KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2022, 2

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 27.04.2022 nr 5

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamise ja pidamise kord Toila valla (edaspidi vald) territooriumil.

  (2) Määrusega ei reguleerita spordiürituse ja avaliku koosoleku korraldamist.
  1) Spordiürituste korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus. Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamiseks loa andmine toimub spordiseaduses sätestatud korras, muude spordiürituste korraldamisel rakendatakse käesolevat määrust.
  2) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

  (3) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine.

  (4) Ürituseks käesoleva määruse tähenduses ei loeta:
  1) Toila Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatava asutuse põhimääruse järgset tegevust tegevuskohas või territooriumil;
  2) Toila vallas tegutseva mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikirja järgset tegevust avalikkusele suunatud kultuuri-, spordi- ja noorsootöö alaste ürituste korraldamisel talle lepingu alusel kasutamiseks antud hoonetes või maa-alal.

  (5) Kõrgendatud turvariskiga on üritus:
  1) mille oodatav osalejate arv on 300 ja rohkem;
  2) kus toimub alkohoolsete jookide pakkumine ja/või jaemüük;
  3) kus kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, teisaldatava lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutada võivat lisainventari;
  4) kus kasutatakse pürotehnilisi tooteid või lahtist tuld;
  5) mille ala piirneb veekoguga;
  6) mis on suunatud lastele;
  7) millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
  8) toimub mootorsõidukite võidusõit.

  (6) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (7) Ürituse korraldajaks võib olla täisealine füüsiline isik, juriidiline isik, asutus või seltsing.

§ 2.   Ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 30 tööpäeva enne ürituse toimumist vallavalitsusele allkirjastatud ürituse korraldamise loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega. Taotluse vorm tehakse kättesaadavaks valla veebilehel.

  (2) Luba ei ole vaja taotleda ürituse korraldamiseks piiratud territooriumil või ehitises (siseruumides), kui üritus vastab sellise territooriumi või ehitise kasutusotstarbele ja sellega ei kaasne kõrgendatud turvariski ja/või liikluse ümberkorraldamise vajadust. Korraldaja teavitab vallavalitsust sellise ürituse toimumisest 3 (kolm) tööpäeva enne ürituse läbiviimise päeva e-posti aadressil toilavv@toila.

  (3) Loa taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) ürituse korraldaja nimi, isikukood, kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  2) kui ürituse korraldab juriidiline isik, siis tema nimi ja registrikood ning juriidilise isiku nimel või ülesandel üritust korraldava isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  3) ürituse nimetus;
  4) ürituse vorm (vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus);
  5) ürituse alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg;
  6) üritusel osalejate eeldatav arv;
  7) ürituse toimumise koht;
  8) parkimis-ja liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
  9) korraldamisel kasutatav heli-, valgus- ja pürotehnika;
  10) korraldamisega kaasnev kaubandustegevus, alkohoolsete jookide müük;
  11) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest;
  12) turvalisust tagava turvaettevõtte nimi, registrikood, esindaja nimi ja kontaktandmed, kui ürituse pidamiseks kaasatakse turvaettevõte;
  13) jäätmemahutite ja välikäimlate hulk;
  14) lisainventari (lava, tribüün, telk või muu suuremõõtmeline konstruktsioon) paigaldamise vajadus.

  (4) Olenevalt ürituse iseloomust tuleb taotlusele lisada järgmised dokumendid:
  1) ürituse kirjeldus ja ajakava sh vajalik ettevalmistus-ja koristusaeg;
  2) ürituse asukoha skeem;
  3) maaomaniku kirjalik kooskõlastus, kui üritus toimub maaüksusel, mis ei ole valla munitsipaalomandis;
  4) lisainventari paigaldamise asendiplaan;
  5) seltsing peab loa taotlusele lisama seltsingulepingu;
  6) jäätmehoolduse plaan või kaasatud jäätmehooldusettevõtte kinnitus;
  7) turvalisuse ja meditsiinilise abi kättesaadavuse plaan ja turvalisusega seotud asendiplaan või kaasatud turvaettevõtte või meditsiinilise abi pakkuja kinnitus;
  8) teede ja tänavate sulgemise ning liikluskorralduse muutmise skeem. Liikluskorraldusskeemile tulev märkida liikluspiirangud, teede sulgemised, ümbersõidus, parkimiskorraldus ja selleks kasutatavad liikluskorraldusvahendid.

  (5) Loa taotlusele kirjutab alla ürituse korraldaja, kinnitades sellega andmete õigsust. Vallavalitsus võib ürituse korraldajalt nõuda täiendavaid kooskõlastusi (nt naaberkinnistute omanike nõusolekuid või nende teavitamist).

§ 3.   Ürituse kooskõlastused

  Korraldaja kooskõlastab taotluse:
  1) Transpordiameti liikluskorralduse talitusega juhul, kui liikluskorraldus puudutab riiklikku maanteed;
  2) territooriumi valdaja või omanikuga juhul, kui ürituse läbiviimise koht on eramaa;
  3) turvaplaan Ida prefektuuri Jõhvi politsejaoskonnaga ja Ida päästekeskusega, kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk.

§ 4.   Ürituse loa taotluse menetlemine

  (1) Loa taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi vallavalitsuse vastav ametnik, kellel on õigus nõuda korraldajalt lisateavet ürituse kohta.

