomaga avalikus kohas viibimise nõuded

  (1) Avalikku kohta on lubatud loom viia jalutusrihmas või kandevahendis, mis ei ohusta looma tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse. Avalikus kohas loomaga viibides peab olema tagatud inimeste ja teiste loomade ohutus. Käitumise poolest ohtliku looma puhul on omanik kohustatud tagama avalikus kohas järelevalve looma üle ja loom on kohustatud kandma suukorvi.

  (2) Üldjuhul on keelatud koera jätmine järelevalveta avalikku kohta. Koera tohib jätta kinniseotult hoone juurde ajaks, mil loomapidaja viibib selle hoone ruumides, kuid mitte kauemaks kui pooleks tunniks, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid või koera tervist.

  (3) Loomapidaja on kohustatud jälgima, et tema loom ei reostaks avalikku kohta. Omanik on kohustatud looma reostuse koheselt koristama.

  (4) Looma on keelatud viia avalikku kohta, kuhu on paigaldatud vastavasisulised keelumärgid.

  (5) Keelatud on ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades.

  (6) Keelatud on nakkusohtlikult haige loomaga avalikus kohas viibimine.

  (7) Keelatud on viibida loomaga rahvakogunemisel või avalikel üritustel, kui see võib häirida ürituse läbiviimist.

  (8) Pimedal ajal peab loomale või tema jalutusrihmale olema kinnitatud helkur, vilkuv tuluke või muu taoline ese.

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud:
  1) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ning piisavas koguses toitu ja vett;
  2) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid ning koristama koheselt oma looma reostuse;
  3) võtma tarvitusele meetmed, et välistada looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallale tungimise võimalus;
  4) informeerima kurja koera olemasolust, paigaldades territooriumi sissepääsu juurde hoiatussildi ning tagama ametiülesandeid täitva ametiisiku ohutu juurdepääsu territooriumile;
  5) kui marutaudi vastu vaktsineerimata lemmikloom või vastava kahtlusega loom või metsloom on hammustanud looma või inimest, peab hammustanud looma viivitamatult inimestest ning teistest loomadest eraldama ja teavitama veterinaararsti;
  6) looma teadmata põhjusel hukkumise korral pöörduma veterinaararsti poole põhjuse väljaselgitamiseks;
  7) varustama koera (soovituslikult ka kassi) kaelarihmaga, millel on loomaomaniku nimi ja aadress või muu identifitseerimist võimaldav vahend;
  8) teatama vallavalitsusele või piirkonna varjupaigale kadunud loomast.

  (2) Loomapidaja, kes soovib oma loomast vabaneda, peab otsima ise loomale uue peremehe, tagama looma loomade varjupaika viimise või nõuetekohase hukkamise ning kandma sellega seotud kulud.

§ 6.   Hulkuvate loomadega tegelemine

  (1) Rõuge valla territooriumil hulkuvatest loomadest tuleb teavitada vallavalitsuse vastavat ametnikku.

  (2) Hulkuvate loomade püüdmise ja pidamise varjupaigas korraldab vallavalitsuse poolt selleks volitatud isik.

  (3) Kui loomapidaja juurest lahti pääsenud looma kinnipüüdmise korraldab vallavalitsus, kannab nimetatud looma püüdmise ja pidamisega seotud kulud loomapidaja.

  (4) Püütud looma hoitakse varjupaigas vähemalt 14 päeva, mille kestel on loomapidajal õigus loom tagasi saada, kui ta tasub looma püüdmise ja ülalpidamise kulud looma varjupaigas viibimise aja eest. Pärast eelnimetatud aja möödumist on lõikes 2 nimetatud isikul õigus anda loom uuele omanikule.

§ 7.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Loomapidaja on täielikult vastutav lemmiklooma poolt tekitatud otsese ja kaudse kahju eest ning igasugune lemmiklooma poolt tekitatud kahju kuulub loomapidaja poolt hüvitamisele.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

  (3) Eeskirja rikkumisel kohaldatakse vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Haanja Vallavolikogu 22.01.2009 määrus nr 1 „Haanja valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine“;
  2) Misso Vallavolikogu 20.11.2014 määrus nr 17 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“;
  3) Mõniste Vallavolikogu 17.11.2002 määrus nr 17 „Mõniste valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“;
  4) Rõuge Vallavolikogu 29.04.2009 määrus nr 9 „Rõuge valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“;
  5) Varstu Vallavolikogu 21.01.2014 määrus nr 3 „Varstu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Kuklane
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json