  (2) Puuduste ilmnemisel taotluses annab vallavalitsuse ametnik korraldajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, võetakse taotlus menetlusse.

  (3) Puuduste kõrvaldamata jätmisel tähtajaks jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Kui loa taotlus ei ole esitatud õigeks ajaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat.

  (5) Taotluse menetlemise tähtaeg hakkab kulgema nõuetekohase taotluse ja vallavalitsuse ametniku määratud täiendavate dokumentide või kooskõlastuste vallavalitsusse saabumise päevast arvates.

  (6) Vallavalitsuse ametnik esitab menetluses olevat taotlust vallavalitsusele otsuse vastu võtmiseks.

  (7) Vallavalitsuse ametnik teavitab loa andmisest loa taotlejat järgmisel tööpäeval pärast otsuse tegemist.

  (8) Vallavalitsuse ametnik teavitab loa andmisest Politsei- ja Piirivalveametit. Vajadusel teavitatakse loa andmisest Päästeametit, teisi riigi ametiasutusi ja/või organisatsioone.

§ 5.   Ürituse loa andmisest keeldumine

  (1) Vallavalitsus võib keelduda loa andmisest, kui:
  1) loa taotlus ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) loa taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud vallavalitsuse ametniku määratud tähtaja jooksul;
  3) korraldaja ei täida loa taotluse kooskõlastajate tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist;
  4) samal ajal ja/või samas piirkonnas (traditsioonilised üritused) või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või avaliku koosoleku korraldamine, juhul, kui üritused võivad hakata üksteist segama;
  5) üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  6) korraldaja on korraldanud teisi üritusi ilma loata;
  7) mõnel muul mõjuval põhjusel.

  (2) Loa andmisest keeldumise otsuse edastab vallavalitsuse ametnik taotlejale järgmisel tööpäeval pärast otsuse tegemist.

§ 6.   Ürituse pidamise aja või koha muutmine

  (1) Vallavalitsuse ametnik võib teha ettepaneku ürituse korraldajale muuta ürituse pidamise aega või kohta, kui:
  1) eelnevalt on vastu võetud taotlus või antud luba samas kohas samal ajal teise ürituse pidamise kohta;
  2) on ülekaalukas avalik huvi korraldada samas kohas samal ajal teine üritus ning mitut üritust samal ajal selles kohas pidada ei ole võimalik;
  3) ürituse pidamise koht või aeg ei ole sobiv sihtgrupile, kellele üritus on suunatud.

  (2) Ürituse aja või koha muutmisel korraldaja soovil esitab korraldaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgib aja või koha muutmise põhjuse ning ürituse uue aja või koha.

  (3) Nõustumisel ürituse muudetud aja või kohaga ja kõigi vajalike kooskõlastuste olemasolul annab loa andja loa ürituse pidamiseks.

§ 7.   Ürituse pidamisest loobumine

  Ürituse pidamisest loobumise korral peab korraldaja sellest kirjalikult informeerima vallavalitsust.

§ 8.   Ürituse korraldaja kohustused

  Ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel ja pidamisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt loa taotluses märgitud ürituse vormile ja iseloomule ning määratud tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) tagama avaliku korra;
  4) tagama tuleohutuse;
  5) järgima tervisekaitsenõudeid;
  6) tagama sõltuvalt ürituse iseloomust meditsiinilise abi kohaloleku;
  7) täitma Politsei-ja Piirivalveameti ja Päästeameti teenistujate korraldusi;
  8) tagama üritusel Toila valla heakorraeeskirja ja jäätmeseaduse nõuetest kinnipidamise;
  9) tagama, et toidu (sh alkohol) käitleja on enne üritust enda tegevusest Põllumajandus-ja Toiduametit teavitanud;
  10) saatma üritusel osalevate toidukäitlejate nimekirja kolm päeva enne ürituse toimumist Põllumajandus-ja Toiduameti kohalikule esindusele.

§ 9.   Ürituse kestliku korraldamise nõuded

  Ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) tagama, et üritusel kogutakse iga kogumiskohas liigiti biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik;
  2) tagama, et üritusel kasutatakse biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on komposteeritavad ja millel on EVS-EN 13432 standardile või sellega samaväärseele standardile vastavaust tõendav sertifikaat ja/või korduvkasutatavaid nõusid.

§ 10.   Ürituse korraldaja vastutus

  (1) Ürituse korraldamise ja pidamise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

  (2) Üritusega Toila vallale tekitatud materiaalne kahju ja/või keskkonnareostuse likvideerimisega tekitatud kulutused hüvitab ürituse korraldaja.

§ 11.   Ürituse loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsuse motiveeritud otsusega võib ürituse loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid, mis selguvad enne ürituse pidamist;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või loa taotluse kooskõlastajate tingimusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 12.   Järelvalve

  (1) Järelvalvet käesolevas korras ja ürituste korraldamise loas toodud tingimuste täitmise üle teostatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  (2) Õigusakte rikkuvat üritust on politsel ja vallavalitsusel õigus katkestada.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Toila Vallavolikogu 27.03.2019 määrus nr 59 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord".

  (2) Määruse jõustumisel kehtivad enne jõustumist antud ürituse korraldamise load neis näidatud tingimustel.

  (3) Määruse § 9 rakendatakse alates 1.juunist 2023.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Etti Kagarov
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json